Sallandse Heuvelrug

Gepubliceerd op 5 maart 2018

De Sallandse Heuvelrug is zeldzaam en uniek voor West-Europa: het is met 1.000 hectare de grootste oppervlakte aaneengesloten droge heide van Noordwest-Europa. De totale Sallandse Heuvelrug is 5.300 hectare groot. Een groot deel hiervan is opgenomen in Natura 2000, het Europese netwerk van beschermde natuurgebieden. De Sallandse Heuvelrug heeft een bijzondere en unieke vegetatiestructuur waar vossenbessen (of rode bosbessen), bosbessen en jeneverbessen deel van uitmaken. Allerlei gradiënten maken het gebied bijzonder: bos en hei, droog en nat, laag en hoog, cultuur en natuur, enzovoort. Ook is het korhoen, dat buiten de Sallandse Heuvelrug nergens meer in Nederland voorkomt, symbool van het gebied.

De Sallandse Heuvelrug is aangewezen als Natura 2000-gebied vanwege het bijzondere heidelandschap. De kwaliteit van de heide op de Sallandse Heuvelrug staat onder druk. En daarmee helaas ook de plant- en diersoorten die daarbij horen. Om de unieke kwaliteit van de natuur in het gebied te behouden en versterken zijn aanvullende ingrepen nodig. Het gebied wordt deels omgevormd van bos(stroken) naar open landschap, waardoor een insectenrijk foerageergebied voor diverse diersoorten ontstaat. Hiervoor worden verschillende stukken bos omgevormd om ruimte te maken voor heide en verbinding te maken met het omringende (voedselrijke) landschap. Ook worden bijvoorbeeld delen van het gebied extra gemaaid of begraasd.

3D viewer SH klein

Bekijk hier de Sallandse Heuvelrug in 3D.

Momenteel zetten de betrokken partners zich in om de voorbereiding op de uitvoering van de maatregelen zorgvuldig vorm te geven. Zo worden de benodigde herstelmaatregelen uitgewerkt in de inrichtingsplannen voor de Sallandse Heuvelrug. Bovendien wordt onderzocht wat nodig is om deze maatregelen goed uit te kunnen voeren en er vindt afstemming plaats met de directe omwonenden. Inmiddels is duidelijk dat er gronden moeten worden afgegraven op de Zunasche Heide en bos wordt omgevormd in Helhuizen en de natuurakker Westflank. Voor deze maatregelen zijn een Milieueffectrapportage (MER) en een Provinciaal Inpassingsplan (PIP) noodzakelijk.

Bestemming en gebruik gronden

Op en ten zuiden van de Zunasche Heide worden gronden natter en er mag niet of nauwelijks meer worden bemest. De bestemming zal, waar nodig, wijzigen van agrarisch naar natuur. Aan de westzijde van de Sallandse Heuvelrug wordt bos omgevormd naar heide. Hiermee wordt een verbinding gemaakt van de heide met het agrarische gebied. In het bestemmingsplan van de gemeente Rijssen-Holten heeft dit deel de bestemming bos en dat zal worden omgezet naar de bestemming natuur. Hier vlakbij ligt een akker (in eigendom en beheer bij Natuurmonumenten). De akker heeft momenteel een agrarische bestemming en wordt gewijzigd in natuur. Als de functie of het gebruik van de grond wijzigt, dan wordt de bestemming of het gebruik gewijzigd en vastgelegd in het provinciaal inpassingsplan (PIP).

Milieueffectrapportage (MER)

Voor de Sallandse Heuvelrug moet een MER worden uitgevoerd vanwege het afgraven van grond ten zuiden van de Zunasche Heide. Een MER brengt de gevolgen voor het milieu in kaart, voordat er een besluit wordt genomen over de uitvoering van maatregelen of plannen. Ten behoeve van de start van deze MER-procedure wordt een Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD) opgesteld. Een NRD is een zogenaamde ‘voorfase voor de MER’ en beschrijft op welke wijze het uiteindelijke MER opgesteld zal worden.

Gedeputeerde Staten hebben op 31 oktober 2017 de NRD voor de Sallandse Heuvelrug vastgesteld. De NRD lag twee weken ter inzage. De zienswijzen worden verwerkt in de MER. De MER ligt te zijner tijd samen met het ontwerp-PIP Natura 2000 Sallandse Heuvelrug ter inzage.

Wat betekent dit voor u?

In de periode van 14 november tot en met 27 november 2017 was de NRD (pdf, 721 kB) digitaal beschikbaar via deze website onder inspraak en als inkijkexemplaar op:

  • Het gemeentehuis van Hellendoorn, Willem-Alexanderstraat 7, 7442 MA NIJVERDAL
  • Het gemeentehuis van Rijssen-Holten, Schild 1, 7461 DD RIJSSEN
  • Het gemeentehuis van Wierden, Pouliestraat 3, 7642 EB WIERDEN
  • Het provinciehuis van Overijssel, Luttenbergstraat 2, 8012 EE ZWOLLE

Gedurende de periode van terinzagelegging kon eenieder een zienswijze op de NRD indienen via Natura2000PIP@overijssel.nl onder vermelding van ‘Sallandse Heuvelrug, nummer 3879995’.

Lees meer in inspraakwijzer Natura 2000 Sallandse Heuvelrug (pdf, 382 kB).

Beheerplan Sallandse Heuvelrug

Het beheerplan voor het Natura 2000-gebied Sallandse Heuvelrug is in 2016 door het Ministerie van Economische Zaken en provincie Overijssel vastgesteld. Aan de hand van het vastgestelde beheerplan wordt de vergunningverlening voor nieuwe activiteiten eenvoudiger. Voor bestaande activiteiten is nu duidelijk wat wel of niet vergunningvrij is. Het beheerplan is van toepassing voor een periode van zes jaar.


Inspraak

De Notitie Reikwijdte Detailniveau (pdf, 721 kB) lag van 14 november 2017 tot en met 27 november 2017 ter inzage. Klik op de kaart voor de samenvatting van de voortgang Sallandse Heuvelrug.

gebieden NRD

Lees meer over de inspraakmogelijkheden in de Inspraakwijzer Sallandse Heuvelrug (pdf, 382 kB).

Kijk ook op: www.overijssel.nl/natura2000procedures.

Sallandse Heuvelrug

Contact

Natuurmonumenten
Boswachter Jos Schouten, Salland@natuurmonumenten.nl
of 06 54 29 52 49

Staatsbosbeheer
Boswachter Ine Nijveld, sallandseheuvelrug@staatsbosbeheer.nl 
of 06 53 28 31 04

Op de website van het Nationaal Park kunt u informatie vinden over de plannen en de uitvoering van de maatregelen. www.sallandseheuvelrug.nl/heideherstel.

Grondzaken
Projectregisseur Wouter den Dekker, wb.d.dekker@overijssel.nl of 038 499 73 53. Bij geen gehoor kunt u contact opnemen met de ondersteuning van Grondzaken, telefoon: 038 499 7013.