Handhavingsstrategie

Gepubliceerd op 11 augustus 2015

Bij de constatering van een overtreding van een wettelijk voorschrift hebben de Gedeputeerde Staten van de provincie op grond van de landelijke jurisprudentie en de Landelijke Handhavingsstrategie (pdf, 521 kB)(525 kB) de plicht om handhavend op te treden. De mate waarin er handhavend wordt opgetreden is afhankelijk van de ernst van de overtreding, het feit en of er recidive is gepleegd.

Lichte overtredingen; verminderde toezichtlasten

Als onze toezichthouder één of meerdere 'lichte overtreding(en)' heeft geconstateerd dan zal de toezichthouder afspraken met u maken over het ongedaan maken van de(ze) overtreding(en). Deze afspraken worden ingevuld op een zogenaamd 'Doordrukformulier'. Dit werkt als volgt:

U krijgt een kopie van dit formulier. Verder krijgt u een antwoordkaart waarop u kunt aangeven dat de overtredingen ongedaan zijn gemaakt. Na het herstellen van de overtredingen zendt u de antwoordkaart terug naar de provincie. U verklaart namens uw bedrijf hiermee dat alle overtredingen ongedaan zijn gemaakt. De provincie Overijssel gaat er, op basis van deze verklaring, vanuit dat er geen noodzaak meer is om dit te controleren. Als u de antwoordkaart inzendt, voorkomt u voor uw bedrijf verdere repressieve controles over de eerder geconstateerde overtredingen. Om te controleren of iedereen zich aan de spelregels houdt, controleert een toezichthouder die het bedrijf bezoekt steekproefsgewijs één op de tien ingevulde antwoordkaarten. Verbreken van de spelregels sluit uw bedrijf van deze werkwijze uit.

Bovenstaande werkwijze is geen verplichting. Als u niet op deze manier de overtredingen wilt afdoen dan kunt u dit aan de toezichthouder aangeven. In dat geval zult u een 'gewone' waarschuwingsbrief krijgen. Naar aanleiding van deze waarschuwingsbrief zult u dan in ieder geval een repressieve hercontrole krijgen.

Wij hebben gekozen voor bovenstaande werkwijze om de lastendruk voor het bedrijfsleven te verminderen. Als u vragen heeft over de werkwijze 'Verminderde Toezichtslasten' kunt u contact met ons opnemen per e-mail Meldpunt@overijssel.nl of telefonisch op 038 425 24 23.

Zwaardere overtredingen

Tegen zwaardere overtredingen treden wij op grond van de handhavingsstrategie Overijssel op. Van de volgende handhavingsinstrumenten wordt er gebruik gemaakt:

Bestuursrecht:

Strafrecht:

Handhavingswaarschuwing

Bij constatering van overtreding(en) zal een handhavingswaarschuwing verstuurd worden. In zo'n waarschuwingsbrief worden alle overtredingen opgenomen waarbij wordt aangegeven binnen welk termijn deze overtredingen ongedaan moeten zijn gemaakt. Na afloop van deze termijn zal onze toezichthouder controleren of deze overtredingen daadwerkelijk ongedaan zijn gemaakt.

Last onder dwangsom

Als onze toezichthouder constateert dat na de termijn van de handhavingswaarschuwing de overtredingen voortduren, zal een last onder dwangsom worden opgelegd. Een last onder dwangsom kan ook direct worden opgelegd in het geval onze toezichthouder in eerste aanleg een zware overtreding constateert.

Met een last onder dwangsom wordt u gelast de overtreding binnen een bepaald termijn ongedaan te maken. Doet u dit niet binnen de gestelde termijn dan moet u een dwangsombedrag betalen. De hoogte van het dwangsombedrag wordt bepaald aan de hand van de ernst van de overtreding en/of de hoogte van de kosten om de overtreding ongedaan te maken. De hoogte van het dwangsombedrag moet in ieder geval een voldoende prikkel voor de overtreder zijn om de overtreding ongedaan te maken. Tegen een last onder dwangsom kunt u in bezwaar en beroep gaan.

Last onder bestuursdwang

Bij het constateren van een overtreding die direct ernstige gevolgen heeft voor het milieu (de omgeving) hebben wij de mogelijkheid om een last onder bestuursdwang op te leggen. Met dit middel kunnen wij u gelasten direct de overtreding ongedaan te maken. Doet u dit niet, dan kunnen wij de overtreding op uw kosten ongedaan (laten) maken. Tegen een last onder bestuursdwang kunt u in bezwaar en beroep gaan.

Voornemen

Voordat een last onder dwangsom of bestuursdwang wordt opgelegd wordt er eerst altijd om een zienswijze gevraagd. Dit betekent dat als wij van plan zijn een last onder dwangsom of bestuursdwang op te leggen, wij u eerst een voorgenomen besluit sturen. Op dit voorgenomen besluit mag het bedrijf dan een zienswijze geven die wordt betrokken bij de definitieve besluitvorming.

Intrekken vergunning

De zwaarste maatregel in het bestuursrecht is het intrekken van de vergunning. Dit middel wordt alleen gebruikt als een bedrijf stelselmatig, geruime tijd ernstige milieuovertredingen begaat. Voordat wij overgaan tot het intrekken van een vergunning, zullen wij het bedrijf eerst in de gelegenheid stellen om alle overtredingen ongedaan te maken. Als het bedrijf dit doet wordt er voorkomen dat wij daadwerkelijk overgaan tot het intrekken van de vergunning.

Strafrecht

Proces-verbaal

Naast het bestuursrecht (zoals hierboven beschreven) kan er ook strafrechtelijk tegen overtredingen van milieuregelgeving opgetreden worden. Een aantal toezichthouders van de provincie Overijssel hebben een opsporingsbevoegdheid op grond van het strafrecht. Dit houdt in dat zij, onder het gezag van de Officier van Justitie, zelfstandig een proces-verbaal kunnen opmaken tegen overtreders van milieuregels. Een proces-verbaal kan leiden tot een transactievoorstel (uw bedrijf betaalt dan een geldbedrag aan de staat), maar ook tot een dagvaarding (de zaak komt voor de rechter). Verder kan de Officier van Justitie voor milieuzaken een voorlopige maatregel treffen, op grond waarvan bepaalde werkzaamheden niet langer mogen worden verricht. In ernstige gevallen kan de rechter (een deel van) uw bedrijf stilleggen.

Bestuurlijke strafbeschikking milieu

Per 1 mei 2012 heeft de provincie Overijssel de beschikking over een nieuw instrument voor strafrechtelijke afdoening: de bestuurlijke strafbeschikking milieu (BSB-M). Dit is mogelijk gemaakt in de Wet OM-afdoening. Hierin is een regeling geïntroduceerd, die voor bestuurlijke instanties een snelle afdoening van overtredingen van de milieuwetgeving en waterschapskeuren mogelijk maakt met een (strafrechtelijke) boete. Het is een aanvulling op de bestaande herstelsanctie-bevoegdheden in de handhavingstrategie met een punitief instrument (lik-op-stuk). Het verschil met een ander mogelijk instrument zoals de reeds bestaande bestuurlijke boete is dat het hier een strafvorderlijke sanctie betreft, op basis van een proces-verbaal, opgemaakt door een bijzonder opsporingsambtenaar (BOA). Er is als rechtsmiddel verzet mogelijk door de overtreder bij de rechter. De administratieve afhandeling wordt verzorgd door het Centraal Justitieel Incasso Bureau van het Ministerie van Veiligheid en Justitie (CJIB).