Springendal en Dal van de Mosbeek

Gepubliceerd op 18 september 2018

Gebiedsbeschrijving

Het gebied Springendal en Dal van de Mosbeek ligt in de gemeenten Dinkelland en Tubbergen op de stuwwal van Ootmarsum. Het gebied dankt zijn grote verscheidenheid voor een groot deel aan het aanwezige reliëf met opgestuwde heuvelruggen, waarin een aantal erosiedalen is uitgeschuurd. In de dalen is het oude kleinschalige cultuurlandschap met een afwisseling van bos, heide en beekjes herkenbaar. Keileem afzettingen en glauconiethoudende kleien in de ondergrond maken het gebied zeer gevarieerd en rijk aan bronnen. In het Springendal, het dal van de Mosbeek en Hazelbekke vinden we natte schraalgraslanden (waaronder kalkmoeras en trilveenvegetaties), bronnetjesbos, jeneverbesstruweel, droge en vochtige heiden en heischrale graslanden. De graslanden en heiden worden afgewisseld met bos, struweel en houtwallen.

Gebiedsproces planuitwerking

De planuitwerking Springendal & Dal van de Mosbeek is eind 2015 gestart en momenteel in volle gang.

Informatiemarkt 25 september 2018

Op dinsdag 25 september vindt bij Tante Sien in Vasse (Denekamperweg 210) een openbare informatiebijeenkomst plaats over de plannen en maatregelen voor natuurherstel van het Natura 2000-gebied Springendal - Dal van de Mosbeek. U kunt vrij inlopen tussen 19.00 uur en 22.00 uur. LTO Noord zal om 19.30 uur en 20.30 uur een korte presentatie verzorgen over hoe zij van analyse tot maatregelen komen. Meer informatie vindt u in het persbericht. (pdf, 211 kB)

Fieldlab

Omdat de planuitwerkingsfase in het teken staat van gesprekken met grondeigenaren, zette de voorzitter van LTO Noord Overijssel, Erik Back, samen met gedeputeerde Maij een gesprekstafel in elkaar. Het blad van de tafel is bekleed met de maatregelenkaart van het gebied.

De gesprekstafel is bedoeld voor het ‘fieldlab’. Dit fieldlab speelt een centrale rol in het gebiedsproces in dit gebied. Een klein team van specialisten gaat het komende jaar alle grondeigenaren langs en per perceel bekijken wat er moet gebeuren. Dit fieldlab-team bestaat uit een ecoloog, hydroloog en landbouwdeskundige. Zij zullen mèt mensen praten, in plaats van over mensen. De tafel krijgt dus een prominente rol in de gesprekken die het fieldlab de komende tijd gaat voeren.

Fieldlab-team


Inspraak

De gemeente Tubbergen heeft op 5 februari 2018 de omgevingsvergunning verleend voor herstellen brongebied Mosbeek Hezingen-Dal van de Mosbeek. Deze lag 6 weken ter inzage na verzending van deze vergunningverlening. Lees meer over de terinzagelegging (pdf, 661 kB).

Springendal Dal van de Mosbeek

Contact

Contact
E-mail: secretariaatspringendal@ltonoord.nl

Projectleider
Vincent Klijnsma
Telefoon: 06 10 80 21 99.

Grondzaken
Grondregisseur: Kim Mentink
E-mail:  k.mentink@overijssel.nl
Telefoon: 038 499 73 55 (of 038 499 76 00 bij geen gehoor)