Doelstellingen

Gepubliceerd op 29 januari 2019

Doelstellingen

Landinrichting Saasveld-Gammelke sluit aan bij de nationale en provinciale beleidsdoelstellingen. Deze zijn vertaald in specifieke doelstellingen voor Saasveld-Gammelke. De belangrijkste zijn hieronder per thema toegelicht; het gaat om de thema's landbouw, water, natuur, landschap & cultuurhistorie, leefbaarheid en infrastructuur.

Landbouw

Het landinrichtingsplan wil de gronden van de agrariërs concentreren rondom hun bedrijfsgebouwen. Deze gronden worden huiskavels genoemd. De bestaande huiskavels worden zo veel mogelijk vergroot. De resterende gronden worden samengevoegd op een zo kort mogelijke afstand van de bedrijfsgebouwen. Het totale grondeigendom dat toebedeeld wordt, moet van vergelijkbare kwaliteit zijn als die van de ingebrachte gronden.

 • Er wordt één boerderij verplaatst om zo een plaatselijk ruimteknelpunt op te lossen.
 • De agrarische ontsluiting wordt aangepast aan de hernieuwde verkaveling. Denk hierbij aan het dempen van slootjes, verplaatsen van hekken of aanleggen van nieuwe toegangswegen.
 • De waterhuishouding wordt verbeterd, zodat de grondwaterstanden in het gebied voor de agrarische bedrijfsvoering zo optimaal mogelijk worden, zonder schade te veroorzaken aan andere doelstellingen.

Water

 • Het natuurlijke watersysteem in het gebied wordt verbeterd ter versterking van landbouw, natuur, landschap en recreatie.
 • De ecologie van de waterlopen wordt verbeterd naar de eisen vanuit de Europese Kaderrichtlijn Water.
 • Door het inrichten van retentiegebieden moet het watersysteem bestand zijn tegen extreme neerslag.

Natuur

Er is voldoende grond aangekocht voor het verhogen van de natuurwaarden die kenmerkend zijn voor het gebied. Belangrijke onderdelen zijn:

 • Versterken van de natuur in de kwelzone aan de rand van de stuwwal.
 • Natuurlijke inrichting en versterking van de beken.
 • Realiseren van verbindingen tussen de natuurgebieden door de aanleg van verbindingszones en faunapassages.

Landschap en cultuurhistorie

Hoofddoel voor de ontwikkeling van het landschap is het behouden en waar mogelijk versterken van een aantrekkelijk landschap met een eigen karakter, dat duurzaam recht doet aan landbouw, natuur, recreatie en leefbaarheid. Karakteristiek voor het landschap is de afwisseling van landschapstypen; essen- en kampenlandschap, jong ontginningslandschap, beekdallandschap en het stadsrandlandschap. Door aanleg en versterking van beplanting worden deze landschaptypen versterkt en blijven de gebiedseigen kenmerken bewaard. Een belangrijke rol hierin spelen de houtwallen, de bermbeplanting en de erfbeplantingen. Daarnaast zorgt een robuuste natuurlijke inrichting van de Deurningerbeek voor een groene afronding van de stad op de overgang van stad naar platteland.

Leefbaarheid

Doel is het creëren van een economisch en sociaal duurzaam en aantrekkelijk platteland. Plaatselijke ondernemers worden gestimuleerd en ondersteund in hun bedrijfsontwikkeling en in hun lokale initiatieven op het gebied van landschap, cultuurhistorie, archeologie, natuur, milieu en recreatie. Daarnaast worden de recreatieve mogelijkheden vergroot waarbij rekening gehouden wordt met de kwetsbare natuurgebieden. Denk hierbij aan meer mogelijkheden op het gebied van wandelen, fietsen, paardrijden en klootschieten.

Infrastructuur: recreatie en veiligheid

 • De verkeersveiligheid wordt verbeterd door de verbetering en/of aanleg van wegen, kruisingen, bruggen en vrijliggende fietspaden.
 • De toegankelijkheid van het gebied wordt verbeterd door aanleg en verbetering van plattelandswegen.
 • Aanleg van fiets-, wandel- en ruiterpaden, wandelpaden, parkeerplaatsen en picknickplekken verhoogt de recreatieve mogelijkheden.