Deelgebied 7. Omgeving Dwarsgracht

Gepubliceerd op 16 november 2018

Deelgebied 7. Omgeving Dwarsgracht

Het deelgebied Omgeving Dwarsgracht ligt in het noorden van De Wieden. Binnen twaalf jaar moet daar een sterk leefgebied voor de Grote Vuurvlinder gerealiseerd zijn.

De doelen kunnen worden bereikt met de subsidieregeling agrarisch natuurbeheer of met de subsidieregeling natuurbeheer. Bij ‘agrarisch natuurbeheer’ blijft de hoofdbestemming agrarisch, bij ‘natuurbeheer’ wordt de hoofdbestemming natuur. Naast zelfrealisatie of ruiling is ook verkoop van de grond aan de provincie mogelijk. De provincie zorgt vervolgens voor de inrichting (indien nodig) en het beheer volgens de natuurdoelen.

In dit deelgebied moeten de Grote Vuurvlinder (een ondersoort die uniek is in de wereld!) en enkele andere insecten behouden blijven en in aantal uitbreiden. De Grote Vuurvlinder heeft een combinatie van moerassen en hooilanden nodig. Hierbij zijn met name oevers met bloemen en waterzuring van belang.

Het leefgebied van de Bruine Kiekendief overlapt met het leefgebied van de Grote Vuurvlinder.

De planuitwerking in het deelgebied Omgeving Dwarsgracht startte in 2017.

Na de informatiebijeenkomst worden de eigenaren en pachters persoonlijk geïnformeerd over de subsidiemogelijkheden en het gewenste beheer door het Collectief agrarisch natuurbeheer Noordwest Overijssel.

Informatiebijeenkomst

Eind mei 2017 vond er een informatiebijeenkomst in dit deelgebied plaats voor grondeigenaren en langjarige pachters binnen dit deelgebied. De vervolggesprekken met eigenaren en pachters worden nu gevoerd .


Vogel: Paapje

  • Oppervlakte: 34 ha
  • Start uitwerking plannen: 2017
  • Uitvoering gereed: uiterlijk 2029

Actueel

Collectief Agrarisch Natuurbeheer gaat op stap

Als vervolg op twee informatiebijeenkomsten (mei 2017) bijeenkomsten is het mogelijk om persoonlijke gesprekken te voeren over de mogelijkheden en de subsidies om zelf te starten met natuurbeheer op eigen grond.

De provincie heeft Het Collectief Agrarisch Natuurbeheer Noordwest Overijssel gevraagd deze gesprekken te voeren. Mocht u een gesprek willen, dan kunt u een afspraak maken met Ton Fleer. U vindt zijn gegevens onder hieronder, bij 'Contact'.

Contact

Algemeen / digitale nieuwsbrief
wieden.weerribben@overijssel.nl

Deelprojectleider Omgeving Dwarsgracht
Annet Oling
AJ.Oling@overijssel.nl

Agrarisch Collectief Noordwest Overijssel
Voor meer informatie of een afspraak over agrarisch natuurbeheer kunt contact opnemen met Ton Fleer via t.fleer@collectiefnoordwestoverijssel.nl of
06 272 982 46.

Grondzaken
Grondregisseur Kim Mentink: k.mentink@overijssel.nl of 038 499 73 55. Bij geen gehoor kunt u contact opnemen met de ondersteuning van Grondzaken 038 499 76 00.

Vertrouwenspersoon
Bent u grondeigenaar/langjarige pachter in één van de deelgebieden en wilt u vertrouwenspersoon Henk Boxum nu al spreken? Neem contact op via boxum005@gmail.com of 06 13 34 67 30 voor een afspraak.

Kaart Dwarsgracht

Uitwerkingsgebieden Natura 2000 Wieden Weerribben