Vecht- en Beneden Reggegebied

Gepubliceerd op 30 augustus 2018

Gebiedsbeschrijving

Het Vecht- en Beneden Reggegebied ligt in de gemeenten Hardenberg, Ommen en Twenterand. Het Natura 2000-gebied Vecht en Beneden-Regge ligt in twee zeer verschillende landschappen: in het rivierengebied (uiterwaarden van de Vecht en de Beneden-Regge) en in de hogere zandgronden (Boswachterij Ommen, Beerze, het landgoed Eerde en de Archermer- en Lemelerberg).

De bodem van de hogere zandgronden is van oorsprong zuur en voedselarm, langs Vecht en Regge komen voedselrijkere bodemtypes voor. De Overijsselse Vecht is een kleine rivier waarin veel transport van zand plaatsvindt door erosie en sedimentatie. De rivier is hier niet bedijkt en er zijn reliëfrijke rivierduinen, hoge oeverwallen en oude meanders. De rivier is, onder andere bij de koelanden van Junne en Arriën, rechtgetrokken, er zijn stuwen in aangebracht en het zomerbed is verbreed. Inundaties met rivierwater zijn daardoor afgenomen evenals nieuwe zandafzettingen.

De Regge is een kleine laaglandrivier in het oostelijk zandgebied. Langs de Vecht bevinden zich oude meanders in verschillende stadia van verlanding, rivierduinen, natte en droge schraalgraslanden (waaronder stroomdalgraslanden), ruigten, struwelen gedomineerd door sleedoorn, heiderestanten met jeneverbesstruweel en loofbos. In de ongestoorde kronkelwaarden is een grote verscheidenheid aan milieuomstandigheden die worden bepaald door hoogteligging, vochtigheid, voedselrijkdom, kalkgehalte, expositie en microklimaat. Het dekzandgebied is een groot complex van naald- en loofbossen, heiden, stuifzanden en vennen. Het grootste deel van de heiden bestaat uit droge struikheibegroeiingen. In laagten komen natte heiden met dophei en soms veenmossen voor. Plaatselijk komen vochtige, schrale graslanden voor waarin klokjesgentiaan en borstelgras kenmerkend zijn.

In Beerze liggen daarnaast een mooi kamduin en uitgebreide veenputtencomplexen. Op de hogere gronden ten oosten van de Regge komen goede voorbeelden van zure vennen voor. Landgoed Eerde bestaat uit oud kampenlandschap en jongere heideontginningen met heiderestanten en jeneverbessen. De Archemer en Lemelerberg bestaan uit gestuwde rivierzanden en dekzanden. Hier komt droge heiden, jeneverbesstruweel, een hellingveentje en stuifzand voor.

Uitnodiging informatiebijeenkomst 13 juni 2018

Omwonenden en bezoekers van de Lemelerberg kunnen woensdag 13 juni 2018 meer te weten komen over de Natura 2000 maatregelen die Landschap Overijssel, in opdracht van de provincie Overijssel, de komende jaren in dit unieke natuurgebied gaat uitvoeren. De bijeenkomst vindt plaats op de berg in het Theehuis. Iedereen kan tussen 16.00 en 21.00 uur binnen lopen. Om 16.30 uur en om 19.30 uur zijn er korte presentaties van de provincie Overijssel en Landschap Overijssel.

Lees hier de uitnodiging voor omwonenden en belanghebbenden (pdf, 230 kB).

Terinzagelegging Notities Reikwijdte Detailniveau (NRD's)

De colleges van B&W van de gemeenten Hardenberg en Ommen hebben op 17 april 2018 ingestemd met de Notities Reikwijdte Detailniveau (NRD’s) voor de deelgebieden 'Rheezermaten' (gemeente Hardenberg) en 'Karshoek Stegeren en Diffelen' (gemeente Ommen). De NRD’s lagen ter inzage in de periode van 26 april tot en met 6 juni 2018.

Een inkijkexemplaar van de NRD Rheezermaten was beschikbaar op het gemeentehuis van Hardenberg en provincie Overijssel en digitaal beschikbaar via www.hardenberg.nl > ruimtelijkeplannen > bestemmingsplannen. Het indienen van een zienswijze kan via het digitale reactieformulier op www.hardenberg.nl/zienswijze-indienen.

Een inkijkexemplaar van de NRD Karshoek Stegeren en Diffelen is beschikbaar op de gemeentehuizen van Ommen en Hardenberg en provincie Overijssel en digitaal beschikbaar via www.ommen.nl > inwoners > bouwen-en-verbouwen >ruimtelijke-plannen. Het indienen van een zienswijze kan via het digitale reactieformulier op www.ommen.nl/zienswijze-indienen.

Beheerplan Vecht- en Beneden-Reggegebied

Het Natura 2000 beheerplan is door Gedeputeerde Staten (GS) van Overijssel definitief vastgesteld. Het beheerplan en de Nota van Antwoord zijn op 25 juli 2017 gepubliceerd in het Provinciaalblad. De beroepstermijn startte op 8 augustus 2017 en liep tot en met 18 september 2017. Het beheerplan en de Nota van Antwoord liggen gedurende deze periode ter inzage op het provinciehuis in Zwolle.

Voor meer informatie over het indienen van een beroepschrift, kunt u terecht op deze website.


Vecht Beneden Regge

Inspraak

De Notities Reikwijdte Detailniveau (NRD’s) voor de deelgebieden 'Rheezermaten' (gemeente Hardenberg) en 'Karshoek Stegeren en Diffelen' (gemeente Ommen) liggen ter inzage in de periode van 26 april tot en met 6 juni 2018.

Contact

Meer informatie over Natura 2000: natura2000@overijssel.nl

Grondzaken 
Grondregisseur: Marieke Hurenkamp (m.u.v. Benoorden de Vecht)
E-mail: m.hurenkamp@overijssel.nl 
Telefoon: 038 499 73 81 (of 038 499 7600 bij geen gehoor)

Grondregisseur: Christel Op de Haar (Benoorden de Vecht)
E-mail: c.opdehaar@overijssel.nl 
Telefoon: 038 499 73 65 (of 038 499 7600 bij geen gehoor)

hester maij en fons eysink

Hester Maij bekijkt samen met onderzoeker Fons Eysink de samenstelling van de bodem in het Beerzerveld.