Dinkeldal

Gepubliceerd op 16 november 2018

Gebiedsbeschrijving

Het Dinkeldal maakt deel uit van het Natura 2000-gebied Dinkelland. De Dinkel is een kleine laaglandrivier. Bovenstrooms van de aftakking van het Omleidingskanaal heeft de Dinkel een vrij natuurlijke hydrodynamiek. Benedenstrooms van deze aftakking is de hydrodynamiek sterk gereguleerd. Landschappelijk is het een gaaf beekdal, gekenmerkt door hoogteverschillen, houtwallen, bossen en vochtige en schrale graslanden en heideterreinen.

In de Natura 2000-gebieden staat de instandhouding en ontwikkeling van de natuur voorop. De maatregelen die daarvoor nodig zijn, staan in de beheerplannen Natura 2000. In het Dinkeldal is 352 ha aangewezen als Natura 2000-gebied, waarvan 37 ha van beheer moet veranderen.

Balans economie en ecologie

De provincie Overijssel, waterschap Vechtstromen, LTO, Staatsbosbeheer en de gemeente Losser hebben afgesproken om de Natura 2000-plannen voor het Dinkeldal te combineren met andere maatregelen om een goede balans tussen ecologie en economie te krijgen. Daarom is in 2015 verkend welke opgaven voor natuur, water, landbouw en recreatie er zijn in het gebied. Onder leiding van waterschap Vechtstromen gaat een projectgroep aan de slag met het ontwikkelen van concrete maatregelen. Het plan moet kunnen rekenen op de steun van alle betrokken partijen.

Het streven is om het plan in het najaar van 2016 in grote lijnen klaar te hebben en met betrokkenen te bespreken. Daarna kan gestart worden met de detaillering, benodigde procedures en voorbereiding van de uitvoering.

Vaststellen beheerplan Dinkelland

Het beheerplan voor het Natura 2000-gebied Dinkelland en de bijbehorende Nota van Antwoord zijn op 12 september 2016 vastgesteld. Aan de hand van het vastgestelde beheerplan wordt de vergunningverlening voor nieuwe activiteiten eenvoudiger. Voor bestaande activiteiten is nu duidelijk wat wel of niet vergunningvrij is.

Relatie beheerplan Natura 2000 en planuitwerking herstelmaatregelen

Volgens de PAS-gebiedsanalyse en de beheerplannen moeten er in en bij de Natura 2000 gebieden herstelmaatregelen uitgevoerd worden. De planuitwerking daarvan gebeurt in goed overleg met de omgeving in een zorgvuldig gebiedsproces. In veel gebieden is de planuitwerking voor deze herstelmaatregelen al gestart door de provincie of één van haar partners. Als bij die uitwerking van de herstelmaatregelen blijkt dat een maatregel beter vervangen kan worden door een andere even effectieve maatregel dan zal de provincie het beheerplan daar later zonodig op aanpassen.

Contact

dam in het water bij bos

Meer informatie over de planuitwerking Dinkeldal?
Projectleider: Martha Buitenkamp 
m.buitenkamp@vechtstromen.nl 
06 21 57 84 77

Grondzaken 
Grondregisseur: Christel Op de Haar
E-mail: c.opdehaar@overijssel.nl
Telefoon: 038 499 73 65 (of 038 499 76 00 bij geen gehoor)

Bent u grondeigenaar in of nabij het Dinkeldal? Dan zult u zeker spreken met vertrouwenspersoon Jan ten Hove, 06 13 10 31 11

jan ten hove