Uiterwaarden Zwarte Water en Vecht

Gepubliceerd op 15 januari 2018

Gebiedsbeschrijving

Het gebied Uiterwaarden Zwarte Water en Vecht ligt in de gemeenten Zwartewaterland en Zwolle. De uiterwaarden Zwarte Water en Vecht betreffen het geheel aan uiterwaarden ten noorden van Zwolle waar de Overijsselse Vecht samenstroomt met het Zwarte Water.

De Vecht is een regenrivier die in Duitsland ontspringt. Het gedeelte van de Vecht, dat in dit gebied is opgenomen, kronkelt sterk door het landschap. Een deel van de uiterwaarden wordt soms tot laat in het voorjaar onregelmatig overstroomd. Op de met steenslag beschermde oevers van de zomerdijk groeit vaak riet, ruigte of wilgenstruweel. De uiterwaarden bestaan uit buitendijkse graslanden, waarin strangen, kolken, rivierduinen en hakhoutbosjes voorkomen.

Uiterwaarden Zwarte Water en Vecht is aangewezen als Natura 2000-gebied vanwege de zeldzame Kievitsbloemhooilanden. Daarnaast zijn in dit gebied Hardhoutooibosjes en relicten van Blauwgraslanden te vinden. Op de hoger liggende zandige ruggen en langs en op de dijken komen lokaal goed ontwikkelde Glanshaverhooilanden voor. Lokaal zijn abelen-iepenbossen aanwezig.

Provinciaal Inpassingsplan (PIP) Uiterwaarden Zwarte Water en Vecht

De maatregelen die in de Uiterwaarden Zwarte Water en Vecht moeten worden uitgevoerd voor Natura 2000-doelen, kunnen gevolgen hebben voor de bestemming van gronden of het gebruik ervan. Als dit het geval is, dan wordt de bestemming of het gebruik gewijzigd en in een Provinciaal Inpassingsplan (PIP) vastgelegd. De maatregelen zijn uitgewerkt in het inrichtingsplan Natura 2000 Uiterwaarden Zwarte Water en Vecht.

Het ontwerp-inrichtingsplan en voorontwerp-PIP waren op 23 mei 2017 vastgesteld door Gedeputeerde Staten. Vervolgens heeft het voorontwerp-PIP zes weken ter inzage gelegen. In totaal zijn er 5 inspraakreacties ontvangen en 4 vooroverlegreacties over het voorontwerp-PIP. De resultaten hiervan zijn verwerkt in een Reactienota en voor zover nodig verwerkt in het inrichtingsplan en het ontwerp-PIP.

Op 31 oktober 2017 hebben Gedeputeerde Staten ingestemd met:

  • het ontwerp-PIP Uiterwaarden Zwarte Water en Vecht, inclusief de Reactienota en het geactualiseerde inrichtingsplan
  • de terinzagelegging van het ontwerp-PIP Uiterwaarden Zwarte Water en Vecht van 21 november 2017 tot en met 2 januari 2018

Informatiebijeenkomst

Op 29 november vond een inloopbijeenkomst (pdf, 299 kB) plaats in het gemeentehuis van Zwartewaterland in Hasselt.

Meer informatie?

In de samenvatting Natura 2000 Uiterwaarden Zwarte Water en Vecht (pdf, 268 kB) leest u meer over de voortgang of lees meer over de inspraakmogelijkheden in de Inspraakwijzer Uiterwaarden Zwarte Water en Vecht (pdf, 152 kB) (pdf, 152 kB).

Voor inhoudelijke vragen of vragen over het gebiedsproces, kunt u terecht bij dhr. Vincent Klijnsma, vg.klijnsma@overijssel.nl.

Meer informatie over eerdere besluitvorming Natura 2000 Uiterwaarden Zwarte Water en Vecht? Ga naar het overzicht besluitvorming.


Uiterwaarden Zwarte Water Vecht

Contact

Meer informatie over het Programma Ontwikkelopgave Natura 2000: natura2000@overijssel.nl

Grondzaken > grondregisseur Herman Arentsen: hj.arentsen@overijssel.nl of 038 499 86 34. Bij geen gehoor kunt u contact opnemen met het secretariaat Grondzaken 038 499 7600.