Landbouw

Gepubliceerd op 5 augustus 2019

Doel

Ontwikkelen en versterken van een duurzame concurrerende landbouw. Voor de landbouwgebieden wordt een ruilplan opgesteld. Er wordt gestreefd naar betere verkaveling, waterhuishouding en ontsluiting op ruim 12.000 hectare landbouwgrond.

Opdrachtgever

Provincie Overijssel

Uitvoering

Dienst Landelijk Gebied (DLG)

Op weg naar een gezonde landbouw

In de kop van Overijssel is verbetering van de landbouwstructuur één van de belangrijkste speerpunten. De agrarische sector is een belangrijke economische pijler in het gebied en dat moet zo behouden blijven. Vandaar dat bij de planvorming voor het gebied de belangen van de landbouw hoop op de agenda staan. Het gaat dan bijvoorbeeld om verbetering van de verkaveling, ontsluiting en waterhuishouding.

Grasland

Binnen de grens van het projectgebied Noordwest Overijssel is ruim veertig procent in gebruik bij agrariërs. Verreweg het grootste deel van de landbouwgrond bestaat uit grasland. Binnen de diverse deelgebieden zijn er ook verschillen. In de omgeving van Scheerwolde zijn er naast melkveehouders ook akkerbouwers. Rond de Weerribben zitten vooral gespecialiseerde melkveebedrijven, sommige met meer dan tweehonderd koeien. In de buurt van Vollenhove en Blokzijl zijn meer kleine bedrijven te vinden. Een aantal agrariërs haalt inkomsten uit rietteelt of visserij.

Verkaveling

De landbouw is een economische bedrijfstak. Naast de hoogte van de opbrengsten zijn de kosten van belang. Om als agrariër te overleven moeten de kosten zo laag mogelijk worden gehouden. Een agrariër op een bedrijf met een kleine huiskavel en veel veldkavels is slechter af dan zijn collega op een goed verkaveld bedrijf. Ook natte percelen en slecht ontsloten kavels leiden tot hogere kosten. Daarnaast vormt de hoge gronddruk in bijvoorbeeld de omgeving van Scheerwolde en Vollenhove een probleem voor bedrijven die willen uitbreiden.

Puzzelen met kavels

Voor de deelgebieden Rond de Weerribben, Scheerwolde en Vollenhove-Blokzijl wordt een kavelruilplan opgesteld, een zogeheten Plan van Toedeling. De bedoeling is om de verkaveling van alle bedrijven te verbeteren. Vergroting van huiskavels en vermindering van het aantal veldkavels staat voorop. Als de percelen straks op de goede plek liggen, worden waar nodig werkzaamheden uitgevoerd om de bruikbaarheid te verbeteren. Het gaat dan bijvoorbeeld om het graven van een nieuwe grenssloot of de aanleg van een kavelpad.

De opstelling van een Plan van Toedeling is een kwestie van puzzelen. Dat gebeurt in overleg met de grondgebruikers. Meedoen aan de verkaveling in dit gebied is wettelijk verplicht. Uitgangspunt is dat de nieuwe verkaveling tenminste gelijkwaardig is aan de oude situatie.

Er is binnen de plannen voor het gebied ruimte voor de verplaatsing van een tiental bedrijven naar een locatie buiten Noordwest Overijssel. Uitplaatsing maakt het opstellen van het verkavelingsplan een stuk makkelijker. Bovendien komt zo grond beschikbaar om agrarische bedrijven te vergroten. Ook is dan grond beschikbaar voor natuurontwikkeling en recreatie.

Door waterschap Reest & Wieden worden waterverbeteringsplannen opgesteld. Doel is de waterhuishouding binnen de verschillende gebieden beter af te stemmen op het gebruik van de gronden. Hierbij gaat het niet alleen om landbouwkundig gebruik. Ook natuurontwikkeling vraagt vaak om aanpassing van het waterpeil.