Lonnekermeer

Gepubliceerd op 4 februari 2019

Gebiedsbeschrijving

Het Natura 2000-gebied Lonnekermeer ligt tussen Hengelo, Oldenzaal en Enschede en heeft een oppervlakte van 106 hectare. Het bestaat uit het landgoed Lonnekermeer en het aangrenzende De Wildernis. In het gebied bevinden zich een tweetal gegraven waterplassen, Het Klein en Groot Lonnekermeer. De plassen zijn gegraven in de negentiende eeuw ten behoeve van zandwinning voor de aangrenzende spoorlijn in Duitsland. Centraal liggen drie voedselrijke graslanden.

Het grootste deel van de voormalige heidevelden werd omgeploegd tot landbouwgrond of beplant met productiebos. Zo ontstond het landgoed Lonnekermeer met villa, boerderij en boswachterswoning. Naast het landgoed beslaat het gebied ook het aangrenzende ‘De Wildernis’ ook wel Hartjesbos genoemd, een kleinschalig beekdallandschap. Aan de oostkant (rondom de oude beekloop) liggen stukjes (vochtige) heide, een klein zuur ven, een zwak gebufferd ven en drie hooimaten. Deze hooimaten zijn kleine percelen met een aarden wal eromheen, met een systeem van slootjes en duikers. Door in de winter beekwater binnen de omwalling te leiden, kon het vruchtbare slib bezinken en ontstond er in de schrale heide een cultuurperceel dat 's zomers werd gebruikt als hooiland. Dit was dus een vorm van vloeivelden. Er vindt nu geen bevloeiing meer plaats. In het Hartjesbos zijn natte heideveldjes te vinden. Aan de rand komt plaatselijk Gagelstruweel voor.

Contact

lonnekermeer

Meer informatie over de planuitwerking ? Neem contact op met:

Projectleider
Ronald Krabbenbos
E-mail: ronald.krabbenbos@landschapoverijssel.nl
Telefoon: 06 23 45 95 36

Grondzaken
Grondregisseur: Dennis Wolsink
E-mail: rbd.wolsink@overijssel.nl
Telefoon: 038 499 84 04 (of 038 499 76 00 bij geen gehoor)

Stand van zaken Lonnekermeer

Landschap Overijssel heeft in opdracht van provincie Overijssel een inrichtingsplan opgesteld voor het Natura 2000-gebied Lonnekermeer. Gedeputeerde Staten hebben op 4 april 2017 ingestemd met dit inrichtingsplan (pdf, 4,1 MB). In dit plan zijn de maatregelen uitgewerkt die nodig zijn om de natuur in dit gebied duurzaam te behouden en versterken. De maatregelen bestaan vooral uit het verbeteren van de waterhuishouding, waardoor de natuur die afhankelijk is van hoge grondwaterstanden zich goed kan ontwikkelen. Daarnaast wordt er een ecologische verbinding aangelegd die de natuur van het Lonnekermeergebied verbindt met de natuur op de voormalige Vliegbasis Twenthe.

Inmiddels hebben diverse (ontwerp) besluiten ter inzage gelegen. Hierop zijn enkele beroepen ingediend. Raad van State heeft nog geen uitspraak gedaan. Voor het deel waar geen beroepen op zijn ingediend is de uitvoering gestart.

Meer informatie over eerdere besluitvorming Natura 2000 Lonnekermeer? Ga naar het overzicht besluitvorming.

Beheerplan Lonnekermeer

Op 29 maart 2016 is het beheerplan voor het Natura 2000-gebied Lonnekermeer vastgesteld. Aan de hand van het vastgestelde beheerplan wordt de vergunningverlening voor nieuwe activiteiten eenvoudiger. Voor bestaande activiteiten is nu duidelijk wat wel of niet vergunningvrij is. Er zijn geen bezwaren ingediend bij de Raad van State, waardoor het beheerplan sinds 8 april 2016 in werking is voor een periode van zes jaar.

Actueel

Bekijk de animatie Heideherstel en vernatting en/of natuurherstel en inrichting.