Deelgebieden

Gepubliceerd op 4 september 2018

Deelgebieden

Drie deelgebieden zijn gerealiseerd.

Eén deelgebied (Lonnekerland) is in uitvoering.

Lonnekermarke

Dit deelgebied ligt in het oostelijk deel van het plangebied. In de periode 2010-2015 zijn diverse beken hersteld, fiets- en wandelpaden met bijbehorende voorzieningen aangelegd, en is de landbouwstructuur versterkt door herverkaveling. Daarnaast heeft de commissie hier retentiegebieden en natuur gerealiseerd.

Stadsrand

De werkzaamheden in deze module betreffen de realisatie van het Rondje Enschede met bijbehorende voorzieningen, in samenhang met het herstel van de Vanekerbeek. Langs het rondje zijn verschillende recreatieve functies ontwikkeld en enkele plattelandswegen verkeersluw gemaakt.

Kristalbad

De Ecozone, tussen Hengelo en Enschede, heeft een groenblauwe invulling gekregen. In dit 40 hectaren grote gebied zijn waterberging en –zuivering gerealiseerd in combinatie met natuur, als onderdeel van een ecologische verbindingszone (dit is een verbinding tussen natuurgebieden met nieuwe of herstelde natuur).

Lees meer over Realisatie Kristalbad

Lonnekerland

Voor de uitvoering van de nog resterende landbouw maatregelen van het Inrichtingsplan Enschede-Noord in het deelgebied Lonnekerland, heeft de uitvoeringscommissie begin 2013 een module opgesteld. In het Inrichtingsplan Enschede-Noord uit 2008 staan de juridische kaders voor deze module.De module bevat verder een beperkt aantal overige maatregelen (m.n. beekherstel) die de uitvoeringscommissie in samenhang met de verkaveling heeft uitgevoerd, of nog moeten worden uitgevoerd. Het gaat daarbij om realisatie van de Blankenbellingsbeek (door: Landschap Overijssel) en inrichting van de beekstroken Kloosterhuizenbeek (door: waterschap Vechtstromen). In het Inrichtingsplan Enschede-Noord uit 2008 staan de juridische kaders voor deze module. De aktepassering ruilplan heeft in oktober 2016 plaatsgevonden. Op dit moment bereidt de uitvoeringscommissie de ter visie legging van de ontwerp-Lijst er Geldelijke Regelingen voor. Dit gebeurt naar verwachting in het voorjaar van 2017.