Springendal en Dal van de Mosbeek

Gepubliceerd op 29 juli 2019

Wat gaan we doen en waarom?

Bijzondere plant- en diersoorten in het Springendal en Dal van de Mosbeek zijn in gevaar. Dit komt onder andere doordat er teveel stikstof uit de lucht in de bodem terecht komt en doordat er teveel bemest wordt. De uitstoot van stikstof zorgt er ook voor dat de droge heide in gevaar is. Door de groei van jonge bomen komen de heidevelden steeds meer geïsoleerd te liggen. Doordat de bodem verandert en er meer stikstof in zit, groeit hier ook steeds meer mos en gras. Er groeien geen jonge jeneverbesstruwelen meer. Ook kan de zandhagedis geen eieren meer leggen doordat op het zand andere planten groeien. Daarom nemen wij samen met onze partners maatregelen.

Ook is het gebied te droog. Dat is nog een reden waarom bijzondere planten en dieren het moeilijk hebben. Hun leefgebied verkleint en verdwijnt uiteindelijk als wij niets doen. Om deze soorten een kans te geven om te overleven zorgen wij voor betere omstandigheden voor deze planten en dieren. Daarom maken wij onder andere het gebied natter. Dit is ook beter voor de alluviale bossen langs de beek.

We maken het beekdal- en heidelandschap sterker en zorgen voor meer afwisseling in de natuur. Denk aan de typisch Twentse kleine akkers, heide, houtwallen, bossen en hooilanden vol met bloemen langs de beek.

Nieuws en evenementen

17
okt
2019
17
okt
2019
17
okt
2019
19
jun
2019

Waar we nu mee bezig zijn

Springendal sloot

Eind april is het het inrichtingsplan en het voorontwerp PIP (provinciaal inpassingsplan) voor het gebied Springendal – Dal van de Mosbeek goedgekeurd door de Gedeputeerde Staten van provincie Overijssel. Hierin staan de maatregelen beschreven die buiten de bestaande natuur - veelal op gronden van agrariërs - worden uitgevoerd. In deze stukken zijn nog niet de bestemmingswijzigingen, de boskap en het omvormen naar heide op de Manderheide verwerkt.

Na de verdere planvorming, het uitvoeren van eventueel onderzoek dat nog nodig is en de verwerking van de inspraakreacties, wordt, zoals het nu lijkt, eind 2019 het ontwerp-PIP vastgesteld. Hierin zal ook het inrichtingsplan van de Manderheide worden opgenomen. De eventuele reacties op het ontwerp-PIP, ook wel zienswijzen genoemd, worden verwerkt in het definitieve PIP dat vervolgens voor besluitvorming aan Provinciale Staten wordt aangeboden. De start van de uitvoering lijkt op dit moment in de loop van 2021 plaats te vinden.

Tijdens de uitvoering zullen delen van het gebied tijdelijk niet of minder goed toegankelijk zijn, rijden er trekkers en bouwverkeer door het gebied, liggen er materialen opgeslagen, worden bestaande paden verlegd en zullen er (harde) werkgeluiden hoorbaar zijn. Om de natuur zo min mogelijk te storen, liggen de werkzaamheden soms ook stil (bijvoorbeeld in het vogelbroedseizoen) terwijl ze nog niet af zijn.

Blijf op de hoogte

Zodra wij nieuws en evenementen op deze website zetten, ontvangt u automatisch een e-mail.

Velden gemarkeerd met  * zijn verplicht.
Uw gegevens
Uw type abonnement

Contact

In Overijssel werken we samen. De komende jaren werken LTO Noord, Staatsbosbeheer, Landschap Overijssel, Natuurmonumenten, Waterschap Vechtstromen en Provincie Overijssel samen om de bijzondere natuur te behouden en sterker te maken.

Vragen over het gebiedsproces, landbouw of LTO Noord:

Plaatsvervangend projectleider Margo Meijerink
E-mail: mmeijerink@ltonoord.nl
Telefoon: 06 51 79 77 71

Vragen werkzaamheden op de Manderheide en de Mosbeek of Landschap Overijssel:

Projectleider Iwan Brinkhuis
E-mail: i.brinkhuis@ecogroen.nl
Telefoon: 06 27 09 16 48

Vragen over de werkzaamheden in het Springendal of Staatsbosbeheer:

Boswachter Jeroen Buunen
E-mail: j.buunen@staatsbosbeheer.nl
Telefoon: 06 10 32 92 93

Vragen over de werkzaamheden in de Hazelbekke of Natuurmonumenten:

Coördinator natuurbeheer Maarten Olde Scholtenhuis
E-mail: m.oldescholtenhuis@natuurmonumenten.nl
Telefoon: 06 52 52 56 49

Alles over de Ontwikkelopgave Natura 2000

Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling: Europa investeert in zijn platteland.