Witte Veen

Gepubliceerd op 15 januari 2018

Gebiedsbeschrijving

Het Witte Veen ligt in de gemeente Haaksbergen. Het Witte Veen met het Duitse Witte Venn is een vrij klein en ondiep voormalig hoogveen (komveen) dat vooral van belang is vanwege een hoogveenrestant met vochtige heide en enkele vennen. Een groot deel van het gebied is in de 20ste eeuw ontgonnen, in het niet ontgonnen deel is veel bos opgeslagen. Door inrichtingsmaatregelen wordt geprobeerd de kwaliteit van het gebied te vergroten en uiteindelijk ook herstel van het hoogveen te bereiken.

Het Witte Veen bestaat uit verschillende soorten natuur, zoals Vochtige Heide, Natte Heide, (herstellend) Hoogveen en Hoogveenbossen. Deze natuursoorten wissel elkaar af en vormen samen een karakteristiek natuurgebied.

Beheerplan Witte Veen

Op 29 maart 2016 is het beheerplan voor het Natura 2000-gebied Witte Veen vastgesteld. Aan de hand van het vastgestelde beheerplan wordt de vergunningverlening voor nieuwe activiteiten eenvoudiger. Voor bestaande activiteiten is nu duidelijk wat wel of niet vergunningvrij is. Er zijn geen bezwaren ingediend bij de Raad van State, waardoor het beheerplan sinds 8 april 2016 in werking is voor een periode van zes jaar.

Kikkerdril


Witte Veen

Contact

Meer informatie over het Programma Ontwikkelopgave Natura 2000: natura2000@overijssel.nl.

Grondzaken > projectregisseur Kim Mentink, k.mentink@overijssel.nl of 038 499 73 55. Bij geen gehoor kunt u contact opnemen met het secretariaat Grondzaken 038 499 7600.