Uiterwaarden Zwarte Water en Vecht

Gepubliceerd op 29 januari 2019

Gebiedsbeschrijving

Het gebied Uiterwaarden Zwarte Water en Vecht ligt in de gemeenten Zwartewaterland en Zwolle. De uiterwaarden Zwarte Water en Vecht betreffen het geheel aan uiterwaarden ten noorden van Zwolle waar de Overijsselse Vecht samenstroomt met het Zwarte Water.

De Vecht is een regenrivier die in Duitsland ontspringt. Het gedeelte van de Vecht, dat in dit gebied is opgenomen, kronkelt sterk door het landschap. Een deel van de uiterwaarden wordt soms tot laat in het voorjaar onregelmatig overstroomd. Op de met steenslag beschermde oevers van de zomerdijk groeit vaak riet, ruigte of wilgenstruweel. De uiterwaarden bestaan uit buitendijkse graslanden, waarin strangen, kolken, rivierduinen en hakhoutbosjes voorkomen.

Uiterwaarden Zwarte Water en Vecht is aangewezen als Natura 2000-gebied vanwege de zeldzame Kievitsbloemhooilanden. Daarnaast zijn in dit gebied Hardhoutooibosjes en relicten van Blauwgraslanden te vinden. Op de hoger liggende zandige ruggen en langs en op de dijken komen lokaal goed ontwikkelde Glanshaverhooilanden voor. Lokaal zijn abelen-iepenbossen aanwezig.

Provinciaal Inpassingsplan (PIP) Uiterwaarden Zwarte Water en Vecht

De maatregelen die in de Uiterwaarden Zwarte Water en Vecht moeten worden uitgevoerd voor Natura 2000-doelen, kunnen gevolgen hebben voor de bestemming van gronden of het gebruik ervan. Als dit het geval is, dan wordt de bestemming of het gebruik gewijzigd en in een Provinciaal Inpassingsplan (PIP) vastgelegd. De maatregelen zijn uitgewerkt in het inrichtingsplan Natura 2000 Uiterwaarden Zwarte Water en Vecht.

Het ontwerp-inrichtingsplan en voorontwerp-PIP zijn op 23 mei 2017 vastgesteld door Gedeputeerde Staten. Vervolgens heeft het voorontwerp-PIP zes weken ter inzage gelegen. In totaal zijn er 5 inspraakreacties ontvangen en 4 vooroverlegreacties over het voorontwerp-PIP. De resultaten hiervan zijn verwerkt in een Reactienota en voor zover nodig verwerkt in het Inrichtingsplan en het ontwerp-PIP.

Op 31 oktober 2017 hebben Gedeputeerde Staten ingestemd met het ontwerp-PIP Uiterwaarden Zwarte Water en Vecht, inclusief de Reactienota en het geactualiseerde Inrichtingsplan. In totaal zijn er 4 zienswijzen ontvangen. De zienswijzen zijn beantwoord in de Nota van Antwoord en hebben niet tot aanpassing van het PIP geleid. Wel zijn er ambtelijk enkele wijzigingen doorgevoerd, zoals de aanvulling van de gebiedsprocesbeschrijving.

Op 23 mei 2018 zijn het definitieve PIP en de Nota van Antwoord voorgelegd ter besluitvorming aan Provinciale Staten. Na vaststelling van het PIP en de bijbehorende bijlagen, liggen de stukken ter inzage gedurende de periode van 19 juni tot en met 30 juli 2018.

Lees meer in de inspraakwijzer met inhoudsopgave (pdf, 295 kB).

Informatiebijeenkomst 28 juni 2018

Op 28 juni 2018 houden wij tussen 15.00 uur en 21.00 uur een inloopbijeenkomst in Cultureel Centrum Teeuwland te Hasselt. Daar kunt u het vastgestelde Provinciale Inpassingsplan (PIP) inzien en informeren wij u over de nadere uitwerking van het Inrichtingsplan. U bent van harte welkom om uw vragen te stellen of mee te praten over de plannen.

Meer informatie?

In de samenvatting Natura 2000 Uiterwaarden Zwarte Water en Vecht (pdf, 218 kB) leest u meer over de voortgang.

Voor inhoudelijke vragen of vragen over het gebiedsproces, kunt u terecht bij dhr. Harro Pruijssen, h.pruijssen@overijssel.nl. .

Meer informatie over eerdere besluitvorming Natura 2000 Uiterwaarden Zwarte Water en Vecht? Ga naar het overzicht besluitvorming.


Uiterwaarden Zwarte Water Vecht

Meer informatie?

Voor meer informatie over Natura 2000 mailt u naar:
E-mail: natura2000@overijssel.nl

Projectleider Uiterwaarden Zwarte Water en Vecht
Harro Pruijssen
E-mail: h.pruijssen@overijssel.nl

Grondzaken
Grondregisseur: Sjors van der Graaf
E-mail: j.vd.graaf@overijssel.nl
Telefoon: 038 499 86 38 (of 038 499 76 00 bij geen gehoor)

Inspraak

Op 23 mei 2018 hebben Provinciale Staten het gewijzigde PIP en de Nota van Antwoord vastgesteld. Het PIP en de bijbehorende bijlagen, liggen ter inzage gedurende de periode van 19 juni tot en met 30 juli 2018.

Lees meer in de samenvatting Natura 2000 Uiterwaarden Zwarte Water en Vecht (pdf, 218 kB). Meer weten over de inspraakprocedure? Lees meer in de inspraakwijzer met inhoudspgave (pdf, 295 kB).

Op 28 juni 2018 kunt u tussen 15.00 en 21.00 uur uw vragen stellen en meepraten tijdens de inloopbijeenkomst in C.C. Teeuwland te Hasselt.