Uitvoerings- en toetsingskader

Gepubliceerd op 26 november 2014

Op 26 januari 2010 heeftt Gedeputeerde Staten van Overijssel het eerste Uitvoerings- en toetsingskader Bodem (UTB) vastgesteld. Omdat de regels omtrent bodemsanering voortdurend in ontwikkeling zijn, hebben Gedeputeerde Staten bij de vaststelling van het Uitvoerings- en toetsingskader bodem tevens besloten het kader jaarlijks inhoudelijk te evalueren en indien noodzakelijk een geactualiseerde versie vast te stellen. Alhoewel in 2010 geen grote wettelijke of beleidsmatige wijzigingen hebben plaatsgevonden, bestond toch voldoende aanleiding om een geactualiseerde versie van het Uitvoerings- en toetsingskader bodem vast te stellen.

Het Uitvoerings- en toetsingskader bodem (UTB) schetst het kader waarbinnen met name het begrip herstellen gestalte krijgt.

Het UTB is in werking getreden na intrekking van het Bodembeleidsplan Overijssel 2002-2005, ‘Grond voor samenwerking' en het ‘bodembeleidsplan deel 2 2002-2005, Bodemsanering en de provincie Overijssel' door Provinciale Staten op 7 april 2010.

Doel van het UTB is het inzichtelijk maken van het kader van de aanpak van bodemverontreiniging in de provincie Overijssel. Het UTB kan worden gezien als een praktische handleiding bij de uitvoering van bodemsanering binnen de provincie. De provincie maakt daarmee inzichtelijk hoe zij regels interpreteert, welke voorwaarden zij stelt aan onderzoek, plannen en saneringen en welke afwegingen daarbij worden gemaakt. Daarnaast worden de procedures behandeld die worden gevolgd in het traject van onderzoek tot en met de afronding van saneringen en nazorg.

In het UTB kan informatie worden gevonden over onder andere:

  • de invulling van de regierol;
  • relatie met betrokken interne beleidsdocumenten en met div. wet- en regelgeving;
  • onderscheid tussen nieuwe en historische verontreinigingen;
  • de regels met betrekking tot nieuwe verontreinigingen;
  • landsdekkend beeld, werkvoorraad, (uitwisseling) bodeminfo, aanpak spoedlocaties conform het Bodemconvenant;
  • de regels rond historische verontreinigingen;
  • financiële en juridische instrumenten;
  • asbest in de bodem en in wegen en erven, gasfabrieken, stortplaatsen;
  • Besluit bodemkwaliteit.

Indien u vragen heeft kunt het contact-formulier invullen.