Punthuizen Stroothuizen

Gepubliceerd op 12 november 2018

Gebiedsbeschrijving

De natuurgebieden Punthuizen, Stroothuizen en Beuninger Achterveld maken deel uit van het Natura 2000-gebied Dinkelland. Het deelgebied Stroothuizen is circa 60 ha groot en een restant van het vroegere omvangrijke heidelandschap in Oost-Twente. Het bestaat uit droge en natte heide en een aantal natte slenkvormige laagtes met vennen en schraalland.

Het deelgebied Punthuizen is 135 ha groot (inclusief Beuninger Achterveld) en bestaat voor een belangrijk deel uit heide en laagten met diverse goed ontwikkelde schraalland- en venvegetaties. Delen van het reservaat zijn kortstondig ontgonnen geweest, maar worden ondertussen 25 à 30 jaar verschraald. Ook het tussengelegen deelgebied Beuninger Achterveld is een restant van het vroegere omvangrijke heidelandschap in Oost-Twente (Denekamperveld).

Het waterpeil van de natuurgebieden en de omgeving is gedaald. Door de verdroging is de natuurwaarde van het gebied achteruitgegaan.

Punthuizen stroothuizen

Gebiedsgerichte aanpak

Door gebiedsgericht (samen) te werken ontstaat er niet alleen een beeld van eventuele economische schade die optreedt, maar wordt ook duidelijk waar slimme combinaties te maken zijn. Op dit moment is voor Punthuizen-Stroothuizen-Beuninger Achterveld bekend wat de doelstellingen zijn, maar de verdere detaillering en uitwerking van de precieze maatregelen moet in 2016 vorm krijgen. Dit betekent ook dat soms nog onderzoeken uitgevoerd moeten worden om op specifieke vragen antwoorden te kunnen geven. Hiervoor heeft Staatsbosbeheer, als bestuurlijke trekker van dit gebiedsproces, per 1 februari 2016 een kernteam samengesteld. Het kernteam krijgt als opdracht mee om eind 2016, samen met de grondeigenaren, tot een haalbaar inrichtingsplan voor het gebied te komen.

Met het inrichtingsplan moeten de volgende doelen worden gerealiseerd:

  • Realisatie van de gebiedsspecifieke PAS maatregelen
  • Versterken van de landbouwstructuur
  • Zorgen voor een goede balans tussen natuur, water, landbouw, recreatie en leefbaarheid.

(Herstel)maatregelen

De maatregelen voor het Natura 2000-gebied Punthuizen Stroothuizen Beuninger Achterveld bestaan vooral uit het aanpassen van de (grond)waterhuishouding. Drainage in landbouwpercelen worden verwijderd en sloten worden verondiept en gedempt. Zo ontstaat er meer opbolling van het grondwater en meer toestroom van lokaal grondwater naar de lager gelegen delen in het landschap. Dit gaat verdroging in kwetsbare natuurgebieden tegen. Ook wordt op verschillende agrarische percelen de bemesting gestopt. Hierdoor wordt de inspoeling van meststoffen in de natuurgebieden beperkt en verbetert de grondwaterkwaliteit. De maatregelen zijn uitgewerkt in het inrichtingsplan Natura 2000 Punthuizen Stroothuizen.

Provinciaal Inpassingsplan (PIP)

De maatregelen die in de Punthuizen Stroothuizen moeten worden uitgevoerd voor Natura 2000-doelen, kunnen gevolgen hebben voor de bestemming van gronden en/of het gebruik ervan. Het kan zijn dat de functie of het gebruik van de grond wijzigt door bijvoorbeeld vernatting of het stoppen/beperken van bemesting. In die gevallen wordt de bestemming of het gebruik gewijzigd en in een provinciaal inpassingsplan (PIP) vastgelegd.

Actueel

Stand van zaken Punthuizen Stroothuizen

Gedeputeerde Staten hebben op 21 november 2017 ingestemd met het inrichtingsplan Punthuizen Stroothuizen Beuninger Achterveld en het voorontwerp-PIP, inclusief de Notitie Reikwijdte Detailniveau (NRD). Eind 2018 wordt naar verwachting het ontwerp-PIP ter besluitvorming voorgelegd aan Gedeputeerde Staten.

Nieuwsbrief 9 is uit

De laatste nieuwsbrief voor de zomer is verzonden. Daarin aandacht voor de procedures rond het document 'ontwerp-Provinciaal Inpassingsplan (PIP)' en de plannen voor een nieuwe hoogspanningsverbinding net over de grens. U vindt de nieuwsbrief hieronder in het gelijknamige blok.

Verwijderen houtopslag

Begin februari 2018 start Axent Groen uit Enschede in opdracht van Staatsbosbeheer met het verwijderen van 16 hectare houtopslag in de natuurgebieden Punthuizen en Stroothuizen. Het verwijderen van de jonge boompjes in het gebied, dat met name bestaat uit berken, vuilboom en grove den, zorgt ervoor dat het heidelandschap open blijft en de kwaliteit van de heide wordt verbeterd.

Lees meer ... (pdf, 30 kB)

Meer informatie?

Meer informatie over de planuitwerking?
Projectleider: Niels Bronsgeest
E-mail: punthuizen.stroothuizen@tauw.com 
Telefoon: 06 15 96 01 41

Grondzaken
Grondregisseur: Roel van Bezoen
E-mail: r.v.bezoen@overijssel.nl
Telefoon: 038 499 82 33 (of 038 499 76 00 bij geen gehoor)

Bent u grondeigenaar in of nabij Punthuizen Stroothuizen Beuninger Achterveld? Dan zult u zeker spreken met vertrouwenspersoon Jan ten Hove, 06 13 10 31 11, jan.ten.hove@outlook.com.