Gebiedsontwikkeling Noordoost-Twente

Gepubliceerd op 23 april 2019

Noordoost-Twente blijft krachten bundelen

Op 28 maart 2019 stonden vertegenwoordigers van overheid, ondernemers, onderwijs, onderzoek en maatschappelijke organisaties stil bij de toekomstige opgaven voor het landelijk gebied in Noordoost-Twente. Dan gaat het om thema’s zoals klimaat, energie en landbouw en voedsel. Dit zijn grote opgaven die bepalend worden voor de toekomst van het gebied. Daarom is het belangrijk dat de krachtige samenwerking die de afgelopen jaren binnen de gebiedsontwikkeling Noordoost Twente is ontstaan wordt voortgezet en om nieuwe partners daarbij aan te laten sluiten.

Gedeputeerde Hester Maij bij bijeenkomst toekomstige opgaven landelijk gebied Noordoost-Twente

Jarenlang werkten de gemeenten Dinkelland, Losser, Oldenzaal en Tubbergen, het waterschap Vechtstromen, provincie Overijssel, ondernemers en andere belanghebbenden samen aan initiatieven op het gebied van economie, natuur en landschap, water, leefbaarheid en wonen om Noordoost-Twente een impuls te geven. De bijeenkomst vond plaats in het kader van de afsluiting van deze gebiedsontwikkeling Noordoost-Twente.

Nieuwe koers Noordoost-Twente

De grote opgaven voor het landelijk gebied vragen een nieuwe koers voor ‘klimaat & energie’, ‘natuur, biodiversiteit & waterkwaliteit’ en ‘landbouw & voedsel’. Gedeputeerde Hester Maij: “Ik ben erg trots op wat we samen, provincie, gemeenten en maatschappelijke organisaties, de afgelopen jaren bereikt hebben. Dat is een bijzonder krachtige basis om met de grote opgaven voor de komende jaren aan de slag te gaan, zoals rond duurzame energie, de overgang naar kringlandbouw en waterbeheer. Ook die vraagstukken kunnen we alleen samen succesvol aan pakken. En dat kan alleen wanneer daar ook ondernemers, bewoners uit de regio en kennisinstellingen een rol in krijgen.”

Voor het gebied zijn naast verduurzaming, sociaaleconomische doelen ook van belang. Erik Volmerink van gemeente Tubbergen nam de goastok van de gedeputeerde over: “Deze goastok neem ik graag in ontvangst namens alle vier gemeenten in Noordoost Twente, want we doen het samen. We hopen samen op te ‘goan’ met initiatiefnemers in Noordoost-Twente die met innovatieve plannen en ideeën bijdragen aan vernieuwing in het landelijk gebied en een nieuwe circulaire economie. Dat is goed voor de leefbaarheid, werkgelegenheid én het milieu.”

Andersom overhandigde Erik Volmerink Hester Maij een brief. Het gebied roept de provincie op om partner te blijven in deze gebiedsontwikkeling. “Wij hopen dat Provinciale Staten deze gebiedsgerichte samenwerking omarmen en meenemen in hun coalitieakkoord”, aldus Volmerink.” Hester Maij benadrukt dat regionale samenwerking cruciaal is om opgaven integraal op te kunnen pakken: “Zolang de gebiedsgerichte samenwerking aansluit bij de kaders van de strategieontwikkeling landelijk gebied, kunnen we elkaar enorm versterken. De overheid kan op provinciaal, maar ook regionaal en lokaal niveau zorgen voor beleid dat haalbaar en betaalbaar is en voor ondernemers in het gebied ontstaat ruimte om te ondernemen.”

Meedoen?

We willen een start maken met waardevolle samenwerkingsverbanden die zich richten op een duurzame toekomst van het landelijk gebied en nieuwe kansen bieden voor gevestigde (agrarische) ondernemers. Initiatieven en programma’s in Noordoost-Twente die daar aan bijdragen, betrekken we daar bij.

Meedoen? Neem contact op via Jan Willem Beijen, Noaberkracht Dinkelland Tubbergen, J.Beijen@noaberkracht.nl

Contact

Elselien Koning

Telefoonnummer: 038 499 86 41
E-mailadres: el.koning@overijssel.nl