Landinrichting Staphorst

Gepubliceerd op 8 april 2019

Het projectgebied Staphorst beslaat een groot deel van het buitengebied van de gemeente Staphorst. In het overige deel van de gemeente is een aantal jaren geleden de landinrichting Rouveen afgerond.

De wens om het gebied rondom Staphorst-Reestdal te verkavelen, bestaat al jaren. Door het sterk versnipperde eigendom te herverkavelen kunnen de boeren in het gebied hun bedrijfsvoering optimaliseren om zodoende de kosten van b.v. transport van en naar het land te beperken.

Voor dit gebied is in april 2013 een inrichtingsplan vastgesteld door Gedeputeerde Staten. Naar aanleiding van de herbegrenzing van de Ecologische Hoofdstructuur hebben Gedeputeerde Staten de Uitvoeringscommissie opdracht gegeven om naast verkaveling voor de landbouw ook grond vrij te ruilen om inrichting van nieuwe natuur in het Reestdal en in de Vledder- en Leijer Hooilanden mogelijk te maken. De verkaveling maakt het ook mogelijk om op onderdelen de waterhuishouding te verbeteren en grond vrij te ruilen voor de aanleg van een fietspad.

Voor de uitvoering van de landinrichting hebben Gedeputeerde Staten een uitvoeringscommissie ingesteld die begin 2013 opdracht heeft gekregen om de verkaveling uit te voeren. De gemeente Staphorst is in eerste instantie aangewezen als bestuurlijk trekker van de landinrichting. In verband met de voortgang van de landinrichting en mate waarin de landinrichting verweven raakte met de gemeente Staphorst hebben gemeente en provincie in onderling overleg besloten de rol van bestuurlijk trekker, net als bij andere landinrichtingen, weer bij de provincie te leggen. Dat betekent praktisch gezien dat het secretariaat van de uitvoeringscommissie per 1 september 2016 vanuit de provincie wordt georganiseerd.

Contact

Eenheid Natuur en Landschap

Secretariaat commissie:

Lizette de Jong
E-mailadres: EM.d.Jong@overijssel.nl
Telefoonnummer: 038 499 75 65

Projectondersteuner

Yvonne Steggink - Peters
E-mailadres: YT.Steggink-Peters@overijssel.nl

Veel gestelde vragen

Project

Hoofddoel van het project: het realiseren van landbouwstructuurverbetering in het betreffende gebied. Op basis van het door Gedeputeerde Staten vastgestelde inrichtingsplan wordt in een gebied van zo’n 6.000 hectare herverkaveld.

Organisatie

Voor meer informatie over de commissieleden en adviseurs:

Vergadering

De uitvoeringscommissie vergadert in principe openbaar. Als er openbare vergaderingen plaatsvinden, dan komt de agenda hier te staan. Er wordt in beslotenheid vergadert als de zienswijzen op het ontwerp ruilplan of ontwerp LGR worden behandeld.

Vergadering 21 februari 2019

Oude vergaderingen 2017