Buurserzand & Haaksbergerveen

Gepubliceerd op 30 augustus 2018

Buurserzand & Haaksbergerveen ligt in de gemeente Haaksbergen. Het gebied bestaat uit twee deelgebieden.

Het Haaksbergerveen in het zuiden is een veenputtencomplex met goed ontwikkelde gradiënten naar het omliggende zand- en (basenrijk) leemlandschap. Door vernattingsmaatregelen in het verleden zijn de nog aanwezige, met hoogveenvegetatie begroeide veenpakketten veranderd in drijftillen, die qua vegetatie sterk lijken op moerasheiden. Er is een afwisseling van veenputten en dijkjes.

Het Buurserzand in het noorden is een heidegebied op voormalig stuifzand. Er komen hier op uitgebreide schaal natte heidebegroeiingen voor met her en der zwakgebufferde vennen, afgewisseld met droge heide met jeneverbesstruweel.

Beheerplan Buurserzand & Haaksbergerveen

Het Natura 2000 beheerplan is door Gedeputeerde Staten (GS) van Overijssel definitief vastgesteld. Het beheerplan en de Nota van Antwoord zijn op 25 juli 2017 gepubliceerd in het Provinciaalblad. De beroepstermijn startte op 8 augustus 2017 en liep tot en met 18 september 2017. Het beheerplan en de Nota van Antwoord lagen gedurende deze periode ter inzage op het provinciehuis in Zwolle.