Deelgebied 9. Verbinding Wieden Vollenhovenmeer

Gepubliceerd op 29 januari 2019

Deelgebied 9. Verbinding Wieden Vollenhovermeer

Het deelgebied Verbinding Wieden Vollenhovermeer ligt in noordwesten van De Wieden. Momenteel wordt het deelgebied vrijwel geheel agrarisch gebruikt. Binnen achttien jaar moet het deelgebied volledig als natuur zijn ingericht. Hiervoor wordt een inrichtingsplan opgesteld. De grondgebruikers en -eigenaren worden hierbij intensief betrokken.

Waarom deze maatregelen?

Het deelgebied Verbinding Wieden Vollenhovermeer moet voor de Grote Karekiet bestaan uit dik waterriet en een hoge dynamiek aan waterpeilen. Daarnaast heeft de soort insectenrijk onbemest bloemrijke hooiland nodig.

De maatregelen kunnen worden uitgevoerd door de eigenaar zelf of door ruiling. Als dat niet mogelijk is, kunnen grondeigenaren hun gronden verkopen. In het uiterste geval kan onteigening worden toegepast.

De provincie zorgt vervolgens voor de inrichting en het beheer volgens de natuurdoelen.

publiekskaart_deelkaart_9

Provinciaal Inpassingsplan (PIP)

De maatregelen die in De Wieden en Weerribben moeten worden uitgevoerd voor Natura 2000-doelen, kunnen gevolgen hebben voor de bestemming van gronden en/of het gebruik ervan. Als de functie of het gebruik van de grond wijzigt door bijvoorbeeld vernatting, ontgronding of het stoppen/beperken van bemesting, dan wordt de bestemming of het gebruik gewijzigd en vastgelegd in een Provinciaal Inpassingsplan (PIP).

Milieueffectrapport (MER)

Daarnaast is voor de Wieden en Weerribben een Milieueffectrapport (MER) noodzakelijk vanwege bestemmingswijzigingen en ontgraven van gronden. Een MER brengt de gevolgen voor het milieu in kaart, voordat er een besluit wordt genomen over de uitvoering van maatregelen of plannen. Ten behoeve van de start van deze MER-procedure is een Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD) opgesteld. Een NRD is een zogenaamde ‘voorfase voor de MER’ en beschrijft op welke wijze het uiteindelijke MER opgesteld zal worden. De NRD’s voor De Wieden en Weerribben hebben zes weken ter inzage gelegen van 6 februari tot en met 19 maart 2018. De zienswijzen zijn beantwoord in de Nota van Antwoord die samen met het voorontwerp_PIP ter inzage ligt.

GS stellen voorontwerp-PIP vast

Gedeputeerde Staten hebben op 25 september 2018 het voorontwerp-PIP en het plan-MER voor respectievelijk De Wieden en Weerribben vastgesteld. Het voorontwerp PIP, het plan-MER en de overige bijlagen liggen van 16 oktober 2018 tot en met 26 november 2018 ter inzage.

Inloopbijeenkomsten

In oktober vinden inloopbijeenkomsten plaats over Natura 2000-gebieden De Wieden en Weerribben voor belanghebbenden en geïnteresseerden. U kunt binnenlopen tussen 19.00 - 21.00 uur :

 • 10 oktober 2018 Muggenbeet-Noord
  Locatie: De Ploats, Groenestraat 18, BLOKZIJL
 • 11 oktober 2018 Muggenbeet-Zuid, Duinweg-Leeuwte, Verbindingszone Vollenhovermeer
  Locatie: De Ploats, Groenestraat 18, BLOKZIJL
 • 15 oktober 2018: Verbindingszone Weerribben – Rottige Meenthe
  Locatie: De Slinger, G.B. Kooijstraat 18, OSSENZIJL
 • 16 oktober 2016: Noordmanen
  Locatie: An ’t Waeter, Wetering West 77, WETERING