Achter de Voort, Agelerbroek & Voltherbroek

Gepubliceerd op 22 januari 2019

Achter de Voort, Agelerbroek en Voltherbroek zijn drie loofbosgebieden in Twente. Door de plaatselijke aanwezigheid van kalkrijke leem in de ondergrond en door het waterregime zijn dit vanouds zeer soortenrijke gebieden.

Achter de Voort bestaat uit twee deelgebieden. Het Loomanskamp is een eiken-haagbeukenbos en vogelkers-essenbos, Asbroek is een natter bos met tussenliggende graslandjes en enkele poelen.

Agelerbroek is een elzenbroekbos met daarin enkele graslandjes, moerassen en een voormalige eendenkooi.

Voltherbroek bevat een uitgestrekt moerasbos (elzenbroekbos) en vochtige graslanden.

De provincie Overijssel maakt voor 16 van de 25 Natura 2000-gebieden een beheerplan. Voor Achter de Voort, Agelerbroek & Voltherbroek is het Ministerie van Economische Zaken echter verantwoordelijk.

Beheerplan Achter de Voort, Agelerbroek & Voltherbroek (AVAV)

Het beheerplan voor het Natura 2000-gebied de Voort, Agelerbroek & Voltherbroek (AVAV) is in juli 2016 vastgesteld. Aan de hand van het vastgestelde beheerplan wordt de vergunningverlening voor nieuwe activiteiten eenvoudiger. Voor bestaande activiteiten is nu duidelijk wat wel of niet vergunningvrij is. Het beheerplan is van toepassing voor een periode van zes jaar.

Relatie beheerplan Natura 2000 en planuitwerking herstelmaatregelen

Volgens de PAS-gebiedsanalyse en de beheerplannen moeten er in en bij de Natura 2000 gebieden herstelmaatregelen uitgevoerd worden. De planuitwerking daarvan gebeurt in goed overleg met de omgeving in een zorgvuldig gebiedsproces. In AVAV is de planuitwerking voor deze herstelmaatregelen al gestart onder aanvoering van de bestuurlijk trekker gemeente Dinkelland. Daarbij gaat het onder andere om herstelmaatregelen in het Natura 2000-gebied, maar ook om maatregelen in het aangrenzende (landbouw)gebied. Het beheerplan, en de daarin opgenomen gebiedsanalyse, borgen de uitgangspunten voor het gebiedsproces.

Als bij die uitwerking van de herstelmaatregelen blijkt dat een maatregel beter vervangen kan worden door een andere even effectieve maatregel dan zal de provincie het beheerplan daar later zo nodig op aanpassen.

Het gebiedsproces is gestart met de uitwerking van de maatregelen, voordat het beheerplan is vastgesteld. De vroege start was noodzakelijk, omdat anders de verplichte deadline voor de realisatie van de maatregelen uit de gebiedsanalyse in juli 2021 niet wordt gehaald.

Uitspraak Raad van State

Raad van State heeft op 16 maart uitspraak gedaan in de beroepszaken tegen het Natura 2000 beheerplan voor AVAV. De Raad heeft enkele specifieke punten te verduidelijken en te specificeren. In grote lijnen blijft het huidige beheerplan geldig en op basis van de uitspraak is er geen reden om het nu lopende gebiedsproces anders vorm te geven. Meer over deze uitspraak leest u in onze uitleg (pdf, 154 kB).