Sallandse Heuvelrug

Gepubliceerd op 12 december 2018

De Sallandse Heuvelrug is zeldzaam en uniek voor West-Europa: het is met 1.000 hectare de grootste oppervlakte aaneengesloten droge heide van Noordwest-Europa. De totale Sallandse Heuvelrug is 5.300 hectare groot. Een groot deel hiervan is opgenomen in Natura 2000, het Europese netwerk van beschermde natuurgebieden. De Sallandse Heuvelrug heeft een bijzondere en unieke vegetatiestructuur waar vossenbessen (of rode bosbessen), bosbessen en jeneverbessen deel van uitmaken. Allerlei gradiënten maken het gebied bijzonder: bos en hei, droog en nat, laag en hoog, cultuur en natuur, enzovoort. Ook is het korhoen, dat buiten de Sallandse Heuvelrug nergens meer in Nederland voorkomt, symbool van het gebied.

De Sallandse Heuvelrug is aangewezen als Natura 2000-gebied vanwege het bijzondere heidelandschap. De kwaliteit van de heide op de Sallandse Heuvelrug staat onder druk. En daarmee helaas ook de plant- en diersoorten die daarbij horen. Om de unieke kwaliteit van de natuur in het gebied te behouden en versterken zijn aanvullende ingrepen nodig. Het gebied wordt deels omgevormd van bos(stroken) naar open landschap, waardoor een insectenrijk foerageergebied voor diverse diersoorten ontstaat. Hiervoor worden verschillende stukken bos omgevormd om ruimte te maken voor heide en verbinding te maken met het omringende (voedselrijke) landschap. Ook worden bijvoorbeeld delen van het gebied extra gemaaid of begraasd.

3D viewer SH klein

Bekijk hier de Sallandse Heuvelrug in 3D.

Momenteel zetten de betrokken partners zich in om de voorbereiding op de uitvoering van de maatregelen zorgvuldig vorm te geven. Zo worden de benodigde herstelmaatregelen uitgewerkt in de inrichtingsplannen voor de Sallandse Heuvelrug. Bovendien wordt onderzocht wat nodig is om deze maatregelen goed uit te kunnen voeren en er vindt afstemming plaats met de directe omwonenden. Inmiddels is duidelijk dat er gronden moeten worden afgegraven op de Zunasche Heide en bos wordt omgevormd in Helhuizen en de natuurakker Westflank. Voor deze maatregelen zijn een Milieueffectrapportage (MER) en een Provinciaal Inpassingsplan (PIP) noodzakelijk.

Stand van zaken Sallandse Heuvelrug

Op 17 april 2018 hebben Gedeputeerde Staten de inrichtingsplannen Zunasche Heide en Helhuizen, het ontwerp-PIP Sallandse Heuvelrug, het plan-MER, Nota van Antwoord NRD en overige bijlagen vastgesteld. Naar verwachting wordt het definitieve PIP begin 2019 voorgelegd ter besluitvorming aan Provinciale Staten.

Lees meer over eerdere besluitvorming in dit overzicht.


Sallandse Heuvelrug

Actueel

Terinzagelegging omgevingsvergunning Sallandse Heuvelrug

De gemeente Hellendoorn heeft op 6 december 2018 een omgevingsvergunning verleend voor de aanleg van een geluidswal in het Natura 2000-gebied Sallandse Heuvelrug. Het besluit ligt ter inzage van 6 december 2018 tot en met 17 januari 2019. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de gemeente Hellendoorn, 
0548 - 630 000 of gemeente@hellendoorn.nl.

Contact

Natuurmonumenten
Boswachter: Jos Schouten
E-mail: salland@natuurmonumenten.nl
Telefoon: 06 54 29 52 49

Staatsbosbeheer
Boswachter: Ine Nijveld
E-mail: sallandseheuvelrug@staatsbosbeheer.nl 
Telefoon: 06 53 28 31 04

Op de website van het Nationaal Park kunt u informatie vinden over de plannen en de uitvoering van de maatregelen. www.sallandseheuvelrug.nl/heideherstel.

Grondzaken 
Grondregisseur: Marieke Hurenkamp
E-mail: m.hurenkamp@overijssel.nl 
Telefoon: 038 499 73 81 (of 038 499 7600 bij geen gehoor)