Project

Gepubliceerd op 6 januari 2017

Plan landinrichting Staphorst

Verkenningsfase

In 2006 is een kavelruilcommissie ingesteld voor vrijwillige kavelruil. Door de gecompliceerde kavelstructuur is dat niet gelukt.

Na die poging tot vrijwillige kavelruil (2007) is een enquête gehouden, waaruit blijkt dat de meerderheid van de agrariërs graag een wettelijke herverkaveling wil, om op die manier de agrarische structuur te versterken.

Daarna heeft in 2008-2009 een (voor)verkenning plaatsgevonden. Behalve bestudering van kaarten en bestaande informatie is overlegd met partijen in het gebied. Ook is een aantal inwoners betrokken bij het opstellen van een inrichtingsschets.

Planfase

In maart 2010 heeft de gemeente Staphorst het verzoek ingediend bij de provincie om, nu de verkenningsfase was afgerond, de planfase te starten en een inrichtingsplan te maken conform de Wet inrichting landelijk gebied (Wilg). Ook is gevraagd om een voorbereidingscommissie in te stellen. Door forse bezuinigingsacties van de rijksoverheid op natuur en andere financiering voor het landelijk gebied is het project aanvankelijk stilgelegd.

Provinciale Staten hebben eind 2011 extra provinciale middelen beschikbaar gesteld voor realisatie van landbouwgerelateerde projecten. Op dat moment kwam het project Staphorst weer in beeld, maar dan zonder realisatie van natuur.

Gedeputeerde Staten (GS) hebben vervolgens in april 2012 aan de gemeente Staphorst opdracht gegeven om een inrichtingsplan in het kader van de Wet inrichting landelijk gebied op te stellen, waarbij uitgegaan dient te worden van sobere uitgangspunten. Dit plan is in oktober 2012 aan GS aangeboden.

Uitvoeringsfase

Met het vaststellen van het inrichtingsplan voor de landinrichting Staphorst door Gedeputeerde Staten van Overijssel op 2 april 2013, is de uitvoeringsfase van start gegaan. Deze fase is gestart met de voorbereidingen voor de wenszittingen en het ruilplan. Daarvoor is een  ruilklassenkaart (pdf, 3,6 MB) (legenda bodemgeschiktheidsklassen (pdf, 13 kB)) opgesteld door bodem- en landbouwkundigen en gebiedskenners. Deze ruilklassenkaart is vastgesteld door de Uitvoeringscommissie (UC) en vormt een belangrijke basis voor het ruilplan. Een andere belangrijke basis voor het ruilplan, zijn de Uitgangspunten voor de herverkaveling, die ook door de UC zijn vastgesteld.

In april 2013 is de mogelijkheid geboden aan pachters om door hun gepachte grond (waarvan het pachtcontract door de Grondkamer is goedgekeurd) te laten registreren bij de landinrichting. Door de pachtregistratie bij de landinrichting, is de wens van de pachter en niet die van de verpachter, uitgangspunt voor het ruilplan. Nieuwe pachtcontracten konden tot de peildatum (1 september 2013) bij het Kadaster worden geregistreerd.

Op 29 mei 2013 heeft gedeputeerde Maij de start van de uitvoering van de landinrichting Staphorst symbolisch gemarkeerd met het maken van een puzzel. Samen met burgemeester Alssema puzzelde ze op klein formaat aan de herverkaveling. Behalve het maken van een puzzel hebben zowel de burgemeester als de gedeputeerde de aanwezigen toegesproken en een goede landinrichting toegewenst. Als inleiding op de puzzel van de herverkaveling, heeft dhr. E. Coster, agrarisch lid van de Verkavelingscommissie, eveneens het woord gevoerd. Lees de speech van de heer Coster (pdf, 42 kB)

In mei 2013 hebben alle grondeigenaren en geregistreerde pachters in het gebied een uitnodiging ontvangen voor de informatieavonden over de wenszittingen die op 3, 6 en 12 juni 2013 hebben plaatsgevonden. Bij de uitnodiging was ook een informatiebrochure (pdf, 8,8 MB) gevoegd. In de brochure staat naast informatie over de wenszitting ook informatie over het ruilplan en de verdere procedures in de landinrichting. Het is goed om deze brochure als naslagwerk te bewaren. De informatie is ook beschikbaar op deze website.

