De Wieden en Weerribben

Gepubliceerd op 21 november 2018

De Natura 2000-gebieden De Wieden en De Weerribben liggen in de gemeenten Steenwijkerland en Zwartewaterland en bestaan uit een uitgestrekt laagveenmoeras met meren en kanalen met daartussen natte graslanden, natte heiden, trilvenen, galigaanmoerassen, petgaten, rietland en moerasbos. De Wieden en Weerribben is een restant van het veengebied dat zich ooit van Zwolle tot ver in Fryslân uitstrekte.

De opgave

In dit gebied ligt de opgave om het leefgebied voor verschillende broedvogels, zoals de Roerdomp, de Purperreiger en de Bruine Kiekendief, te vergroten om deze vogels te behouden. Verder moeten de Grote Vuurvlinder (een ondersoort die nergens anders ter wereld voorkomt) en enkele andere insecten behouden blijven en in aantal uitbreiden. Verbindingszones met voldoende sloten, moeras en specifieke planten voor rupsen en vlinders moeten zorgen dat populaties met elkaar worden verbonden.

De herstelmaatregelen voor de Natura 2000-gebieden De Wieden en Weerribben richten zich vooral op het afgraven van grond, het ontwikkelen van moerasgronden en Blauwgrasland, het schrapen van rietland en het ontbossen van dichtgegroeide petgaten. Verder is het de bedoeling om nieuwe petgaten te graven, waardoor de verschillende stadia van ‘verlanding’ van het laagveen in het landschap worden behouden. Hiervoor wordt het cyclisch beheer weer ingevoerd op grote schaal en voorkomen we dat De Wieden en Weerribben veranderen in alleen maar moerasbos.

Provinciaal Inpassingsplan (PIP)

De maatregelen die in De Wieden en Weerribben moeten worden uitgevoerd voor Natura 2000-doelen, kunnen gevolgen hebben voor de bestemming van gronden en/of het gebruik ervan. Als de functie of het gebruik van de grond wijzigt door bijvoorbeeld vernatting, ontgronding of het stoppen/beperken van bemesting, dan wordt de bestemming of het gebruik gewijzigd en vastgelegd in een Provinciaal Inpassingsplan (PIP).

Milieueffectrapport (MER)

Daarnaast is voor de Wieden en Weerribben een Milieueffectrapport (MER) noodzakelijk vanwege bestemmingswijzigingen en ontgraven van gronden. Een MER brengt de gevolgen voor het milieu in kaart, voordat er een besluit wordt genomen over de uitvoering van maatregelen of plannen. Ten behoeve van de start van deze MER-procedure is een Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD) opgesteld. Een NRD is een zogenaamde ‘voorfase voor de MER’ en beschrijft op welke wijze het uiteindelijke MER opgesteld zal worden. Zowel het advies over de NRD als een tussentijds advies over de MER zijn door de commissie m.e.r. gepubliceerd. Lees hier het advies voor De Wieden en hier het advies voor de Weerribben.

GS stellen voorontwerp-PIP vast

Gedeputeerde Staten hebben op 25 september 2018 het voorontwerp-PIP en het plan-MER voor respectievelijk De Wieden en Weerribben vastgesteld. Het voorontwerp PIP, het plan-MER en de overige bijlagen liggen van 16 oktober 2018 tot en met 26 november 2018 ter inzage.

Grond in of rond de Wieden en Weerribben?

Als gronden door de maatregelen minder of soms zelfs ongeschikt worden voor bijvoorbeeld de landbouw, stellen we grondeigenaren en -gebruikers schadeloos voor de eventuele schade aan grond én gebouwen. Deze schadeloosstelling is maatwerk en dus voor iedereen anders. Zo is het soms mogelijk om de gronden zelf in te richten met natuur en te beheren volgens de natuurdoelen. Ook kunnen gronden worden geruild of verkocht.

