Kwetsbare groepen

Gepubliceerd op 21 februari 2018

De provincie vindt het belangrijk dat kwetsbare groepen (weer) toegang krijgen en houden tot de arbeidsmarkt. Kwetsbare groepen zijn mensen die moeilijk werk kunnen vinden. Het gaat met name om jongeren, lager opgeleiden, MBO-ers2,3, langdurig zieken, erkende vluchtelingen en oudere werknemers. De provincie wil dat iedereen de kans krijgt om mee te doen. Niet door te kijken naar beperkingen, maar door te kijken naar de mogelijkheden.

De provincie heeft vooral een ondersteunende en verbindende rol. De verantwoordelijkheid voor kwetsbare groepen ligt primair bij de gemeenten. Zij hebben daarvoor gezamenlijk per arbeidsmarktregio een Regionaal Werkbedrijf (RWB) ingericht. Hierin zijn werkgevers, werknemers, het UWV en de gemeenten vertegenwoordigd. De arbeidsmarktregio’s in Overijssel zijn: Stedendriehoek, Twente en regio Zwolle.

Foto autobedrijf

De provincie wil, in nauwe afstemming met de regionale arbeidsmarktpartners, inzetten op die onderwerpen waar sprake is van witte vlekken. Het is maatschappelijk niet acceptabel en vanuit economisch oogpunt niet verstandig om mensen aan de kant te laten staan en hun talenten onbenut te laten.


Contact

Moniek Bom
06-10462095
M.Bom@overijssel.nl

1000 Kansen voor kwetsbare groepen op de arbeidsmarkt

1000 kansen is een subsidie voor leerwerktrajecten voor kwetsbare jongeren, ouderen en statushouders op de arbeidsmarkt. Bij een leertraject wordt werkervaring opgedaan in combinatie met scholing en/of passende begeleiding.