Scheerwolde

Gepubliceerd op 17 oktober 2019

Scheerwolde

Deelgebied Scheerwolde Noordwest Overijssel

Het deelgebied Scheerwolde is een jong veenontginningsgebied dat in het oosten grenst aan de kernen Steenwijk en Giethoorn en in het westen aan de Wieden en Weerribben. Het bestaat uit verschillende diepe polders, waaronder de polders Giethoorn, Halfweg, Gelderingen en Wetering Oost en –West. De polders staan onder invloed van kwel vanaf het Drents plateau en de boezem Noordwest Overijssel.

Natuur en landbouw

Openheid, grote boerderijen, strokenverkaveling, vaarten en weteringen zijn kenmerkend. Het is overwegend een melkveehouderijgebied met daarnaast enkele akkerbouwbedrijven.

Centraal aan het Steenwijkerdiep ligt het dorp Scheerwolde. De opgave voor dit gebied ligt vooral in het verwerven en inrichten van grote oppervlakten nieuwe natuur; dit in combinatie met het verbeteren van de waterhuishouding voor zowel natuur als voor de landbouw. Daarnaast wordt de verkaveling van de landbouw verbeterd.

Definitief Inrichtingsplan WILG Scheerwolde

Tussen 20 augustus 2012 en 1 oktober 2012 lag het definitieve Inrichtingsplan WILG Scheerwolde ter visie.


Terinzagelegging Inrichtingsplan Scheerwolde

Planmaatregelen

Planmaatregelen binnen deelgebied Scheerwolde die in uitvoering zijn of zijn afgerond:


Nieuwsbrieven