Ontwikkelopgave Natura 2000 / Natuurnetwerk Nederland

Gepubliceerd op 4 februari 2019

Overijssel is een prachtige omgeving om te wonen, werken en recreëren. Een groot deel van de gebieden met veel natuurwaarden is te vinden in het Natuurnetwerk Nederland (voorheen Ecologische Hoofdstructuur) en de Natura 2000 gebieden. Daar ligt echter nog een complexe opgave. Provincie Overijssel neemt maatregelen om natuurwaarden te herstellen, behouden en versterken en voldoende economische ontwikkelingsruimte te creëren.

Met deze maatregelen proberen we vooral de hoeveelheid stikstof in het milieu terug te dringen. De maatregelen zijn noodzakelijk, maar kunnen negatieve gevolgen hebben voor de bedrijvigheid in de gebieden direct grenzend aan Natura 2000 gebieden.

Meer weten over de Ontwikkelopgave Natura 2000 in minder dan vijf minuten? De film ‘Ontwikkelopgave Natura 2000/NNN/PAS vertelt in het kort wat we willen en moeten bereiken in het kader van deze opgave.

Actueel

decoratieve afbeelding

Gebieden Overijssel

Natuurnetwerk Nederland

de holterberg

Het Natuurnetwerk Nederland, NNN (voorheen Ecologische Hoofdstructuur) is het samenhangend netwerk van gebieden met veel natuurwaarden. Het realiseren van natuurdoelen combineren we zoveel mogelijk met het versterken van de landbouw, de regionale economie en de wateropgaven.

Natura 2000

Roezebeek in het bos

Overijssel heeft 24 Natura 2000-gebieden. Deze Natura 2000-gebieden zijn het leefgebied voor zeldzame planten, vogels en andere dieren. Wij beschermen de leefgebieden om verdere achteruitgang te voorkomen en de natuurwaarden verder te versterken.

PAS

mestinjectie

Teveel stikstof in het milieu beperkt momenteel de economische ontwikkeling. De Programmatische Aanpak Stikstof (PAS) creëert met allerlei maatregelen ruimte voor gewenste economische ontwikkeling en zorgt tegelijk dat Europese natuurdoelen worden gerealiseerd.

Gebiedsgerichte aanpak

werk in uitvoering

De realisatie van de NNN (Natuurnetwerk Nederland voorheen Ecologische Hoofdstructuur)/Natura 2000 pakken we gebiedsgewijs op samen met onze partners. In gebiedsprocessen betrekken we onder meer (agrarische) ondernemers, bewoners, natuurorganisaties en andere belanghebbenden.

Schadeloos stellen

schadeloos300

Voor de realisatie van de NNN (voorheen EHS) en de Ontwikkelopgave Natura 2000/PAS zijn (herstel)maatregelen nodig. Als maatregelen worden getroffen in het kader van Natura 2000/PAS, is de uitvoering ervan niet vrijblijvend. Eigenaren worden gecompenseerd.

Besluitvorming en procedures

besluitvorming uitsnede

Voor de realisatie van de Ontwikkelopgave Natura 2000 / NNN (voorheen EHS) en de PAS heeft diverse besluitvorming plaatsgevonden en gaat nog besluitvorming plaatsvinden. We zetten de feiten en achtergronden voor u op een rij.

Contact

Meer informatie over Natura 2000: natura2000@overijssel.nl

Grondzaken
Grondregisseur: Christine van Grunsven
E-mail: CJM.Grunsven@overijssel.nl
Telefoon: 038 499 87 11 (of 038 499 7600 bij geen gehoor)