Sallandse Heuvelrug

Gepubliceerd op 30 augustus 2018

De Sallandse Heuvelrug is zeldzaam en uniek voor West-Europa: het is met 1.000 hectare de grootste oppervlakte aaneengesloten droge heide van Noordwest-Europa. De totale Sallandse Heuvelrug is 5.300 hectare groot. Een groot deel hiervan is opgenomen in Natura 2000, het Europese netwerk van beschermde natuurgebieden. De Sallandse Heuvelrug heeft een bijzondere en unieke vegetatiestructuur waar vossenbessen (of rode bosbessen), bosbessen en jeneverbessen deel van uitmaken. Allerlei gradiënten maken het gebied bijzonder: bos en hei, droog en nat, laag en hoog, cultuur en natuur, enzovoort. Ook is het korhoen, dat buiten de Sallandse Heuvelrug nergens meer in Nederland voorkomt, symbool van het gebied.

De Sallandse Heuvelrug is aangewezen als Natura 2000-gebied vanwege het bijzondere heidelandschap. De kwaliteit van de heide op de Sallandse Heuvelrug staat onder druk. En daarmee helaas ook de plant- en diersoorten die daarbij horen. Om de unieke kwaliteit van de natuur in het gebied te behouden en versterken zijn aanvullende ingrepen nodig. Het gebied wordt deels omgevormd van bos(stroken) naar open landschap, waardoor een insectenrijk foerageergebied voor diverse diersoorten ontstaat. Hiervoor worden verschillende stukken bos omgevormd om ruimte te maken voor heide en verbinding te maken met het omringende (voedselrijke) landschap. Ook worden bijvoorbeeld delen van het gebied extra gemaaid of begraasd.

3D viewer SH klein

Bekijk hier de Sallandse Heuvelrug in 3D.

Momenteel zetten de betrokken partners zich in om de voorbereiding op de uitvoering van de maatregelen zorgvuldig vorm te geven. Zo worden de benodigde herstelmaatregelen uitgewerkt in de inrichtingsplannen voor de Sallandse Heuvelrug. Bovendien wordt onderzocht wat nodig is om deze maatregelen goed uit te kunnen voeren en er vindt afstemming plaats met de directe omwonenden. Inmiddels is duidelijk dat er gronden moeten worden afgegraven op de Zunasche Heide en bos wordt omgevormd in Helhuizen en de natuurakker Westflank. Voor deze maatregelen zijn een Milieueffectrapportage (MER) en een Provinciaal Inpassingsplan (PIP) noodzakelijk.

Gedeputeerde Staten stemmen in met ontwerp-PIP en plan-MER

Op 17 april 2018 hebben Gedeputeerde Staten de inrichtingsplannen Zunasche Heide en Helhuizen, het ontwerp-PIP Sallandse Heuvelrug, het plan-MER, Nota van Antwoord NRD en overige bijlagen vastgesteld. Deze plannen inclusief bijlagen liggen ter inzage van 5 juni tot en met 16 juli 2018. In die periode is het mogelijk om een zienswijze in te dienen. Het ontwerp-PIP en de bijbehorende bijlagen kunt u via deze website alvast digitaal inzien:

Van 5 juni tot en met 16 juli zijn inkijkexemplaren beschikbaar op de gemeentehuizen van Hellendoorn, Rijssen-Holten en Wierden en het provinciehuis in Zwolle.

Lees meer in de samenvatting Natura 2000 Sallandse Heuvelrug (pdf, 215 kB) en inspraakwijzer (pdf, 221 kB).

Terinzagelegging omgevingsvergunning noordelijk deel

Voor het herstel van heide in het noordelijk deel van de Sallandse Heuvelrug heeft de gemeente Hellendoorn het volgende besluit opgesteld:

- Omgevingsvergunning voor het aanleggen van halfverharding, het afvoeren van hout uit het bos en het aanleggen van een tijdelijk depot aan de Almeloseweg (ter hoogte van nummer 10) te Haarle.

Het besluit is ligt van 27 juni 2018 tot en met 7 augustus 2018 ter inzage en is als inkijkexemplaar beschikbaar bij het loket Bouwen, milieu en openbare ruimte in het huis voor Cultuur en Bestuur (Willem Alexanderstraat 7 in Nijverdal) en het provinciehuis (Luttenbergstraat 2 in Zwolle)

De bestemming of de functie van de gronden in het noordelijk deel van de Sallandse Heuvelrug is momenteel natuur. De maatregelen die worden genomen hebben daarom geen gevolgen voor de bestemming zoals geregistreerd in het gemeentelijk bestemmingsplan.

Lees meer in de inspraakwijzer omgevingsvergunning.


Inspraak

Op 17 april 2018 hebben Gedeputeerde Staten de inrichtingsplannen Zunasche Heide en Helhuizen, het ontwerp-PIP Sallandse Heuvelrug, het plan-MER, Nota van Antwoord NRD en overige bijlagen vastgesteld. Het ontwerp-PIP ligt inclusief bijlagen ter inzage van 5 juni tot en met 16 juli 2018. In die periode is het mogelijk om een zienswijze in te dienen. Lees meer in de inspraakwijzer (pdf, 221 kB).

De commissie m.e.r. heeft als onafhankelijk instituut gereageerd op het milieueffectrapport dat samen met het ontwerp-PIP ter inzage ligt.

Lees hier het adviesrapport van de commissie m.e.r. over de Sallandse Heuvelrug.

Daarnaast ligt de omgevingsvergunning voor het noordelijk deel van de Sallandse Heuvelrug ter inzage van 27 juni tot en met 7 augustus 2018. Lees meer in de inspraakwijzer omgevingsvergunning.

Sallandse Heuvelrug

Contact

Natuurmonumenten
Boswachter: Jos Schouten
E-mail: salland@natuurmonumenten.nl
Telefoon: 06 54 29 52 49

Staatsbosbeheer
Boswachter: Ine Nijveld
E-mail: sallandseheuvelrug@staatsbosbeheer.nl 
Telefoon: 06 53 28 31 04

Op de website van het Nationaal Park kunt u informatie vinden over de plannen en de uitvoering van de maatregelen. www.sallandseheuvelrug.nl/heideherstel.

Grondzaken 
Grondregisseur: Marieke Hurenkamp
E-mail: m.hurenkamp@overijssel.nl 
Telefoon: 038 499 73 81 (of 038 499 7600 bij geen gehoor)