Overzicht (ontwerp) besluiten De Wieden en Weerribben

Gepubliceerd op 12 november 2018

Natura 2000 De Wieden en Weerribben

In de Natura 2000-gebieden De Wieden en Weerribben nemen wij maatregelen om de kwetsbare natuur weerbaar te maken tegen de uitstoot van stikstof. Ook worden de bijzondere plant– en diersoorten beschermd en hun leefgebieden vergroot. In het bijzonder voor de verschillende broedvogels, zoals de Roerdomp, de Purperreiger en de Bruine Kiekendief, maar ook om de Grote Vuurvlinder (een ondersoort die uniek is in de wereld!) en enkele andere insecten te behouden en in aantal uit te breiden. Verbindingszones met voldoende sloten, moeras en specifieke planten voor rupsen en vlinders moeten de populaties beter met elkaar verbinden. Met maatwerk maken we de natuur weerbaar tegen invloeden van buiten, waardoor weer nieuwe economische kansen ontstaan.

De herstelmaatregelen voor de Natura 2000-gebieden De Wieden en Weerribben richten zich vooral op het afgraven van grond, het ontwikkelen van moerasgronden en Blauwgrasland, het schrapen van rietland en het ontbossen van dichtgegroeide petgaten. Verder is het de bedoeling om nieuwe petgaten te graven, waardoor de verschillende stadia van ‘verlanding’ van het laagveen in het landschap worden behouden. Hiervoor wordt het cyclisch beheer weer ingevoerd op grote schaal en voorkomen we dat De Wieden en Weerribben veranderen in alleen maar moerasbos. Ook herstellen we nat overjarig riet en behouden en versterken we de blauwgraslanden met aangepast beheer en lokaal bevloeien.

Bestemming gronden

De maatregelen die in De Wieden en de Weerribben moeten worden uitgevoerd voor Natura 2000-doelen, hebben gevolgen voor de bestemming van gronden of het gebruik ervan. Als maatregelen gevolgen hebben voor de bestemming en/of het gebruik van de gronden, dan wordt het inrichtingsplan vertaald in een ruimtelijk plan.

Milieueffectrapport (MER)

Voor zowel De Wieden als Weerribben moet een m.e.r.-procedure worden doorlopen vanwege de voorgenomen wijziging van bestemmingen en de voorgenomen ontgrondingen. Een milieueffectrapport (MER) brengt de gevolgen voor het milieu in kaart, voordat er een besluit wordt genomen over de uitvoering van maatregelen of plannen. Aan het begin van deze m.e.r.-procedure wordt een Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD) opgesteld. Een NRD is een zogenaamde ‘voorfase voor het MER’ en beschrijft op welke wijze het MER wordt opgesteld. Voor het gebied De Wieden en het gebied Weerribben is elk een aparte NRD opgesteld.

Notitie Reikwijdte Detailniveau (NRD)

In de periode van 6 februari tot en met 19 maart 2018 hebben de Notities Reikwijdte Detailniveau (NRD) voor de gebieden De Wieden en Weerribben ter inzage gelegen:

De commissie m.e.r. heeft als onafhankelijk instituut geadviseerd:

De commissie m.e.r. hebben als onafhankelijk instituut geadviseerd:

Voor de Wieden is één vooroverleg-reactie ontvangen, voor de Weerribben zijn 6 inspraakreacties ontvangen. De zienswijzen zijn voor zover nodig verwerkt in het voorontwerp-PIP en het plan-MER.

GS stellen voorontwerp-PIP vast

Gedeputeerde Staten hebben op 25 september 2018 het voorontwerp-PIP en het plan-MER voor respectievelijk De Wieden en Weerribben vastgesteld. Het voorontwerp PIP, het plan-MER en de overige bijlagen liggen van 16 oktober 2018 tot en met 26 november 2018 ter inzage.

Lees meer over de terinzagelegging in de inspraakwijzer (pdf, 223 kB).

Inloopbijeenkomsten

In oktober vinden inloopbijeenkomsten plaats over Natura 2000-gebieden De Wieden en Weerribben voor belanghebbenden en geïnteresseerden. U kunt binnenlopen tussen 19.00 - 21.00 uur :

  • 10 oktober 2018: Muggenbeet-Noord, Locatie: De Ploats, Groenestraat 18, BLOKZIJL
  • 11 oktober 2018: Muggenbeet-Zuid, Duinweg-Leeuwte, Verbindingszone Vollenhovermeer, Locatie: De Ploats, Groenestraat 18, BLOKZIJL
  • 15 oktober 2018: Verbindingszone Weerribben – Rottige Meenthe, locatie: De Slinger, G.B. Kooijstraat 18, OSSENZIJL
  • 16 oktober 2016: Noordmanen, Locatie: An ’t Waeter, Wetering West 77, WETERING