Doelstellingen

Gepubliceerd op 19 december 2014

Herinrichting Enschede-Zuid

De herinrichting Enschede-Zuid heeft als hoofddoel: door inrichting een bijdrage leveren aan een duurzame ontwikkeling en een verantwoord toekomstig ruimtegebruik van het landelijk gebied. De functies landbouw, natuur en recreatie worden daarbij in een zodanige samenhang ontwikkeld dat de identiteit en de gebruikswaarde zo goed mogelijk versterkt dan wel ontwikkeld wordt. Op basis van het beleid en de knelpunten is een aantal doelstellingen ontwikkeld.

Water en bodem

 • behoud van een zo groot mogelijke oppervlakte met ongestoorde bodemprofielen en behoud van aanwezige reliëfpatronen. In natuurontwikkelingsgebieden is plaatselijke vergroting van het reliëf gewenst;
 • vermindering van de negatieve invloed van het grof vuil van de huisvuilgronden in het Usselerveen;
 • verminderen van de negatieve invloed van verontreinigde gronden en vervuilde waterbodems;
 • regionale en lokale watersystemen zodanig beïnvloeden dat grondwaterstromen en grondwaterstanden geoptimaliseerd worden voor de functies in het gebied;
 • de kwaliteit van het oppervlakte water verbeteren;
 • herstellen van kwelstromen in het maaiveld;
 • verminderen van verdroging.

Landbouw

 • een duurzame landbouw met verbetering van productieomstandigheden;
 • verbetering van de verkaveling, zo groot mogelijke huiskavels en een gering aantal kavels per bedrijf. Praktisch gezien wordt er gestreefd naar minimaal 60-80% van de grond bij huis en maximaal 2 kavels per bedrijf;
 • bewerkingseenheden van 2-4 ha, afhankelijk van het bedrijfstype;
 • verbeteren van de waterconservering en waterafvoer; minder verdroging in de zomer en plaatselijk een betere ontwatering in het voorjaar;
 • verbetering van de veiligheid van het agrarisch verkeer;
 • agrariërs nieuwe inkomensmogelijkheden bieden.

Natuur

 • beeksystemen zo goed mogelijk laten functioneren met aangrenzende natuurgebieden;
 • herstel en versterking van natuurwaarden in het kleinschalige cultuurlandschap en op de landgoederen;
  de (snellere) realisering en inrichting van nieuwe natuur;
 • aanbrengen van samenhang tussen de natuurgebieden door het realiseren van een viertal ecologische verbindingen als onderdeel van ecologische hoofdstructuur (EHS) en het opheffen van barrières voor plant en dier;
 • veiligstellen en ontwikkelen van leefgebieden voor kenmerkende soorten;
 • een meer natuurlijke inrichting voor met name de Boekelerbeek, Rutbeek, Houwbeek, Teesinkbeek en Brunninksbeek (incl. bovenlopen), Elsbeek en Schoolbeek en het aangrenzende beekdallandschap;
 • omstandigheden creëren waarbinnen de natuurgebieden doelmatig kunnen worden beheerd, ook door de landbouw.

Landschap en cultuurhistorie

 • behoud en inpassing van cultuurhistorisch belangrijke aspecten en elementen van de verschillende landschapstypen;
 • behoud van de archeologische waardevolle plekken;
 • behoud en versterking van de herkenbaarheid van de verschillende landschapstypen;
 • behoud van kleinschalig reliëf en steilranden;
 • het realiseren en versterken van een duurzaam landschappelijk raamwerk;
 • het realiseren van de stadsrandzone met een eigen identiteit en kwaliteit.

Leefbaarheid en recreatie

 • goede woon-, werk en leefomstandigheden;
 • optimale inrichting van de overgangszone tussen stad en platteland;
 • een doelmatige zonering voor recreatieve activiteiten;
 • een betere bereikbaarheid van de bestaande recreatievoorzieningen;
 • meer mogelijkheden voor wandelaars, fietsers, ruiters en andere vormen van recreatie;
 • ontmoediging van gemotoriseerd sluipverkeer;
 • zoveel mogelijk behoud van werkgelegenheid.