Gebiedsgerichte aanpak

Gepubliceerd op 4 februari 2019

De balans tussen economie (landbouw, industrie, recreatie en infrastructuur) en ecologie (natuur, water en biodiversiteit) is complex. Deze balans vormt tegelijkertijd ook de sleutel tot verandering. Zo zijn natuur, water en landschap belangrijk voor een goed vestigingsklimaat voor wonen, werken en recreëren. En andersom, een sterke economie is een belangrijke drager van natuur, water en landschap. Door het intelligent combineren van natuur, water, landbouw, economie en andere maatschappelijke sectoren, liggen er kansen om een optimaal eindresultaat te behalen voor alle betrokkenen.

Contact

Meer informatie over Natura 2000: natura2000@overijssel.nl.

Grondzaken
Grondregisseur: Christine van Grunsven
E-mail: CJM.Grunsven@overijssel.nl
Telefoon: 038 499 87 11 (of 038 499 7600 bij geen gehoor)

Betrekken

Wij willen de samenleving betrekken bij de uitvoering van de EHS. Groen ondernemerschap en initiatieven vanuit de markt maken we mogelijk, zodat de realisatie samen met de direct betrokkenen kan plaatsvinden. In de gebieden is dan ook ruimte voor maatwerk, waarbij lokale betrokkenheid van agrariërs en andere belanghebbenden voorop staat.

In de gebiedsprocessen is het cruciaal dat we een gelijkwaardige betrokkenheid van onder meer (agrarische) ondernemers, bewoners, natuurorganisaties en andere belanghebbenden realiseren. Hiervoor moeten alle direct betrokkenen wederzijds de problemen en belangen erkennen om binnen de kaders gezamenlijk tot een goede oplossing te komen. Op het gebied van landinrichting gebeurt dat nu al heel veel.

In de periode van september 2016 tot en met april 2017 schonk TC Tubantia aandacht aan de Natura 2000-gebieden in het verspreidingsgebied van TC Tubantia. Gedeputeerde Hester beschrijft de Ontwikkelopgave EHS/Natura 2000/PAS in Overijssel in het openingsartikel (pdf, 1,4 MB) voor een reeks (docx, 18 kB) van artikelen over de Natura 2000-gebieden. De andere artikelen zijn beschikbaar per gebied.

4. werk in uitvoering