Natuur

Gepubliceerd op 29 januari 2019

Doel

1855 hectare nieuwe natuur, waarvan 250 hectare voor rietproductie

Opdrachtgever

Provincie Overijssel

Uitvoering

Dienst Landelijk Gebied

Beheerders

Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten en waterschap Reest & Wieden

Wieden en Weerribben

De bestaande gebieden Wieden en Weerribben worden vergroot. Tevens zal de 'flessenhals' tussen beide gebieden worden verbreed waardoor een groot aaneengesloten laagveenmoeras ontstaat. Daarnaast komen er groene verbindingen met andere natuurgebieden in de omgeving: Olde Maten in het zuiden en Rottige Meenthe in het noorden.

Rietmoeras

Binnen het gehele projectgebied Noordwest Overijssel wordt 1855 hectare nieuwe natuur gerealiseerd, waarvan 250 hectare voor rietproductie. De meeste percelen die voor nieuwe natuur zijn aangemerkt, worden door agrariërs gebruikt. Grondeigenaren zijn niet verplicht om hun percelen te verkopen, aangezien de omzetting van landbouwpercelen in natuurgebied gebeurt op vrijwillige basis. Eigenaren worden benaderd door Dienst Landelijk Gebied (DLG), of kunnen zich melden bij DLG, die gronden verwerft in opdracht van provincie Overijssel. Bij verkoop van de gronden geldt de gewone marktprijs. Aangekochte gronden worden door DLG ingericht; zeldzame planten en dieren krijgen weer een kans door bijvoorbeeld verhoging van het waterpeil en door verwijdering van de rijke, bemeste bovengrond. Na de inrichting draagt DLG de gronden over aan Natuurmonumenten of Staatsbosbeheer, die verantwoordelijk zijn voor het beheer van de gebieden.

Weidevogels

In het projectgebied zijn ook agrarische percelen met belangrijke natuurwaarden te vinden, bijvoorbeeld de graslanden in de omgeving van Vollenhove en Blokzijl. Deze grond hoeft niet per se in beheer van terreinbeherende organisaties te komen. Voor weidevogels is landbouwkundig gebruik van deze percelen juist belangrijk. Wel wordt geprobeerd de leefomstandigheden voor kieviten en grutto's te verbeteren, bijvoorbeeld door verhoging van het waterpeil en aanpassing van de agrarische bedrijfsvoering. Voor aangepast beheer kunnen agrariërs een vergoeding krijgen.