Kort na de informatieavonden, volgden de wenszittingen zelf. Met de mensen die 3 hectare of meer grond in eigendom of geregistreerde pacht hebben, zijn de eerste weken gesprekken gevoerd. Met anderen die ook graag hun wensen wilden toelichten is de laatste week gesproken. Alle informatie is in wensenformulieren vastgelegd. Er zijn ook wensenformulieren opgestuurd door mensen die een mondelinge toelichting niet nodig vonden. In totaal zijn er 700 wensenformulieren ontvangen. Alle informatie is verwerkt door het Kadaster en is gebruikt bij het opstellen van het ontwerp-ruilplan. Over de wenszittingen is geschreven in de derde nieuwsbrief (pdf, 817 kB).

Ontwerp-ruilplan

De UC heeft een subcommissie ingesteld om een ontwerp-ruilplan op te stellen en de UC te adviseren over de vasttelling daarvan. De subcommissie heeft als werknaam “Verkavelingscommissie” gekregen.

In de winter van 2013-2014 is door de Verkavelingscommissie gewerkt aan het opstellen van het ontwerp-ruilplan. Voordat dat mogelijk was, heeft het Kadaster eerst de computersystemen met alle informatie gevuld. Daarna is op basis van de eerste wensen die iedereen heeft aangegeven én op basis van de Wet inrichting landelijk gebied (Wilg) en de Uitgangspunten voor de herverkaveling, door de computer een eerste concept voor de verdeling over blokdelen (pdf, 2,3 MB) gemaakt. In een klein deel van de blokdelen kwamen vraag en aanbod van grond overeen. Andere blokdelen waren overvraagt of ondervraagt. De Verkavelingscommissie heeft met behulp van de tweede wensen van rechthebbenden in alle blokdelen een evenwicht tussen vraag en aanbod kunnen maken.

Nadat duidelijk was hoeveel grond elke rechthebbende in de verschillende blokdelen kreeg, begon het puzzelwerk per blokdeel om de precieze toedeling te maken. In drie parallelle groepen is gewerkt aan het ontwerp-ruilplan. In elke groep waren een medewerker van het Kadaster en twee agrarische leden van de Verkavelingscommissie aanwezig. Omdat er maar 5 agrariërs in de Verkavelingscommissie zitten, is een zesde agrariër met kennis van het gebied gevraagd om te helpen bij het opstellen van het ontwerp-ruilplan. Elk blokdeel is vervolgens met alle betrokken kadastermedewerkers en de agrarische leden besproken. In eerste instantie is een toedeling op bedrijfsniveau gemaakt. Daarna is een verdeling per eigenaar gemaakt. Rechthebbenden van wie de toedeling is gewijzigd, zijn in juni 2014 uitgenodigd om alvast deze toedeling te komen bekijken. Voorafgaande hieraan is de vierde nieuwsbrief (pdf, 799 kB) toegezonden waarin ondermeer de inzagemogelijkheid is aangekondigd.

Toen het plan van toedeling klaar was, heeft het Kadaster alle achterliggende informatie verwerkt, zoals hypotheken en bestaande rechten. Dit is gebundeld in de lijst van rechthebbenden. Samen met het plan van toedeling maakt dit het ontwerp-ruilplan. De officiële tervisielegging van het ontwerp-ruilplan was van 22 september tot en met 2 november 2014.

Onder Uitvoering kunt u lezen over de huidige uitvoeringsactiviteiten en de planning.