Wettelijke herverkaveling

Gepubliceerd op 19 december 2014

Wettelijke herverkaveling

De wettelijke herverkaveling van gronden dient om de doelstellingen van het inrichtingsplan te realiseren. Hierbij valt onder meer te denken aan verbetering van de productieomstandigheden van de landbouw, de realisatie van nieuwe natuur, en verbetering van infrastructuur. In het Plan van Toedeling worden de nieuwe kavelindeling en de toedeling van eigendom, pacht en andere zakelijke rechten geregeld met inachtneming van ieders inbrengsituatie. Deze inbrengsituatie is vastgesteld op de peildatum 1 juli 2008 en opgenomen in de Lijst van Rechthebbenden, aangevuld met de gegevens van de pachtregistratie.

Alle rechthebbenden in Saasveld-Gammelke hebben hun wensen kunnen uitbrengen ten aanzien van percelen die zij in de toekomst graag in eigendom willen hebben. Vanuit deze wensen en de inbrengsituatie, met inachtneming van de uitgangspunten voor de herverkaveling, is het ontwerp-ruilplan opgemaakt. Het maken van dit plan was een zeer intensief proces en is gebeurd in samenwerking met commissieleden, het Kadaster en Dienst Landelijk Gebied (DLG). Onder meer gaat het om het behoud van de gebruiksmogelijkheden van landbouwgronden. Om dit te beoordelen zijn ruilklassen vastgesteld. Aan de hand van de ruilklassen zijn op bedrijfsniveau de inbreng en toedeling vergeleken. Het verschil tussen de gemiddelden daarvan moet binnen één ruilklasse blijven. Is dat gelukt, dan is er sprake van behoud van eenzelfde hoedanigheid.

Het Plan van Toedeling en de Lijst van Rechthebbenden (tezamen het ontwerp-ruilplan) in hebben van 13 oktober tot en met 23 november 2009 ter inzage gelegen. In dezelfde periode konden zienswijzen worden ingediend. Het gereedkomen van het ontwerp-ruilplan is een mijlpaal voor Saasveld-Gammelke en alle betrokkenen.
De komende tijd behandelt uitvoeringscommissie de zienswijzen. Ze gaat daarbij na of er wijzigingen nodig zijn. Hiertoe worden hoorzittingen gehouden; iedereen die een zienswijze heeft ingediend zal worden gehoord. Als alle zienswijzen zijn behandeld zal de uitvoeringscommissie het ruilplan vaststellen. Het plan wordt opnieuw ter inzage gelegd en er bestaat de mogelijkheid om in beroep te gaan bij de rechtbank. De rechtbank neemt vervolgens een besluit. Hiertegen is geen beroep mogelijk. Wel kan men cassatie instellen bij de Hoge Raad.

Nadat uitspraak in cassatie is gedaan, vindt de aktepassering plaats. Mogelijk dat al voor de aktepassering de kavelovergang (geheel of grotendeels) kan plaatsvinden en de eigenaren hun nieuwe gronden in gebruik kunnen nemen. Een en ander zal afhankelijk zijn van (de omvang) van mogelijke beroepsprocedures.