De Wieden en Weerribben

Gepubliceerd op 26 juli 2018

Gebiedsbeschrijving

De Natura 2000-gebieden De Wieden en De Weerribben liggen in de gemeenten Steenwijkerland en Zwartewaterland en bestaan uit een uitgestrekt laagveenmoeras met meren en kanalen met daartussen natte graslanden, natte heiden, trilvenen, galigaanmoerassen, petgaten, rietland en moerasbos. De Wieden en Weerribben is een restant van het veengebied dat zich ooit van Zwolle tot ver in Fryslân uitstrekte.

De opgave

In dit gebied ligt de opgave om het leefgebied voor verschillende broedvogels, zoals de Roerdomp, de Purperreiger en de Bruine Kiekendief, te vergroten om deze vogels te behouden. Verder moeten de Grote Vuurvlinder (een ondersoort die nergens anders ter wereld voorkomt) en enkele andere insecten behouden blijven en in aantal uitbreiden. Verbindingszones met voldoende sloten, moeras en specifieke planten voor rupsen en vlinders moeten zorgen dat populaties met elkaar worden verbonden.

De herstelmaatregelen voor de Natura 2000-gebieden De Wieden en Weerribben richten zich vooral op het afgraven van grond, het ontwikkelen van moerasgronden en Blauwgrasland, het schrapen van rietland en het ontbossen van dichtgegroeide petgaten. Verder is het de bedoeling om nieuwe petgaten te graven, waardoor de verschillende stadia van ‘verlanding’ van het laagveen in het landschap worden behouden. Hiervoor wordt het cyclisch beheer weer ingevoerd op grote schaal en voorkomen we dat De Wieden en Weerribben veranderen in alleen maar moerasbos.

Natura 2000 beheerplan De Wieden en Weerribben

Het beheerplan voor de Natura 2000-gebieden De Wieden en Weerribben is in mei 2017 vastgesteld door de provincie Overijssel en het Ministerie van Economische Zaken. Aan de hand van het vastgestelde beheerplan wordt de vergunningverlening voor nieuwe activiteiten eenvoudiger. Voor bestaande activiteiten is nu duidelijk wat wel of niet vergunningvrij is. Het beheerplan is van toepassing voor een periode van zes jaar.

Start planuitwerking

De vaststelling van het beheerplan is het startmoment van de projectgroep Wieden en Weerribben om aan de slag te gaan met de planuitwerking. Voor de meeste deelgebieden worden de maatregelen uit het beheerplan verder uitgewerkt in een inrichtingsplan.

Milieueffectrapport (MER)

Voorafgaand aan de uitwerking van het inrichtingsplan moet een m.e.r.-procedure worden doorlopen vanwege de voorgenomen wijziging van bestemmingen en de voorgenomen ontgrondingen. Een milieueffectrapport (MER) brengt de gevolgen voor het milieu in kaart, voordat er een besluit wordt genomen over de uitvoering van maatregelen of plannen.

Grond in of rond de Wieden en Weerribben?

Als gronden door de maatregelen minder of soms zelfs ongeschikt worden voor bijvoorbeeld de landbouw, stellen we grondeigenaren en -gebruikers schadeloos voor de eventuele schade aan grond én gebouwen. Deze schadeloosstelling is maatwerk en dus voor iedereen anders. Zo is het soms mogelijk om de gronden zelf in te richten met natuur en te beheren volgens de natuurdoelen. Ook kunnen gronden worden geruild of verkocht.

Vertrouwenspersoon: onafhankelijk en vertrouwelijk

Voor grondeigenaren en -gebruikers binnen de begrenzing van het Natura 2000-gebied of het uitwerkingsgebied, kunnen de maatregelen gevolgen hebben. We begrijpen dat dit ingrijpend is en ingewikkeld. Tijdens ’keukentafelgesprekken’ legt de vertrouwenspersoon uit wat de Ontwikkelopgave Natura 2000 voor u betekent. Ook denkt hij met u mee over de (on)mogelijkheden van bijvoorbeeld landbouwkundig gebruik in deze deelgebieden en kan hij u in contact brengen met de juiste contactpersonen en instanties. De gesprekken zijn vertrouwelijk. Dat wat u vertelt, wordt niet gedeeld met anderen, tenzij u dat wilt.

Nieuw vertrouwenspersoon: Klaas van der Wal

Per 1 maart 2018 is Klaas van der Wal uw vertrouwenspersoon. Hij volgt Henk Boxum op, die terugkeert naar de gemeentelijke politiek. Van der Wal (70) heeft de positie van vertrouwenspersoon ook bekleed in het gebied Uiterwaarden Zwarte Water en Vecht. De ervaren oud-bestuurder (o.a. LTO Overijssel, Waterschap Groot Salland, Rabobank IJsseldelta) was tot aan zijn pensioen in 2012 melkveehouder. Hij is nog zittend voorzitter van de Stichting Particuliere Landschapsdiensten IJsseldelta.

Klaas van der Wal

Klaas van der Wal
Telefoonnummer: 06-539 488 50
E-mail: k.vanderwal@hetnet.nl


Inspraak

Het waterschap Drents Overijsselse Delta heeft de watervergunning verleend voor het graven van sloten en greppels op diverse plekken in De Wieden. Het besluit ligt ter inzage van 14 juni tot en met 25 juli 2018. lees meer in de publicatie van het besluit (pdf, 397 kB).

In de periode van 6 februari tot en met 19 maart 2018 hebben de Notities Reikwijdte Detailniveau (NRD) voor de gebieden De Wieden en Weerribben ter inzage gelegen. De commissie m.e.r. hebben als onafhankelijk instituut geadviseerd:

Lees meer over de besluitvorming.

Watergang in De Wieden

Contact

Algemeen contact
E-mail: wieden.weerribben@overijssel.nl

Grondregisseur
Kim Mentink
Telefoonnummer: 038 499 73 55 (of 038 499 76 00 bij geen gehoor)
E-mail: k.mentink@overijssel.nl

Agrarisch Collectief Noordwest Overijssel
Voor meer informatie over agrarisch natuurbeheer.
Ton Fleer
Telefoonnummer: 06 272 982 46
E-mail: t.fleer@collectiefnoordwestoverijssel.nl

Vertrouwenspersoon
Klaas van der Wal
Telefoonnummer: 06-539 488 50
E-mail: k.vanderwal@hetnet.nl

Natura 2000
Meer informatie over het Programma Ontwikkelopgave Natura 2000.
E-mail: natura2000@overijssel.nl

Wieden Weerribben kaart

Publiekskaart april 2017

De kaart met de gebieden waar het herstel of de versterkingen plaatsvinden.