Natuur en Landschapsbeheer

Gepubliceerd op 2 mei 2016

Boeren en particulieren spelen een belangrijke rol in het natuur- en landschapsbeheer in Overijssel. Het Groenloket adviseert hen hierin. Niet alleen op het gebied van subsidies, maar ook over praktische zaken.

Houdt u zich bezig met beheer van natuur of landschap of wilt u verschillende mogelijkheden verkennen? Lees dan de informatie hieronder.

Natuurbeheer

In Nederland en zeker ook in Overijssel is nog weinig oernatuur aanwezig, die zonder actief beheer in stand blijft. Daarom werken natuurorganisaties, natuurboeren, overheden en particulieren hard aan het mooi houden van de natuur in Overijssel.

Beheer van landschapselementen

Vroeger hadden landschapselementen praktisch nut, zo werden houtwallen en meidoornhagen bijvoorbeeld gebruikt om het vee bijeen te houden en knotbomen konden voorzien in de houtvoorraad. Tegenwoordig hebben landschapselementen vooral nog een belangrijke recreatieve, landschappelijke of natuurwaarde.

Liever rustig op papier lezen? Een papieren versie van het handboek Cultuurhistorisch beheer is verkrijgbaar bij Landschapsbeheer Nederland.
De Stichting Groene en Blauwe diensten Overijssel zet zich met de Overijsselse gemeenten in om beheercontracten af te sluiten met boeren en particulieren die landschapselementen beheren.

Lees hier het recent door PS vastgestelde Beleidskader Groene en Blauwe Diensten 2006 - 2015 (pdf, 1,2 MB) .

Zorg voor bijzondere planten- en diersoorten

In Overijssel leven nog een aantal bijzondere plant- en diersoorten die extra aandacht kunnen gebruiken. U kunt een steentje bijdragen door het creëren van b.v. een voortplantings- of voedselplek. Denk hierbij aan nestkasten voor de steenuil of poelen voor de kamsalamander.

In het project Soorten Op de Kaart hebben de provincie Overijssel en Landschap Overijssel kaarten gemaakt van het voorkomen van een aantal bedreigde soorten in Overijssel. In de begeleidende informatie kunt u informatie vinden over de maatregelen die genomen kunnen worden om deze soorten te helpen.

Streekeigen boerenerven

Historische, streekeigen erven zijn de pareltjes van het landschap in Overijssel. Zowel de bebouwing als de groene omlijsting bieden de bewoners en bezoekers van Overijssel een fraai kijkje in het verleden. Ook dieren genieten van goed ingerichte boerenerven: steenuil, boerenzwaluw, huismus, etc.

In Overijssel wordt in diverse gemeenten gewerkt aan de versterking van het streekeigen karakter van boerenerven. In de zogenaamde Streekeigen Huis en Erf projecten krijgen deelnemers gratis een erfadvies en subsidie als ze het advies ook daadwerkelijk gaan uitvoeren.

Boomgaarden zijn een aantrekkelijk en zeer Ommetjes over boerenland met uitzicht op akkers en weilanden en af en toe een kijkje op het boerenerf. Daarvoor worden boerenlandpaden ontwikkeld via de 'regeling boerenlandpad'. Deze regeling houdt in dat boeren die hun land openstellen voor wandelaars daarvoor een vergoeding kunnen ontvangen.

Op de site http://www.boerenlandpad.nl/ leest u meer over deze regeling.