Actieve bescherming van planten en dieren

Gepubliceerd op 29 april 2019

Het aantal wilde plant- en diersoorten (biodiversiteit) is een graadmeter voor hoe het gaat met de natuur. Hoe meer biodiversiteit, hoe sterker de natuur is. Ons doel is om te kunnen blijven genieten en profiteren van de natuur. Daarom zorgen we ervoor dat de omstandigheden voor wilde plant- en diersoorten zo goed mogelijk zijn. Zo kunnen ze overleven en zijn ze sterk genoeg om veranderingen aan te kunnen.

Grutto - foto vincent-van-zalinge
lepelaar in het water

Bescherming weide- en akkervogels

Het gaat niet goed met veel weidevogels zoals de grutto. Er zijn steeds minder van dit soort vogels in Nederland en Overijssel. Dit komt doordat er vroeg, vaak en snel wordt gemaaid door landbouwers terwijl de vogels broeden. Daarom hebben we het actieplan Weide- en Akkervogels gemaakt.

Actieplan Weide- en Akkervogels

Overijssel heeft het actieplan Weide- en Akkervogels (pdf, 7,2 MB) gemaakt met als doel om het aantal weidevogels in natuur- en landbouwgebieden in de provincie op het huidige niveau te houden. Het Actieplan is opgesteld in samenwerking met de Collectieven agrarisch natuurbeheer, natuurbeschermingsorganisaties, de Faunabeheereenheid en de coördinator vrijwillige weidevogelbescherming. Het Rijk heeft 2,4 miljoen euro extra beschikbaar gesteld voor de uitvoering van dit actieplan.

Maatregelen

In de landbouwgebieden wordt het natuurbeheer door agrarische collectieven (groepen boeren) uitgevoerd. De agrarische collectieven gaan maatregelen nemen waardoor het broeden en het opgroeien van kuikens verbetert. Denk hierbij aan:

  • Meer weilanden met veel bloemen waardoor er meer insecten zijn. De insecten zijn voedsel voor de weidevogels.
  • Een rustperiode in het broedseizoen. Er wordt dan bijvoorbeeld niet gemaaid.
  • Oevers bij beken en sloten naast weilanden aantrekkelijker maken voor de weidevogels.
  • Bermen aantrekkelijker maken voor insecten. Vogels hebben zo meer voedsel.

Wist u dat?

Wist u dat:

  • We zorgen ervoor dat er tijdens groot onderhoud van provinciale wegen we ook zorgen voor een veilige oversteek voor dieren? Dit kan bijvoorbeeld door tunnels onder de weg voor dieren, rasters om ze te begeleiden of een waarschuwingssysteem voor weggebruikers.
  • De provincie sommige planten en dieren actief bestrijdt? Sommige exotische planten en dieren worden door mensen meegenomen naar Nederland. Sommige van deze planten en dieren voelen zich prima thuis in onze natuur: ze verdrukken daardoor planten en dieren die hier wel van nature voorkomen. Het bestrijden van deze planten en dieren doen we samen met andere organisaties, zoals de waterschappen en natuurorganisaties.

De staat van de biodiversiteit in Overijssel

In Overijssel komen veel planten, dieren en leefgebieden voor. Maar hoe staat het daar nu mee? Wij hebben een eerste overzicht gemaakt van de staat van de biodiversiteit in Overijssel. Voor bepaalde soorten zien we herstel, maar voor andere soorten nog niet. Wilt u meer weten over de biodiversiteit van Overijssel? Lees het rapport Staat van Overijssel (pdf, 904 kB).

Grote vuurvlinder

Extra aandacht voor bepaalde plant- en diersoorten

Voor sommige Overijsselse planten, dieren en leefgebieden is extra aandacht nodig. Deze planten en dieren zijn opgenomen in een lijst. Deze lijst heeft de aandachtsoortenlijst. Planten en dieren op deze lijst willen we beschermen en sterker maken. Soms weten we nog niet wat daarvoor nodig is. Er moet dan bijvoorbeeld onderzoek gedaan worden. De provincie Overijssel stelt daarvoor geld, mensen en informatie beschikbaar.

Meer informatie kunt u opvragen bij Mark van Heukelum, m.v.heukelum@overijssel.nl.

Wanneer geldt de Wet natuurbescherming?

De Wet natuurbescherming geldt voor iedereen in Nederland. U krijgt ermee te maken als u wilt jagen, beschermde dieren opvangt of bij beheer en schadebestrijding, of de organisatie van een buitenevenement. Als u gaat (ver)bouwen, uw bedrijf uitbreidt, slopen of (water)wegen aanlegt, krijgt u ook te maken met de wet. U ontvangt een ontheffing als u:

  • maatregelen neemt om overtredingen zoveel mogelijk te voorkomen;
  • de activiteit bijdraagt aan een belang dat in de wet is opgenomen, bijvoorbeeld: volksgezondheid, veiligheid, natuurbescherming, onderzoek en onderwijs, een dwingende reden met een grote maatschappelijke waarde, ruimtelijke inrichting.

Ontheffing Wet natuurbescherming aanvragen

Wanneer uw project of activiteit mogelijk schade aan de natuur toebrengt, is het belangrijk dat u snel weet of deze activiteit is toegestaan. Hiervoor kunt u een vrijstelling of ontheffing aanvragen. Een ontheffing voor de Wet natuurbescherming krijgt u alleen als u bewijst dat de instandhouding van de aanwezige soorten niet in gevaar komt. Als er beschermde planten- en diersoorten zijn in het gebied dan moet u vooraf maatregelen nemen om schade te voorkomen.