Buurserzand & Haaksbergerveen

Gepubliceerd op 31 juli 2019

Afbeelding Buurserzand & Haaksbergerveen

Buurserzand & Haaksbergerveen ligt in de gemeente Haaksbergen. Het gebied bestaat uit twee deelgebieden.

Het Haaksbergerveen in het zuiden is een veenputtencomplex met goed ontwikkelde gradiënten naar het omliggende zand- en (basenrijk) leemlandschap. Door vernattingsmaatregelen in het verleden zijn de nog aanwezige, met hoogveenvegetatie begroeide veenpakketten veranderd in drijftillen, die qua vegetatie sterk lijken op moerasheiden. Er is een afwisseling van veenputten en dijkjes.

Het Buurserzand in het noorden is een heidegebied op voormalig stuifzand. Er komen hier op uitgebreide schaal natte heidebegroeiingen voor met her en der zwakgebufferde vennen, afgewisseld met droge heide met jeneverbesstruweel.

Beheerplan Buurserzand & Haaksbergerveen

Het Natura 2000 beheerplan is op 18 juli 2017 door Gedeputeerde Staten (GS) van Overijssel definitief vastgesteld. Aan de hand van het vastgestelde beheerplan wordt de vergunningverlening voor nieuwe activiteiten eenvoudiger. Voor bestaande activiteiten is nu duidelijk wat wel of niet vergunningvrij is.

Actueel: Provincie Overijssel onderzoekt of minder bomenkap mogelijk is in Natura 2000-gebieden

Provincie Overijssel onderzoekt of de doelen voor biodiversiteit in de Natura 2000-gebieden ook behaald kunnen worden met minder bomenkap.

Door het klimaatakkoord is er een maatschappelijke discussie of het nodig is bomen te kappen in Natura 2000-gebieden. Provincie Overijssel, Staatsbosbeheer, Landschap Overijssel, Natuurmonumenten en Overijssels Particulier Grondbezit, begrijpen de discussie die is ontstaan. Ze snappen dat bos belangrijk is voor de opslag van CO2. Toch moeten de doelen voor de Natura 2000-gebieden gehaald worden. Dit komt omdat er in Europa afspraken zijn gemaakt voor bijzondere natuurgebieden. Ook Nederland heeft afspraken gemaakt om doelstellingen te halen. Deze doelstellingen zijn er om beschermde, kwetsbare en unieke planten en dieren te beschermen.

Resultaten onderzoek verwacht in het najaar 2019

Provincie Overijssel laat onderzoeken of het mogelijk is minder bomen te kappen. Het gaat dan over de Natura 2000-gebieden waar het kappen van bomen in de plannen is opgenomen. Het is onderzoek is waarschijnlijk in het najaar van 2019 klaar.

Aanplant en kap van bomen

Tijdens het broedseizoen worden er geen bomen gekapt in Natura 2000-gebieden. Provincie Overijssel plant ook nieuwe bomen. Zo is er in Provinciale Staten vorig jaar een motie aangenomen om 1.1 miljoen bomen in Overijssel aan te planten.


Contact

Meer informatie over Natura 2000: natura2000@overijssel.nl.

Grondzaken
Grondregisseur: Herman Arentsen
E-mail: hj.arentsen@overijssel.nl 
Telefoon: 038 499 86 34 (of 038 499 76 00 bij geen gehoor)

Nieuws en evenementen

30
jul
2019
19
jun
2019