De Wieden en Weerribben

Gepubliceerd op 20 maart 2018

Gebiedsbeschrijving

De Natura 2000-gebieden De Wieden en De Weerribben liggen in de gemeenten Steenwijkerland en Zwartewaterland en bestaan uit een uitgestrekt laagveenmoeras met meren en kanalen met daartussen natte graslanden, natte heiden, trilvenen, galigaanmoerassen, petgaten, rietland en moerasbos. De Wieden en Weerribben is een restant van het veengebied dat zich ooit van Zwolle tot ver in Fryslân uitstrekte.

De opgave

In dit gebied ligt de opgave om het leefgebied voor verschillende broedvogels, zoals de Roerdomp, de Purperreiger en de Bruine Kiekendief, te vergroten om deze vogels te behouden. Verder moeten de Grote Vuurvlinder (een ondersoort die nergens anders ter wereld voorkomt) en enkele andere insecten behouden blijven en in aantal uitbreiden. Verbindingszones met voldoende sloten, moeras en specifieke planten voor rupsen en vlinders moeten zorgen dat populaties met elkaar worden verbonden.

De herstelmaatregelen voor de Natura 2000-gebieden De Wieden en Weerribben richten zich vooral op het afgraven van grond, het ontwikkelen van moerasgronden en Blauwgrasland, het schrapen van rietland en het ontbossen van dichtgegroeide petgaten. Verder is het de bedoeling om nieuwe petgaten te graven, waardoor de verschillende stadia van ‘verlanding’ van het laagveen in het landschap worden behouden. Hiervoor wordt het cyclisch beheer weer ingevoerd op grote schaal en voorkomen we dat De Wieden en Weerribben veranderen in alleen maar moerasbos.

Als de functie of het gebruik van de grond wijzigt, dan wordt dit vastgelegd in een Provinciaal Inpassingsplan (PIP). Percelen waar geen maatregelen getroffen worden of waar na uitvoering van de maatregelen de functie landbouw gehandhaafd kan blijven worden uit het Natuurnetwerk Nederland (NNN, voorheen Ecologische Hoofdstructuur) gehaald.

Natura 2000 beheerplan De Wieden en Weerribben

Het beheerplan voor de Natura 2000-gebieden De Wieden en Weerribben is in mei 2017 vastgesteld door de provincie Overijssel en het Ministerie van Economische Zaken. Aan de hand van het vastgestelde beheerplan wordt de vergunningverlening voor nieuwe activiteiten eenvoudiger. Voor bestaande activiteiten is nu duidelijk wat wel of niet vergunningvrij is. Het beheerplan is van toepassing voor een periode van zes jaar.

Start planuitwerking

De vaststelling van het beheerplan is het startmoment van de projectgroep Wieden en Weerribben om aan de slag te gaan met de planuitwerking. Voor de meeste deelgebieden worden de maatregelen uit het beheerplan verder uitgewerkt in een inrichtingsplan.

Milieueffectrapport (MER)

Voorafgaand aan de uitwerking van het inrichtingsplan moet een m.e.r.-procedure worden doorlopen vanwege de voorgenomen wijziging van bestemmingen en de voorgenomen ontgrondingen. Een milieueffectrapport (MER) brengt de gevolgen voor het milieu in kaart, voordat er een besluit wordt genomen over de uitvoering van maatregelen of plannen. Aan het begin van deze m.e.r.-procedure wordt een Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD) opgesteld. Een NRD is een zogenaamde ‘voorfase voor het MER’ en beschrijft op welke wijze het MER wordt opgesteld. Voor het gebied De Wieden en het gebied Weerribben is elk een aparte NRD opgesteld.

Gedeputeerde Staten hebben op 23 januari 2018 de NRD’s voor De Wieden en Weerribben vastgesteld. De NRD’s liggen zes weken ter inzage in de periode van 6 februari tot en met 19 maart 2018. Gedurende de periode van terinzagelegging kan een ieder een zienswijze op de NRD’s indienen via Natura2000PIP@overijssel.nl onder vermelding van ‘NRD De Wieden, nummer 4609723’ of ‘NRD Weerribben, nummer 4609703’.

