Borkeld

Gepubliceerd op 4 februari 2019

De Borkeld is onderdeel van een eindmorene tussen Hellendoorn en Lochem. Het gebied is gevarieerd door gradiënten in hoogte en tussen zandige, ijzerhoudende lemige en venige bodem. De vegetatie in het gebied bestaat aan de randen uit heide, jeneverbesstruweel en bos. In het centrale deel van het gebied ligt een voormalig hoogveen dat nu vergrast en enigszins verbost is. Ten westen hiervan komt een strook met vergraste natte heide voor die over gaat in een groter droog heidegebied. Het leemkuilengebied is deels vergraven en deels onvergraven. Als gevolg hiervan bestaat het uit een kleinschalig patroon van heischrale graslanden en natte heide, omgeven door bos.

De provincie Overijssel maakt voor 16 van de 25 Natura 2000-gebieden een beheerplan. Voor Borkeld is het Ministerie van Economische Zaken echter verantwoordelijk.

Beheerplan Borkeld

Het beheerplan voor het Natura 2000-gebied de Borkeld is vastgesteld. Aan de hand van het vastgestelde beheerplan wordt de vergunningverlening voor nieuwe activiteiten eenvoudiger. Voor bestaande activiteiten is nu duidelijk wat wel of niet vergunningvrij is. Het beheerplan is van toepassing voor een periode van zes jaar.

Relatie beheerplan Natura 2000 en uitvoering herstelmaatregelen bestaande natuur

Volgens de PAS-gebiedsanalyse en de beheerplannen moeten er in en bij de Natura 2000 gebieden herstelmaatregelen uitgevoerd worden. De planuitwerking daarvan gebeurt in goed overleg met de omgeving in een zorgvuldig gebiedsproces. In de Borkeld is de uitvoering van de herstelmaatregelen in de bestaande natuur al gestart onder aanvoering van de bestuurlijk trekker Staatsbosbeheer. Het beheerplan, en de daarin opgenomen gebiedsanalyse, borgen de uitgangspunten voor de uitvoering van herstelmaatregelen in de bestaande natuur.

Als bij die uitwerking van de herstelmaatregelen blijkt dat een maatregel beter vervangen kan worden door een andere even effectieve maatregel dan zal de provincie het beheerplan daar later zo nodig op aanpassen.


Borkeld

Contact

Meer informatie over het Programma Ontwikkelopgave Natura 2000: natura2000@overijssel.nl

Grondzaken
Grondregisseur: Christine van Grunsven
E-mail: CJM.Grunsven@overijssel.nl 
Telefoon: 038 499 87 11 (of 038 499 7600 bij geen gehoor)

Achtergronddocumenten