Wierdense veld

Gepubliceerd op 24 oktober 2018

Gebiedsbeschrijving

Het Wierdense veld is een restant van een ooit uitgestrekt veenlandschap in Twente. Het gebied is grotendeels afgegraven voor de turf. Het is begroeid met vochtige heide en enkele berkenbosjes. Binnen het hoogveen is het dekzandreliëf plaatselijk zo sterk en uitgesproken dat op dekzandruggen droge heide voorkomt. Op de lage delen zijn enkele met water gevulde veenputten.

Op 11 november 2016 heeft de Staatssecretaris van Economische Zaken het Wierdense Veld aangewezen als Natura 2000-gebied.

Verkenning en planuitwerking Natura 2000

De gebiedsanalyse Wierdense Veld die is opgesteld in het kader van het Programma Aanpak Stikstof (laatste herziening gebiedsanalyse d.d. 11/01/2017) beschrijft de Natura 2000-doelen en de benodigde maatregelen. Nu de aanwijzing definitief is, kunnen deze maatregelen verder worden uitgewerkt in het gebiedsproces. Dit gebiedsproces is begin 2017 gestart met een verkenning onder aansturing van LTO Noord.

Beheerplan Natura 2000

Daarnaast wordt in 2018 het Natura 2000 ontwerp-beheerplan gerealiseerd. De provincie Overijssel is hiervan bevoegd gezag. Zodra het beheerplan gepresenteerd wordt, leest u dit in op onze website, in de nieuwsbrieven en in publicaties in de plaatselijke nieuwsbladen en het provincieblad.

Veelgestelde vragen

De fase van de planuitwerking voor het Wierdense Veld is begonnen. Wij kunnen ons voorstellen dat er verschillende vragen bij leven. U kunt contact met ons opnemen, maar wij hebben ook een handige lijst gemaakt met veel gestelde vragen en de bijbehorende antwoorden. U vindt deze in het rechtermenu onder 'Meer informatie'.