Indieners krijgen bij vaststelling bericht hoe hun reactie is verwerkt. Waar nodig worden de zienswijzen verwerkt in respectievelijk het plan-MER van De Wieden of het plan-MER van Weerribben.

Lees meer over de inspraakmogelijkheden in de Inspraakwijzer Natura 2000 De Wieden en Weerribben (pdf, 355 kB).

Inloopbijeenkomst

Op woensdag 14 februari 2018 is in De Ploats te Blokzijl een inloopbijeenkomst gehouden over de ter inzage legging van de Nota Reikwijdte en Detailniveau en de te starten m.e.r.-procedure. Heeft u deze gemist en leven er nog vragen over dit onderwerp? Dan kunt u uw vragen ook mailen naar wieden.weerribben@overijssel.nl. Wij doen ons best uw vragen zo snel mogelijk te beantwoorden.

Grond in of rond de Wieden en Weerribben?

Als gronden door de herstelmaatregelen Natura 2000 minder of soms zelfs ongeschikt worden voor bijvoorbeeld de landbouw, stellen we grondeigenaren en -gebruikers schadeloos voor de eventuele schade aan grond én gebouwen. Deze schadeloosstelling is maatwerk en dus voor iedereen anders. Zo is het soms mogelijk om de gronden zelf in te richten met natuur en te beheren volgens de natuurdoelen. Ook kunnen gronden worden geruild of verkocht.

Lees meer over de schadeloosstelling Natura 2000/PAS.

Klik op de kaart en lees meer over de opgaven per deelgebied. (Rechts toegevoegd).

Vertrouwenspersoon: onafhankelijk en vertrouwelijk

Voor grondeigenaren en -gebruikers binnen de begrenzing van het Natura 2000-gebied of het uitwerkingsgebied, kunnen de maatregelen gevolgen hebben. We begrijpen dat dit ingrijpend is en ingewikkeld. Tijdens ’keukentafelgesprekken’ legt de vertrouwenspersoon uit wat de Ontwikkelopgave Natura 2000 voor u betekent. Ook denkt hij met u mee over de (on)mogelijkheden van bijvoorbeeld landbouwkundig gebruik in deze deelgebieden en kan hij u in contact brengen met de juiste contactpersonen en instanties. De gesprekken zijn vertrouwelijk. Dat wat u vertelt, wordt niet gedeeld met anderen, tenzij u dat wilt.

Nieuw vertrouwenspersoon: Klaas van der Wal

Henk Boxum heeft als vertrouwenspersoon een zeer positieve rol gespeeld in het project. Maar omdat een terugkeer naar de gemeentelijke politiek mogelijk is, hebben we helaas moeten beslissen om zijn opdracht per 1 maart 2018 te beëindigen. Hij wordt opgevolgd door Klaas van der Wal, die wij hier binnenkort zullen voorstellen.


Inspraak

In de periode van 6 februari tot en met 19 maart 2018 liggen de Notities Reikwijdte Detailniveau (NRD) voor de gebieden De Wieden en Weerribben ter inzage:

Gedurende de periode van terinzagelegging kan een ieder een zienswijze op de NRD’s indienen via Natura2000PIP@overijssel.nl onder vermelding van ‘NRD De Wieden, nummer 4609723’ of ‘NRD Weerribben, nummer 4609703’. Lees meer in de Inspraakwijzer Natura 2000 De Wieden en Weerribben (pdf, 355 kB).

Wieden Weerribben

Contact

Neem contact met ons op via wieden.weerribben@overijssel.nl, of kijk op de webpagina van het deelgebied voor uw contactpersoon.

Grondzaken
Grondregisseur Kim Mentink: k.mentink@overijssel.nl of 038 499 73 55. Bij geen gehoor kunt u contact opnemen met de ondersteuning van Grondzaken 038 499 76 00.

Agrarisch Collectief Noordwest Overijssel
Voor meer informatie of een afspraak over agrarisch natuurbeheer kunt contact opnemen met Ton Fleer via t.fleer@collectiefnoordwestoverijssel.nl of 06 272 982 46.

Natura 2000
Meer informatie over het Programma Ontwikkelopgave Natura 2000: natura2000@overijssel.nl.

Wieden Weerribben kaart

Publiekskaart april 2017

De kaart met de gebieden waar het herstel of de versterkingen plaatsvinden.