Project

Gepubliceerd op 29 januari 2019

Project

Project in vogelvlucht

Het landinrichtingsgebied Saasveld-Gammelke ligt in de gemeenten Borne, Hengelo, Oldenzaal en voor het overgrote deel in de gemeente Dinkelland. In 1998 werd het Landinrichtingsplan Saasveld-Gammelke door Gedeputeerde Staten (GS) van provincie Overijssel vastgesteld.

WILG

Sinds 1 januari 2007 is de Wet inrichting landelijk gebied (WILG) van kracht. De WILG heeft de Landinrichtingswet 1985 en de Reconstructiewet concentratiegebieden vervangen. Naar aanleiding van deze nieuwe wet is besloten om het bestaande landinrichtingsplan te actualiseren, om goed te kunnen inspelen op nieuw beleid en op nieuwe ontwikkelingen in het gebied. Het wijziging-inrichtingsplan Saasveld-Gammelke is op 9 december 2008 door GS van provincie Overijssel vastgesteld.

Het inrichtingsplan moet meer ruimte gaan bieden voor landbouw, natuur, landschap en leefbaarheid in het plangebied. Om de doelstellingen van het plan te bereiken zal er wettelijke ruilverkaveling plaatsvinden. Dit betekent dat er een omvangrijk ruilproces van landbouwgronden in het gebied gaat plaatsvinden. Om alle doelen uit de landinrichting te kunnen bereiken heeft Dienst Landelijk Gebied (DLG) de afgelopen jaren meer dan 200 hectare grond gekocht. Ook deze gronden worden ingezet in het ruilproces.

Plan van Toedeling

Het Plan van Toedeling is gereed. Op 23 september 2009 worden er algemene voorlichtingsbijeenkomsten gehouden, waarna het Ontwerp-Ruilplan (Lijst van Rechthebbenden en Plan van Toedeling) ter inzage wordt gelegd. Deze periode duurt van 13 oktober tot en met 23 november 2009. Op dat moment kunnen de betrokken grondeigenaren zien waar hun eigendommen en pacht zijn 'neergelegd'. Bij het opstellen van dit plan is geprobeerd de doelen uit het Inrichtingsplan zo veel mogelijk te verenigen met de wensen van de grondeigenaren.
Vooruitlopend op dit Plan van Toedeling zijn al diverse deelprojecten gestart en zijn er enkele reeds afgerond.