Lemselermaten

Gepubliceerd op 4 februari 2019

Gebiedsbeschrijving

Het Natura 2000-gebied Lemselermaten ligt in de gemeente Dinkelland, ten zuidoosten van Weerselo, tussen de Weerselerbeek en de Dollandbeek. Het gebied de Lemselermaten is een restant van een complex van Beekdalblauwgraslanden, Kalkmoeras en Elzenbroekbos. Het centrale deel van het gebied wordt gevormd door een dekzandrug. Deze dekzandrug gaat geleidelijk over in de lage gronden van de beekdalen waar zich natte schraallanden (maatjes) en elzenbroek bevinden.

In de eerste helft van de vorige eeuw bestond het gebied grotendeels uit schrale graslanden langs de beek en heide op de zandrug. In de jaren ’40 en ’50 zijn de meeste natte beekdalgraslanden door de boeren verlaten en raakten deze begroeid met Elzenbroek bos. Het grootste deel van de zandrug en sommige beekdalgraslanden werden ontgonnen en gedraineerd. Vanaf de tachtiger jaren zijn maatregelen genomen om blauwgrasland te herstellen. Hierbij is Elzenbroek bos verwijderd en de bovengrond afgeplagd en is een akker afgegraven. Het beheer van de maatjes bestaat nu uit maaien en afvoeren. Het gebied is voor een groot deel eigendom van Staatsbosbeheer. Daarnaast zijn verspreid over het gebied enkele bospercelen en graslanden eigendom van particulieren.

Beheerplan Lemselermaten

Het beheerplan voor het Natura 2000-gebied Lemselermaten is vastgesteld. Aan de hand van het vastgestelde beheerplan wordt de vergunningverlening voor nieuwe activiteiten eenvoudiger. Voor bestaande activiteiten is nu duidelijk wat wel of niet vergunningvrij is. Het beheerplan is van toepassing voor een periode van zes jaar.

Relatie beheerplan Natura 2000 en planuitwerking herstelmaatregelen

Volgens de PAS-gebiedsanalyse en de beheerplannen moeten er in en bij de Natura 2000 gebieden herstelmaatregelen uitgevoerd worden. De planuitwerking daarvan gebeurt in goed overleg met de omgeving in een zorgvuldig gebiedsproces. In veel gebieden is de planuitwerking voor deze herstelmaatregelen al gestart door de provincie of één van haar partners. Als bij die uitwerking van de herstelmaatregelen blijkt dat een maatregel beter vervangen kan worden door een andere even effectieve maatregel dan zal de provincie het beheerplan daar later zonodig op aanpassen.

Wijziging aanwijzingsbesluit (veegbesluit)

In Nederland liggen ruim 160 Natura 2000-gebieden, waarvan 24 in Overijssel. Elk Natura 2000-gebied is aangewezen door de Staatssecretaris van het Ministerie van Economische Zaken. In ieder aanwijzingsbesluit is opgenomen welke habitattypen en soorten beschermd en/of versterkt moeten worden. Op 5 maart 2018 zijn door uitspraken van de Raad van State de aanwijzingsbesluiten voor 15 Natura 2000 gebieden in Overijssel gewijzigd. In totaal worden 56 natuurwaarden die al voorkomen aan de aanwijzingsbesluiten toegevoegd. In onze uitleg kunt u hier meer over lezen (pdf, 481 kB) en zijn de wijzigingen per gebied voor Overijssel uitgesplitst. De wijzigingen in de aanwijzingsbesluiten betreffen vooral nieuwe interne (beheer)maatregelen. Dus hoofdzakelijk in het bestaande natuurgebied, zonder gevolgen voor gronden buiten de Natura 2000-gebieden.