Veelgestelde vragen

Gepubliceerd op 17 november 2014

Welk beheerspakket kan ik afsluiten op mijn percelen?

In het natuurbeheerplan van de provincie staat aangegeven welke mogelijkheden er zijn. Het natuurbeheerplan is in te zien via de digitale kaart.Voert u de adresgegevens van uw perceel in dan kunt u zien welke mogelijkheden er zijn.

Mijn beheersovereenkomst ontwikkeling kruidenrijk grasland loopt af kan ik dit verlengen?

Als op uw perceel de begrenzing van het natuurbeheerplan niet gewijzigd is en u ligt nog binnen de begrenzing botanisch graslandbeheer dan kunt u het pakket dat aansluit op ontwikkeling kruidenrijk grasland,  botanisch hooiland (dit pakket is dit jaar opengesteld) afsluiten.

Wie kan bij agrarisch natuurbeheer subsidie aanvragen?

Diegene die op de peildatum (15 mei van enig jaar) aantoonbaar het zeggenschap heeft over het perceel (eigendom, pacht, bruikleen, etc.).

Moet ik ook belasting betalen over de verkregen subsidie?

Subsidies op grond van de regelingen Subsidieregeling Natuurbeheer 2000 en de Provinciale Subsidieregeling Natuurbeheer als ook subsidie voor landschapspakketten voor de Subsidieregeling Agrarisch Natuurbeheer en de Provinciale Subsidieregeling Agrarisch Natuurbeheer zijn met terugwerkende kracht tot en met 2002 volledig vrijgesteld van inkomsten en vennootschapsbelasting. Voor de periode van 1 januari 2000 tot 1 januari 2002 geldt een vrijstelling van 90 % op inkomsten en vennootschapsbelasting. Deze fiscale vrijstelling valt onder de verantwoordelijkheid van de Staatssecretaris van Financiën en zal worden opgenomen in de fiscale regelgeving. U kunt, indien u meer informatie wenst over deze vrijstelling, contact op te nemen met de Belastingdienst.

Waar kan ik de subsidieformulieren aanvragen voor het Subsidiestelsel Natuur en Landschapsbeheer?

De subsidieformulieren kunt u aanvragen bij het LNV loket digitaal via mijn dossier of  via telefoonnummer  0800-2233322.

Zijn er ook subsidiemogelijkheden voor beheer van landschapselementen: houtwallen, fruitbomen en erven?

Het hangt af van uw wensen, de ligging in het gebied, welke gemeente, enz. Momenteel is binnen veel gemeenten de subsidieregeling Groene en Blauwe Diensten actief. Op de site van Groene Blauwe diensten  kunt u zien hoe de stand van zaken is binnen uw gemeente. Op de gemeentekaart kunt u zien wie de contactpersoon is waar u uw vragen voor mogelijkheden kunt stellen.

Ik wil een paddenpoel aanleggen hoe ga ik te werk?

Het graven van een poel is niet zo maar het graven van een kuil en hopen dat er water in komt. Poelen worden gegraven voor bepaalde kritische diersoorten als boomkikker en kamsalamander. De plaats, de vorm en bijvoorbeeld het talud moet aan allerlei technische eisen voldoen. Subsidie is vaak mogelijk, maar maatwerk gebonden. Bij Landschap Overijssel, maar natuurlijk ook via het Groenloket Overijssel is hierover allerlei informatie te krijgen.