Water

Gepubliceerd op 20 november 2018

Doel

Verbetering van de waterhuishouding (8.536 hectare) en aanleg van waterberging (6,5 miljoen kubieke meter water).

Opdrachtgever

Provincie Overijssel, waterschap Reest & Wieden

Uitvoering

Dienst Landelijk Gebied, Waterschap Reest & Wieden

Verbetering waterhuishouding krijgt prioriteit

In de kop van Overijssel wordt rond de natuurgebieden Wieden en Weerribben gewerkt aan de realisatie van een groot laagveenmoeras. Natuurontwikkeling, verbetering van de landbouwstructuur, meer ruimte voor recreatie en waterberging zijn de speerpunten. In opdracht van provincie Overijssel combineert Dienst Landelijk Gebied deze speerpunten tot één plan, in samenwerking met alle betrokken partijen.

Voor de verschillende deelgebieden van Noordwest Overijssel maakt waterschap Reest & Wieden een zogeheten waterverbeteringsplan. Voor de Veenweidepolders rond de Weerribben is dat al gebeurd. Het plan is inmiddels uitgevoerd. Bij de opstelling van waterplannen wordt naar alle functies gekeken, maar natuur en landbouw staan daarbij centraal. Niet altijd komen de behoeften overeen; bij de planvorming en uitvoering wordt daarmee rekening gehouden.

Daling maaiveld

Al jarenlang daalt het maaiveld in de Veenweidepolders rond de Weerribben. Aanpassing van de waterhuishouding lag voor de hand. Dat is dan ook gebeurd, in nauw overleg tussen waterschap en Landinrichtingscommissie. In totaal is het profiel van ruim achttien kilometer watergang aangepast, waarvan 12 kilometer met een natuurvriendelijke oever. Ruim vier kilometer watergang is nieuw gegraven.
In alle perceelsloten die uitmonden in de watergangen zijn dammen en duikers gelegd. Zo ontstaan schouwpaden voor onderhoud. Ook zijn in het gebied waterinlaten en stuwen geplaatst voor het verbeteren van de waterbeheersing.

Ondertussen heeft het waterschap samen met Dienst Landelijk Gebied de bouw van de twee gemalen Bedijkte Rondebroek en Pollesteeg voorbereid. De bouwwerkzaamheden zijn uiterlijk eind 2010 afgerond.

Waterberging

Het gaat in Noordwest Overijssel niet alleen om verbetering van de waterbeheersing en waterkwaliteit. Ook waterberging krijgt veel aandacht. Doel is om in het gebied 6,5 miljoen kubieke meter water te bergen in tijden van grote wateroverlast.

Dat is nodig om regionaal de gevolgen van de klimaatsverandering op te vangen en om bij een toekomstige verhoging van het waterpeil in de boezem de veiligheid van bewoners te garanderen. De gebieden die worden aangewezen als waterbergingsgebied staan overigens zelden onder water. Dat is pas aan de orde in perioden van extreme regenval.

Waterberging vindt plaats in grote, nieuwe natuurgebieden. Dus niet op landbouwgrond. Dienst Landelijk Gebied voert de werkzaamheden in het veld uit in opdracht van het waterschap.

Waterberging vraagt om een aantal forse investeringen. Zo moeten inlaat- en uitlaatwerken worden gemaakt met een hoge capaciteit. In korte tijd moet het water immers worden ingelaten en later ook weer worden afgevoerd. Ook komen er kades om te voorkomen dat het water wegstroomt.