Deelgebied 11. Sint Jansklooster

Gepubliceerd op 28 januari 2019

Deelgebied 11. Sint Jansklooster

Het deelgebied St. Jansklooster ligt in het westen van De Wieden. Momenteel wordt het deelgebied St. Jansklooster veelal agrarisch gebruikt. Het einddoel is een kruidenrijk en structuurrijk grasland met wat struiken. Dit wordt de komende periode met de grondgebruikers en eigenaren besproken.

Een kruidenrijk grasland kan zich ontwikkelen op de meer schralere gronden, niet op voedselrijke gronden. Met een veldbezoek wordt de informatie over de voedselrijkdom vastgesteld, en worden beheeradviezen gemaakt en gedeeld met de grondgebruikers.

Lokaal zijn ook kleinschalige inrichtingsmaatregelen mogelijk.

De doelen kunnen worden bereikt met de subsidieregeling agrarisch natuurbeheer of met de subsidieregeling natuurbeheer. Bij ‘agrarisch natuurbeheer’ blijft de hoofdbestemming agrarisch, bij ‘natuurbeheer’ wordt de hoofdbestemming natuur. Naast zelfrealisatie of ruiling is ook verkoop van de grond aan de provincie mogelijk. De provincie zorgt vervolgens voor de inrichting en het beheer volgens de natuurdoelen.

Het Paapje is een vogel die goed kan leven op de overgangszone van veen naar minerale grond. Dit is in het deelgebied St. Jansklooster aanwezig. Het Paapje heeft in dit deelgebied 34 ha insectenrijk en structuurrijk grasland nodig met ruigere delen. Doel is het creëren van extra leefgebied zodat er meer broedparen kunnen komen in De Wieden, waaronder Sint Jansklooster. Het deelgebied is groter dan 34 ha (68 ha), niet alle gronden zijn nodig.

In dit deelgebied moet de Grote Vuurvlinder (een ondersoort die uniek is in de wereld!) zich gaan verspreiden. De Grote Vuurvlinder heeft een combinatie van moerassen en hooilanden nodig, in dit deelgebied 10 ha. Hierbij zijn met name oevers met bloemen en waterzuring van belang.

Het leefgebied van de Bruine Kiekendief overlapt met het leefgebied van het Paapje en de Grote Vuurvlinder. Het bestaat uit vochtige en deels ruige, kruidenrijke vegetaties.

De planuitwerking in het deelgebied St. Jansklooster is in 2017 gestart.

Na de informatiebijeenkomst worden de eigenaren en pachters persoonlijk geïnformeerd over de subsidiemogelijkheden en het gewenste beheer door het Collectief agrarisch natuurbeheer Noordwest Overijssel.

Informatiebijeenkomst

Eind mei 2017 heeft er een informatiebijeenkomst in dit deelgebied plaatsgevonden voor grondeigenaren en langjarige pachters van gronden waarop de maatregelen effect kunnen hebben. Voor de verdere vervolggesprekken worden zij persoonlijk uitgenodigd.


Paapje

  • Oppervlakte: 68 ha
  • Start uitwerking plannen: 2017
  • Uitvoering gereed: uiterlijk 2029

Contact

Algemeen / digitale nieuwsbrief
E-mail: wieden.weerribben@overijssel.nl

Deelprojectleider Omgeving Dwarsgracht
Annet Oling
E-mail: AJ.Oling@overijssel.nl

Agrarisch Collectief Noordwest Overijssel
Voor meer informatie of een afspraak over agrarisch natuurbeheer kunt contact opnemen met Ton Fleer.
E-mail t.fleer@collectiefnoordwestoverijssel.nl
Telefoon: 06-272 982 46.

Grondzaken
Grondregisseur Kim Mentink
E-mail k.mentink@overijssel.nl
Telefoon: 038-499 73 55  (B.g.g. 038-499 76 00)

Vertrouwenspersoon
Bent u grondeigenaar/langjarige pachter in één van de deelgebieden en wilt u praten met vertrouwenspersoon Klaas van der Wal? E-mail: k.vanderwal@hetnet.nl
Telefoon: 06-539 488 50

Kaart Sint Jansklooster

Deelgebied 11 St JansKlooster