Natura 2000

Gepubliceerd op 17 december 2018

In Nederland liggen in totaal ruim 160 Natura 2000-gebieden. Hiervan liggen er 24 in Overijssel. De Natura 2000-gebieden zijn het leefgebied voor (zeldzame) planten, vogels en andere dieren. We beschermen de leefgebieden om verdere achteruitgang te voorkomen. De Europese natuurdoelen vormen de basis om de gewenste diversiteit aan planten en dieren in die gebieden te behouden. Om deze doelen te behalen, moeten we ook maatregelen nemen in omliggende gebieden.

Contact

Meer informatie over het Programma Ontwikkelopgave Natura 2000:
natura2000@overijssel.nl

Grondzaken
Secretariaat Grondzaken
Telefoon: 038 499 7013.

Natura 2000-gebieden zijn door de Europese Unie (EU) aangewezen op grond van de Vogelrichtlijn en Habitatrichtlijn. De staatssecretaris van Economische Zaken heeft in 2013 en 2014 bijna alle Natura 2000 aanwijzingsbesluiten genomen. In Overijssel liggen de Natura 2000-gebieden voor het grootste deel binnen de Ecologische Hoofdstructuur (EHS). De Vogelrichtlijngebieden, of delen ervan, liggen buiten de EHS.

De gebieden in de EHS waar maatregelen nodig zijn om de natuur in naastgelegen Natura 2000-gebieden te behouden en herstellen zijn nu meestal nog landbouwgrond. Op de EHS-kaart (pdf, 10 MB) staan deze gebieden aangegeven als ‘Uitwerkingsgebied Ontwikkelopgave Natura 2000’. We moeten nog vaststellen of deze gebieden landbouwgebied met beperkingen blijven of dat deze gebieden een andere functie krijgen.

Beheerplannen

Volgens de Wet natuurbescherming moeten de provincies, en bij sommige gebieden het Rijk, binnen drie jaar na aanwijzing van een Natura 2000 gebied een Natura 2000 beheerplan vaststellen voor dat gebied. Dit beheerplan beschrijft het gebied, de doelen om het gebied in stand te houden en de maatregelen die nodig zijn om de doelen te realiseren.

Het beheerplan geeft bovendien aan onder welke voorwaarden activiteiten in het gebied kunnen (blijven) plaatsvinden. Ook staat in het beheerplan voor welke (bestaande) activiteiten een vergunning nodig is en welke activiteiten vergunningvrij zijn.

De herstelmaatregelen in het beheerplan die nodig zijn in verband met de stikstofdepositie, zijn afkomstig uit de gebiedsanalyses behorende bij het Programma Aanpak Stikstof (PAS). Ook de andere maatregelen die nodig zijn voor het behalen van de Natura-doelen (niet-PAS maatregelen) staan in het beheerplan.

Vaststellen van beheerplannen Natura 2000

De provincie Overijssel maakt de beheerplannen voor zestien Natura 2000-gebieden. Het Rijk en de provincie Gelderland doen dat voor de overige gebieden. De inhoud van de beheerplannen is afgestemd met gemeenten, waterschappen en andere partners.

Tot nu toe zijn de volgende beheerplannen vastgesteld:

Na afstemming met mede bevoegde gezagen, worden de volgende beheerplannen later vastgesteld:

Vaststellen ontwerp-beheerplannen

Voor twee gebieden moeten de ontwerp-beheerplannen nog worden vastgesteld. Het gaat om:

Het streven is om deze beheerplannen z.s.m. ter inzage te leggen.

2. Natura 2000_dal van de misbeek_DSC_0892