Vecht- en Beneden Reggegebied

Gepubliceerd op 1 mei 2019

Gebiedsbeschrijving

Het Vecht- en Beneden Reggegebied ligt in de gemeenten Hardenberg, Ommen en Twenterand. Het Natura 2000-gebied Vecht en Beneden-Regge ligt in twee zeer verschillende landschappen: in het rivierengebied (uiterwaarden van de Vecht en de Beneden-Regge) en in de hogere zandgronden (Boswachterij Ommen, Beerze, het landgoed Eerde en de Archermer- en Lemelerberg).

De bodem van de hogere zandgronden is van oorsprong zuur en voedselarm, langs Vecht en Regge komen voedselrijkere bodemtypes voor. De Overijsselse Vecht is een kleine rivier waarin veel transport van zand plaatsvindt door erosie en sedimentatie. De rivier is hier niet bedijkt en er zijn reliëfrijke rivierduinen, hoge oeverwallen en oude meanders. De rivier is, onder andere bij de koelanden van Junne en Arriën, rechtgetrokken, er zijn stuwen in aangebracht en het zomerbed is verbreed. Inundaties met rivierwater zijn daardoor afgenomen evenals nieuwe zandafzettingen.

De Regge is een kleine laaglandrivier in het oostelijk zandgebied. Langs de Vecht bevinden zich oude meanders in verschillende stadia van verlanding, rivierduinen, natte en droge schraalgraslanden (waaronder stroomdalgraslanden), ruigten, struwelen gedomineerd door sleedoorn, heiderestanten met jeneverbesstruweel en loofbos. In de ongestoorde kronkelwaarden is een grote verscheidenheid aan milieuomstandigheden die worden bepaald door hoogteligging, vochtigheid, voedselrijkdom, kalkgehalte, expositie en microklimaat. Het dekzandgebied is een groot complex van naald- en loofbossen, heiden, stuifzanden en vennen. Het grootste deel van de heiden bestaat uit droge struikheibegroeiingen. In laagten komen natte heiden met dophei en soms veenmossen voor. Plaatselijk komen vochtige, schrale graslanden voor waarin klokjesgentiaan en borstelgras kenmerkend zijn.

In Beerze liggen daarnaast een mooi kamduin en uitgebreide veenputtencomplexen. Op de hogere gronden ten oosten van de Regge komen goede voorbeelden van zure vennen voor. Landgoed Eerde bestaat uit oud kampenlandschap en jongere heideontginningen met heiderestanten en jeneverbessen. De Archemer en Lemelerberg bestaan uit gestuwde rivierzanden en dekzanden. Hier komt droge heiden, jeneverbesstruweel, een hellingveentje en stuifzand voor.

Stand van zaken Rheezermaten en Karshoek Stegeren

De colleges van B&W van de gemeenten Hardenberg en Ommen hebben op 17 april 2018 ingestemd met de Notities Reikwijdte Detailniveau (NRD’s) voor de deelgebieden 'Rheezermaten' (gemeente Hardenberg) en 'Karshoek Stegeren en Diffelen' (gemeente Ommen). Deze hebben ter inzage gelegen in de periode van 26 april tot en met 6 juni 2018. Naar verwachting worden eind 2018 de ontwerp bestemmingsplannen van deze deelgebieden voorgelegd ter besluitvorming aan de colleges van B&W van de gemeenten Hardenberg en Ommen.

Beheerplan Vecht- en Beneden-Reggegebied

Het Natura 2000 beheerplan is door Gedeputeerde Staten (GS) van Overijssel definitief vastgesteld. Het beheerplan en de Nota van Antwoord zijn op 25 juli 2017 gepubliceerd in het Provinciaalblad. Aan de hand van het vastgestelde beheerplan wordt de vergunningverlening voor nieuwe activiteiten eenvoudiger. Voor bestaande activiteiten is nu duidelijk wat wel of niet vergunningvrij is. Het beheerplan is van toepassing voor een periode van zes jaar.


Contact

Meer informatie over Natura 2000: natura2000@overijssel.nl

Grondzaken
Grondregisseur: Dennis Wolsink (Reggedal)
E-mail: rbd.wolsink@overijssel.nl
Telefoon: 038 499 84 04 (of 038 499 76 00 bij geen gehoor)

Grondregisseur: Christel Op de Haar (Benoorden de Vecht)
E-mail: c.opdehaar@overijssel.nl 
Telefoon: 038 499 73 65 (of 038 499 7600 bij geen gehoor)

Provincie Overijssel onderzoekt of minder bomenkap mogelijk is in Natura 2000-gebieden

Provincie Overijssel onderzoekt of de doelen voor biodiversiteit in de Natura 2000-gebieden ook behaald kunnen worden met minder bomenkap.

Door het klimaatakkoord is er een maatschappelijke discussie of het nodig is bomen te kappen in Natura 2000-gebieden. Provincie Overijssel, Staatsbosbeheer, Landschap Overijssel, Natuurmonumenten en Overijssels Particulier Grondbezit, begrijpen de discussie die is ontstaan. Ze snappen dat bos belangrijk is voor de opslag van CO2. Toch moeten de doelen voor de Natura 2000-gebieden gehaald worden. Dit komt omdat er in Europa afspraken zijn gemaakt voor bijzondere natuurgebieden. Ook Nederland heeft afspraken gemaakt om doelstellingen te halen. Deze doelstellingen zijn er om beschermde, kwetsbare en unieke planten en dieren te beschermen.

Resultaten onderzoek verwacht in het najaar 2019

Provincie Overijssel laat onderzoeken of het mogelijk is minder bomen te kappen. Het gaat dan over de Natura 2000-gebieden waar het kappen van bomen in de plannen is opgenomen. Het is onderzoek is waarschijnlijk in het najaar van 2019 klaar.

Aanplant en kap van bomen

Tijdens het broedseizoen worden er geen bomen gekapt in Natura 2000-gebieden. Provincie Overijssel plant ook nieuwe bomen. Zo is er in Provinciale Staten vorig jaar een motie aangenomen om 1.1 miljoen bomen in Overijssel aan te planten.