Wieden Weerribben

Gepubliceerd op 1 oktober 2009

Gebiedsbeschrijving

Het gebied Wieden is een uitgestrekt laagveenmoeras met meren en kanalen met daartussen natte graslanden, natte heiden, trilvenen, galigaanmoerassen, rietland en moerasbos. Het gebied is een restant van het laagveengebied dat zich ooit van Zwolle tot ver in Fryslân uitstrekte. Een groot deel bestaat uit uitgeveende petgaten. Alle successiestadia van open water tot en met moerasheide en veenbos zijn aanwezig. Het gebied Wieden is beïnvloed door het oude rivierstelsel van de Overijsselse Vecht. Er komen ondiepe kleiafzettingen voor. Door vervening, met bredere petgaten, zijn de grote meren ontstaan. Het Giethoornse- en Duiningermeer zijn natuurlijke meren.

Het gebied Weerribben is een ten dele vergraven veengebied in de kop van Overijssel. Het bestaat uit uitgeveende trekgaten, onvergraven legakkers van wisselende breedte, grotere percelen niet-vergraven veen, verlandend water, trilveen rietlanden, graslanden, ruigteterreinen en moerasbossen. Alle successiestadia van open water tot en met moerasheide en veenbos zijn aanwezig. Mede door de betrekkelijk late vervening weerspiegelen ze nog veel van de oorspronkelijke gebiedsopbouw. Het huidige landschap met een karakteristiek patroon van petgaten en legakkers is ontstaan door het afgraven van veen voor de turfwinning. Toen rond 1920 de turfwinning niet meer rendabel was, schakelde de lokale bevolking geleidelijk over op rietteelt. In 1919 werd het Stroink gemaal bij Blokzijl gebouwd om het waterpeil in Noordwest Overijssel onder controle te krijgen. Hierdoor werden de rietlanden minder nat, waardoor het verlandingsproces versnelde en het riet doorgroeid raakte met ruigtekruiden.

Natura 2000 ontwerp-beheerplan Wieden Weerribben

Gedeputeerde Staten van Overijssel, het Ministerie van Economische Zaken en de provincie Flevoland hebben het ontwerp-beheerplan vastgesteld voor het Natura 2000-gebied Wieden Weerribben. Het Natura 2000 ontwerp-beheerplan geeft aan wat wel of niet mogelijk is aan activiteiten in het gebied en welke maatregelen de komende periode moeten worden uitgevoerd om dit te realiseren. Aan de hand van het beheerplan wordt de vergunningverlening voor nieuwe activiteiten eenvoudiger. Voor bestaande activiteiten is nu duidelijk wat wel of niet vergunningvrij is.

Zienswijzen

Het ontwerp-beheerplan Wieden Weerribben heeft 6 weken ter inzage gelegen van 26 september 2016 tot en met 07 november 2016. Hiervoor zijn op 6 en 12 oktober 2016 twee inloopbijeenkomsten georganiseerd, één in de Wieden en één in de Weerribben.

Belanghebbenden hebben gedurende deze termijn hun zienswijze kunnen indienen. Aangezien het Programma Aanpak Stikstof (PAS) en de bijbehorende PAS-gebiedsanalyses reeds zijn vastgesteld, kon geen zienswijze worden ingediend op de grijs gemarkeerde teksten in het ontwerp-beheerplan die betrekking hebben op de PAS maatregelen (instandhoudingsdoelstellingen Natura 2000).


Wieden Weerribben

Inspraak

Het Natura 2000 ontwerp-beheerplan Wieden Weerribben (pdf, 13 MB) heeft van 26 september 2016 tot en met 7 november 2016 ter inzage gelegen. Momenteel worden de zienswijzen verwerkt.

Vragen over de inspraak? Neem contact op met het secretariaat van de eenheid Natuur en Milieu, 038 499 85 00 of mail via: inspraaknatura2000@overijssel.nl.

Contact

Meer informatie over het Programma Ontwikkelopgave EHS Natura 2000: ehsnatura2000@overijssel.nl.

Grondzaken > grondregisseur Kim Mentink: k.mentink@overijssel.nl of 038 499 73 55. Bij geen gehoor kunt u contact opnemen met de ondersteuning van Grondzaken, telefoon: 038 499 7013.

Agenda:

In deze maand zijn er geen evenementen.