Uitvoeren van saneringen

Gepubliceerd op 13 oktober 2016

Indien er stoffen in de bodem voorkomen die van nature niet in de bodem zitten is sprake van bodemverontreiniging. De provincie Overijssel en vijf grote gemeenten in Overijssel (Almelo, Deventer, Enschede, Hengelo en Zwolle) zijn in het kader van de Wet bodembescherming (Wbb) aangewezen als de instanties die toezien op het saneren van verontreinigde bodem en het voorkomen van nieuwe bodemverontreiniging.

De provincie en de vijf grote gemeenten sturen de bodemsaneringsoperaties aan en voeren zelf bodemsaneringen uit. Daarnaast beoordelen ze plannen en saneringen die door anderen (bedrijven, particulieren en gemeenten) worden uitgevoerd. Hierbij kan de provincie juridische en financiële instrumenten inzetten.

Aanpak bodemverontreiniging

De doelstelling van de provincie Overijssel is om in 2030 alle locaties met een ernstige bodemverontreiniging te beheersen of te hebben gesaneerd. Om dit te bereiken worden alle locaties de mogelijk verontreinigd zijn, in kaart gebracht. De spoedeisende locaties worden als eerste onderzocht en aangepakt (voor 2015) daarna volgen de overige werkvoorraad locaties.

Informatiebeheer bodem

Het bodeminformatiessyteem van de provincie Overijssel bevat gegevens over bodemverontreinigingen en -saneringen in de provincie Overijssel. Om deze gegevens compleet en actueel te houden wisselt de provincie gegevens uit met de gemeentelijke bodeminformatiesystemen. Hiermee wordt een bestand met alle locaties met een mogelijke bodemverontreiniging (of juist het ontbreken daarvan) in de provincie Overijssel samengesteld, de één locatielijst van de provincie Overijssel.

Met behulp van deze lijst kan de provincie:

  • Inzicht geven in relevante bodeminformatie aan derden (burgers, makelaars etc.);
  • Bodemsaneringsoperaties aansturen;
  • Maatschappelijke ontwikkelingen faciliteren (informatie voor Ruimtelijke Ontwikkeling-plannen etc).

Bodematlas

De locaties die in het bodeminformatiesysteem staan worden gepubliceerd via de bodematlas van de provincie Overijssel.

Aanvullende informatie

Wilt u aanvullende bodeminformatie van de provincie aanvragen? Stuur dan
een mailtje naar postbus@overijssel.nl