Visie

Gepubliceerd op 5 augustus 2019

Visie herinrichting Enschede-Zuid

Volgens de visie van de landinrichtingscommissie spelen de functies landbouw, natuur en recreatie ook in de toekomst een belangrijke rol in Enschede-Zuid. In het verleden heeft de ene functie zich vaak uitgebreid ten koste van een andere. Landbouw, natuur en recreatie zijn onvoldoende op elkaar afgestemd en de weerspiegeling hiervan in het landschap is momenteel één van de belangrijkste kenmerken van het gebied. Onderlinge concurrentie leidde ook tot een verslechtering van de kwaliteit van bodem, water en landschap. De uitvoeringscommissie vindt dat er een nieuw evenwicht moet worden gevonden en wil dat tot uitdrukking brengen in een vernieuwde inrichting van het gebied.

Het gebied dient geschikt gemaakt te worden voor een duurzaam gebruik door landbouw, natuur en recreatie. Het nieuwe evenwicht vindt zijn weerspiegeling in een vernieuwd en functioneel landschap. De kansen die het instrument landinrichting biedt, worden daarmee zo goed mogelijk benut. Als het wenselijk en mogelijk is, wordt in overleg met andere verantwoordelijke instanties gebruik gemaakt van andere instrumenten en/of geldstromen.

Uitgangspunten

De belangrijkste uitgangspunten bij de planvorming zijn:

  • verbetering van de verkavelingssituatie;
  • vermindering van de verdroging;
  • inrichting van de nieuwe natuurgebieden;
  • ontwikkelen van een stadsrandzone;
  • versterking van de identiteit van het landschap;
  • verbeteren van het recreatief medegebruik;
  • verbetering van beeksystemen;
  • verbetering van de verkeersveiligheid.

De nieuwe inrichting moet zijn afgestemd op een doelmatig beheer. Ook de landbouw heeft hierin een taak. Daarom is een gezonde en duurzame landbouw van uitermate groot belang voor de toekomst van het gebied. Nieuwe vormen van beheer worden in overweging genomen. Landschappelijk moet er een nieuw evenwicht worden gevonden, afgestemd op het toekomstig gebruik door landbouw, natuur en recreatie.