Punthuizen Stroothuizen

Gepubliceerd op 31 juli 2019

Gebiedsbeschrijving

De natuurgebieden Punthuizen, Stroothuizen en Beuninger Achterveld maken deel uit van het Natura 2000-gebied Dinkelland. Het deelgebied Stroothuizen is circa 60 ha groot en een restant van het vroegere omvangrijke heidelandschap in Oost-Twente. Het bestaat uit droge en natte heide en een aantal natte slenkvormige laagtes met vennen en schraalland.

Het deelgebied Punthuizen is 135 ha groot (inclusief Beuninger Achterveld) en bestaat voor een belangrijk deel uit heide en laagten met diverse goed ontwikkelde schraalland- en venvegetaties. Delen van het reservaat zijn kortstondig ontgonnen geweest, maar worden ondertussen 25 à 30 jaar verschraald. Ook het tussengelegen deelgebied Beuninger Achterveld is een restant van het vroegere omvangrijke heidelandschap in Oost-Twente (Denekamperveld).

Het waterpeil van de natuurgebieden en de omgeving is gedaald. Door de verdroging is de natuurwaarde van het gebied achteruitgegaan.

Meer informatie?

Meer informatie over de planuitwerking?
Projectleider: Niels Bronsgeest
E-mailadres: punthuizenstroothuizen@staatsbosbeheer.nl 
Telefoonnummer: 06 15 96 01 41

Grondzaken

Grondregisseur: Herman Arentsen

E-mailadres: HJ.Arentsen@overijssel.nl

Telefoonnummer: 038 499 8634

(of 038 499 76 00 bij geen gehoor)

Gebiedsgerichte aanpak

Door gebiedsgericht (samen) te werken ontstaat er niet alleen een beeld van eventuele economische schade die optreedt, maar wordt ook duidelijk waar slimme combinaties te maken zijn. Op dit moment is voor Punthuizen-Stroothuizen-Beuninger Achterveld bekend wat de doelstellingen zijn, maar de verdere detaillering en uitwerking van de precieze maatregelen moet in 2016 vorm krijgen. Dit betekent ook dat soms nog onderzoeken uitgevoerd moeten worden om op specifieke vragen antwoorden te kunnen geven. Hiervoor heeft Staatsbosbeheer, als bestuurlijke trekker van dit gebiedsproces, per 1 februari 2016 een kernteam samengesteld. Het kernteam krijgt als opdracht mee om eind 2016, samen met de grondeigenaren, tot een haalbaar inrichtingsplan voor het gebied te komen.

Met het inrichtingsplan moeten de volgende doelen worden gerealiseerd:

  • Realisatie van de gebiedsspecifieke PAS maatregelen
  • Versterken van de landbouwstructuur
  • Zorgen voor een goede balans tussen natuur, water, landbouw, recreatie en leefbaarheid.

(Herstel)maatregelen

De maatregelen voor het Natura 2000-gebied Punthuizen Stroothuizen Beuninger Achterveld bestaan vooral uit het aanpassen van de (grond)waterhuishouding. Drainage in landbouwpercelen worden verwijderd en sloten worden verondiept en gedempt. Zo ontstaat er meer opbolling van het grondwater en meer toestroom van lokaal grondwater naar de lager gelegen delen in het landschap. Dit gaat verdroging in kwetsbare natuurgebieden tegen. Ook wordt op verschillende agrarische percelen de bemesting gestopt. Hierdoor wordt de inspoeling van meststoffen in de natuurgebieden beperkt en verbetert de grondwaterkwaliteit. De maatregelen zijn uitgewerkt in het inrichtingsplan Natura 2000 Punthuizen Stroothuizen.

Provinciaal Inpassingsplan (PIP)

De maatregelen die in de Punthuizen Stroothuizen moeten worden uitgevoerd voor Natura 2000-doelen, kunnen gevolgen hebben voor de bestemming van gronden en/of het gebruik ervan. Het kan zijn dat de functie of het gebruik van de grond wijzigt door bijvoorbeeld vernatting of het stoppen/beperken van bemesting. In die gevallen wordt de bestemming of het gebruik gewijzigd en in een provinciaal inpassingsplan (PIP) vastgelegd.

Nieuws en evenementen

30
jul
2019
19
jun
2019

Actueel

Milieueffectrapportage opnieuw bekeken

De onafhankelijke Commissie Milieueffectrapportage heeft een milieueffectrapportage opnieuw bekeken. Die is gemaakt over Punthuizen, Stroothuizen en Beuninger Achterveld.

Rapport aangevuld met risico’s korte en lange termijn

Er was eerder al een rapportage gemaakt om de gevolgen voor het milieu te onderzoeken van de maatregelen die de provincie Overijssel wil nemen om de natuur daar te beschermen en uit te breiden. De commissie had de rapportage bekeken en vervolgens aanbevelingen gedaan. Het rapport is nu aangevuld met een overzicht van de risico’s op korte en lange termijn.

Een risico is bijvoorbeeld dat de maatregelen het gewenste natuurherstel niet halen. Ook stond niet in het rapport welke verschillende opties er zijn uitgezocht om de natuur te herstellen. Ook dat is nu wel het geval.

Het complete advies

Op de website van de commissie milieueffectrapportage leest u het complete advies.

Milieueffectrapport bijna compleet

De Commissie m.e.r. heeft het milieueffectrapport over de effecten van de maatregelen voor natuurherstel in Punthuizen, Stroothuizen en Beuninger Achterveld beoordeeld. In het Voorlopig Toetsingsadvies dat 13 februari 2019 (pdf, 719 kB) is gepubliceerd, adviseert zij het rapport op enkele punten verder uit te werken. De provincie heeft toegezegd de genoemde punten aan te passen. Lees hier het volledige persbericht (pdf, 106 kB).

Het milieueffectrapport is opgesteld om de gevolgen van de maatregelen voor de omgeving te onderzoeken. De onafhankelijke Commissie m.e.r. concludeert dat het rapport helder en gedetailleerd is uitgewerkt maar stelt dat er voor een volledig beeld nog aanvullingen nodig zijn. Onder meer over de risico's dat de lange termijn doelen niet worden gerealiseerd door de klimaatverandering en de onzekerheid over de maatregelen aan de Duitse zijde van het gebied.

Besluit Ontwerp-Provinciaal Inpassingsplan

Op 4 december 2018 is het ontwerp-PIP ter besluitvorming voorgelegd aan Gedeputeerde Staten en vastgesteld.

Verwijderen houtopslag

Begin februari 2018 start Axent Groen uit Enschede in opdracht van Staatsbosbeheer met het verwijderen van 16 hectare houtopslag in de natuurgebieden Punthuizen en Stroothuizen. Het verwijderen van de jonge boompjes in het gebied, dat met name bestaat uit berken, vuilboom en grove den, zorgt ervoor dat het heidelandschap open blijft en de kwaliteit van de heide wordt verbeterd.

Lees meer ... (pdf, 30 kB)

Instemming voorontwerp en inrichtingsplan

Gedeputeerde Staten hebben op 21 november 2017 ingestemd met het inrichtingsplan Punthuizen Stroothuizen Beuninger Achterveld en het voorontwerp-PIP, inclusief de Notitie Reikwijdte Detailniveau (NRD).

Bent u grondeigenaar in of nabij Punthuizen Stroothuizen Beuninger Achterveld? Dan zult u zeker spreken met vertrouwenspersoon Jan ten Hove, 06 13 10 31 11, jan.ten.hove@outlook.com.

Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling: Europa investeert in zijn platteland.