Vertrouwenspersoon: onafhankelijk en vertrouwelijk

Voor grondeigenaren en -gebruikers binnen de begrenzing van het Natura 2000-gebied of het uitwerkingsgebied, kunnen de maatregelen gevolgen hebben. We begrijpen dat dit ingrijpend is en ingewikkeld. Tijdens ’keukentafelgesprekken’ legt de vertrouwenspersoon uit wat de Ontwikkelopgave Natura 2000 voor u betekent. Ook denkt hij met u mee over de (on)mogelijkheden van bijvoorbeeld landbouwkundig gebruik in deze deelgebieden en kan hij u in contact brengen met de juiste contactpersonen en instanties. De gesprekken zijn vertrouwelijk. Dat wat u vertelt, wordt niet gedeeld met anderen, tenzij u dat wilt.

Nieuw vertrouwenspersoon: Klaas van der Wal

Per 1 maart 2018 is Klaas van der Wal uw vertrouwenspersoon. Hij volgt Henk Boxum op, die terugkeert naar de gemeentelijke politiek. Van der Wal (70) heeft de positie van vertrouwenspersoon ook bekleed in het gebied Uiterwaarden Zwarte Water en Vecht. De ervaren oud-bestuurder (o.a. LTO Overijssel, Waterschap Groot Salland, Rabobank IJsseldelta) was tot aan zijn pensioen in 2012 melkveehouder. Hij is nog zittend voorzitter van de Stichting Particuliere Landschapsdiensten IJsseldelta.

Klaas van der Wal

Klaas van der Wal
Telefoonnummer: 06-539 488 50
E-mail: k.vanderwal@hetnet.nl


Inspraak

Gedeputeerde Staten hebben op 25 september 2018 het voorontwerp-PIP en het plan-MER voor respectievelijk De Wieden en Weerribben vastgesteld. Het voorontwerp PIP, het plan-MER en de overige bijlagen liggen van 16 oktober 2018 tot en met 26 november 2018 ter inzage.

De beide voorontwerpen zijn vanaf 16 oktober 2018 digitaal beschikbaar via deze website of via www.ruimtelijkeplannen.nl onder de volgende nummers:

Daarnaast is een inkijkexemplaar beschikbaar op het:

  • Gemeentehuis Steenwijkerland, Vendelweg 1, 8331 XE  STEENWIJK
  • Provinciehuis Overijssel, Luttenbergstraat 2, 8012 EE ZWOLLE

Meer informatie?

Lees meer in de inspraakwijzer (pdf, 223 kB). Voor vragen over de procedure of het indienen van een mondelinge reactie kunt u contact opnemen met mevrouw Marieke Bethlehem, m.bethlehem@overijssel.nl, 06 18 11 96 94.

Lees meer over de besluitvorming.

Watergang in De Wieden

Actueel

Compliment over zorgvuldigheid provincie

De Commissie m.e.r. heeft op 21 november 2018 een tussentijds advies uitgebracht over de voorlopige milieueffectrapporten. Zij is van mening dat deze een goed beeld geven van de waterhuishouding en de complexiteit. Ze adviseert verder om ook aan te geven wat de klimaatverandering betekent voor de natuur in het gebied. Lees hier het persbericht.

Op de website van de Commissie vindt u de volledige adviezen van De Wieden en Weerribben.

--------------------------------------------------------------

Contact

Algemeen contact
E-mail: wieden.weerribben@overijssel.nl

Grondzaken
Grondregisseur: Kim Mentink
E-mail:  k.mentink@overijssel.nl
Telefoon: 038 499 73 55 (of 038 499 76 00 bij geen gehoor)

Agrarisch Collectief Noordwest Overijssel
Voor meer informatie over agrarisch natuurbeheer
Ton Fleer
Telefoonnummer: 06 272 982 46
E-mail: t.fleer@collectiefnoordwestoverijssel.nl

Vertrouwenspersoon
Klaas van der Wal
Telefoonnummer: 06-539 488 50
E-mail: k.vanderwal@hetnet.nl

Natura 2000
Meer informatie over het Programma Ontwikkelopgave Natura 2000.
E-mail: natura2000@overijssel.nl

Wieden Weerribben kaart

Publiekskaart april 2017

De kaart met de gebieden waar het herstel of de versterkingen plaatsvinden.