Witte Veen

Gepubliceerd op 31 juli 2019

Schotse hooglander in gebied Witte Veen

Gebiedsbeschrijving

Het Witte Veen ligt in de gemeente Haaksbergen. Het Witte Veen met het Duitse Witte Venn is een vrij klein en ondiep voormalig hoogveen (komveen) dat vooral van belang is vanwege een hoogveenrestant met vochtige heide en enkele vennen. Een groot deel van het gebied is in de 20ste eeuw ontgonnen, in het niet ontgonnen deel is veel bos opgeslagen. Door inrichtingsmaatregelen wordt geprobeerd de kwaliteit van het gebied te vergroten en uiteindelijk ook herstel van het hoogveen te bereiken.

Het Witte Veen bestaat uit verschillende soorten natuur, zoals Vochtige Heide, Natte Heide, (herstellend) Hoogveen en Hoogveenbossen. Deze natuursoorten wissel elkaar af en vormen samen een karakteristiek natuurgebied.

Beheerplan Witte Veen

Op 29 maart 2016 is het beheerplan voor het Natura 2000-gebied Witte Veen vastgesteld. Aan de hand van het vastgestelde beheerplan wordt de vergunningverlening voor nieuwe activiteiten eenvoudiger. Voor bestaande activiteiten is nu duidelijk wat wel of niet vergunningvrij is. Er zijn geen bezwaren ingediend bij de Raad van State, waardoor het beheerplan sinds 8 april 2016 in werking is voor een periode van zes jaar.

kikkerdril in het water

Provincie Overijssel onderzoekt of minder bomenkap mogelijk is in Natura 2000-gebieden

Provincie Overijssel onderzoekt of de doelen voor biodiversiteit in de Natura 2000-gebieden ook behaald kunnen worden met minder bomenkap.

Door het klimaatakkoord is er een maatschappelijke discussie of het nodig is bomen te kappen in Natura 2000-gebieden. Provincie Overijssel, Staatsbosbeheer, Landschap Overijssel, Natuurmonumenten en Overijssels Particulier Grondbezit, begrijpen de discussie die is ontstaan. Ze snappen dat bos belangrijk is voor de opslag van CO2. Toch moeten de doelen voor de Natura 2000-gebieden gehaald worden. Dit komt omdat er in Europa afspraken zijn gemaakt voor bijzondere natuurgebieden. Ook Nederland heeft afspraken gemaakt om doelstellingen te halen. Deze doelstellingen zijn er om beschermde, kwetsbare en unieke planten en dieren te beschermen.

Resultaten onderzoek verwacht in het najaar 2019

Provincie Overijssel laat onderzoeken of het mogelijk is minder bomen te kappen. Het gaat dan over de Natura 2000-gebieden waar het kappen van bomen in de plannen is opgenomen. Het is onderzoek is waarschijnlijk in het najaar van 2019 klaar.

Aanplant en kap van bomen

Tijdens het broedseizoen worden er geen bomen gekapt in Natura 2000-gebieden. Provincie Overijssel plant ook nieuwe bomen. Zo is er in Provinciale Staten vorig jaar een motie aangenomen om 1.1 miljoen bomen in Overijssel aan te planten.


Contact

Meer informatie over het Programma Ontwikkelopgave Natura 2000: natura2000@overijssel.nl

Grondzaken
Grondregisseur: Herman Arentsen
E-mail: hj.arentsen@overijssel.nl 
Telefoon: 038 499 86 34 (of 038 499 76 00 bij geen gehoor)

Nieuws en evenementen