Deelgebied 5. Noordmanen

Gepubliceerd op 28 januari 2019

Deelgebied 5. Noordmanen

Het deelgebied Noordmanen ligt in het zuiden van de Weerribben. Momenteel bestaat dit deelgebied uit een afwisseling van extensieve graslanden en natuurgebied. De gronden zijn grotendeels in eigendom en beheer bij Staatsbosbeheer. De gronden worden tot het moment van inrichting in tijdelijke pacht uitgeven. Binnen 6 jaar moet het hele deelgebied ingericht zijn voor natuur. Hiervoor wordt een inrichtingsplan opgesteld door de provincie. De directe omgeving wordt intensief geïnformeerd en waar nodig betrokken.

Nadat het inrichtingsplan is vastgesteld zorgt de provincie voor de inrichting en het beheer volgens de natuurdoelen.

In dit gebied moeten de Grote Vuurvlinder (een soort die uniek is in de wereld!) en enkele andere insecten behouden blijven en in aantal uitbreiden. De Grote Vuurvlinder heeft een combinatie van moerassen en hooilanden nodig. Hierbij zijn met name oevers met bloemen en waterzuring van belang.

Vroeger kwam de vuurvlinder hier ook voor maar is hier in het verleden verdwenen. De inrichting moet ervoor zorgen dat er een goede verbinding ontstaat tussen de Weerribben en De Wieden voor de Grote Vuurvlinder.

Het leefgebied van verschillende soorten Moerasvogels, zoals de Purperreiger, Roerdomp, Snor en Rietzanger overlappen met het leefgebied van de Grote Vuurvlinder en bestaat uit rietmoeras, oevervegetatie en kruidenrijke vegetaties.

Daarnaast moet ook leefgebied voor de Zwarte Stern, en het Porseleinhoen en de Grote Karekiet ontwikkeld worden.

De planuitwerking in het deelgebied Noordmanen  is in 2017 gestart.

publiekskaart_deelkaart_5

Provinciaal Inpassingsplan (PIP)

De maatregelen die in De Wieden en Weerribben moeten worden uitgevoerd voor Natura 2000-doelen, kunnen gevolgen hebben voor de bestemming van gronden en/of het gebruik ervan. Als de functie of het gebruik van de grond wijzigt door bijvoorbeeld vernatting, ontgronding of het stoppen/beperken van bemesting, dan wordt de bestemming of het gebruik gewijzigd en vastgelegd in een Provinciaal Inpassingsplan (PIP).

Milieueffectrapport (MER)

Daarnaast is voor de Wieden en Weerribben een Milieueffectrapport (MER) noodzakelijk vanwege bestemmingswijzigingen en ontgraven van gronden. Een MER brengt de gevolgen voor het milieu in kaart, voordat er een besluit wordt genomen over de uitvoering van maatregelen of plannen. Ten behoeve van de start van deze MER-procedure is een Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD) opgesteld. Een NRD is een zogenaamde ‘voorfase voor de MER’ en beschrijft op welke wijze het uiteindelijke MER opgesteld zal worden. De NRD’s voor De Wieden en Weerribben hebben zes weken ter inzage gelegen van 6 februari tot en met 19 maart 2018. De zienswijzen zijn beantwoord in de Nota van Antwoord die samen met het voorontwerp_PIP ter inzage ligt.

GS stellen voorontwerp-PIP vast

Gedeputeerde Staten hebben op 25 september 2018 het voorontwerp-PIP en het plan-MER voor respectievelijk De Wieden en Weerribben vastgesteld. Het voorontwerp PIP, het plan-MER en de overige bijlagen liggen van 16 oktober 2018 tot en met 26 november 2018 ter inzage.

Inloopbijeenkomsten

In oktober vinden inloopbijeenkomsten plaats over Natura 2000-gebieden De Wieden en Weerribben voor belanghebbenden en geïnteresseerden. U kunt binnenlopen tussen 19.00 - 21.00 uur :

 • 10 oktober 2018 Muggenbeet-Noord
  Locatie: De Ploats, Groenestraat 18, BLOKZIJL
 • 11 oktober 2018 Muggenbeet-Zuid, Duinweg-Leeuwte, Verbindingszone Vollenhovermeer
  Locatie: De Ploats, Groenestraat 18, BLOKZIJL
 • 15 oktober 2018: Verbindingszone Weerribben – Rottige Meenthe
  Locatie: De Slinger, G.B. Kooijstraat 18, OSSENZIJL
 • 16 oktober 2016: Noordmanen
  Locatie: An ’t Waeter, Wetering West 77, WETERING

grotevuurvlinder_1

 • Oppervlakte: 109 ha
 • Realisatieperiode: 6 jaar
 • Start planuitwerking: 2017

Contact

Algemeen
E-mail: wieden.weerribben@overijssel.nl

Deelprojectleider Noordmanen
Ruben Nijlant
E-mail: R.Nijlant@overijssel.nl

Grondzaken
Grondregisseur
Kim Mentink
E-mail: k.mentink@overijssel.nl
Telefoon: 038 499 73 55 (of 038 499 76 00 b.g.g.)