Ontgrondingenbeleid provincie Overijssel

Gepubliceerd op 10 november 2016

Volgens de Ontgrondingenwet is iedere activiteit die een verlaging van de bodem inhoudt, een ontgronding. Mogelijk denkt u bij ontgronden alleen aan de winning van grote hoeveelheden zand, grind of klei door professionele zandwinners. Maar ook het afgraven van humeuze grond, bosgrond of veen valt eronder.

Eigenlijk bent u al aan het ontgronden als u een kuil graaft. Het maakt daarbij niet uit of u de grond tijdelijk verplaatst, of dat u van plan bent daarna het gat weer dicht te gooien. Het doet er ook niet toe of de grond van uzelf is of van een ander. Ook maakt het geen verschil of u de grond buiten het perceel brengt of voor de verkoop gebruikt. Het vlak maken van land is dus ook een ontgronding.

Ontgrondingenbeleid provincie Overijssel

De provincie heeft in 2005 haar beleid voor ontgrondingen gewijzigd. Daarom heeft Provinciale Staten in 2005 'Over winnen in Overijssel, Beleidskader Bouwgrondstoffen (pdf, 1 MB)' vastgesteld. Dit gewijzigde beleid is ook opgenomen in de Omgevingsvisie van juli 2009. Daarin streeft de provincie naar zorgvuldig gebruik van de ondergrond. Meer achtergrondinformatie over het beleid is te vinden in de Omgevingsvisie in paragraaf 4.9.2 - Gebruik van de ondergrond.

Functionele en multifunctionele ontgrondingen

De provincie maakt bij ontgrondingen onderscheid naar de functie van de bodemverlagingen. Er is sprake van functionele en multifunctionele ontgrondingen. Een ontgronding die het verlagen van de bodem tot doel heeft, noemen we een functionele ontgronding. Een functionele ontgronding is bijvoorbeeld nodig om functies als waterrecreatie, natuurontwikkeling of waterberging te realiseren of te verbeteren. Hierbij komt grond vrij, de winning daarvan is echter niet het doel van de ontgronding.

Functionele ontgrondingen zijn aanzienlijk minder diep en vaak minder groot dan multifunctionele ontgrondingen. De verbetering van de landbouwkundige toestand van een terrein is ook een functionele ontgronding.

Bij een multifunctionele ontgronding is sprake van de winning van delfstoffen en het realiseren van één of meer andere functies. Vrijwel altijd ontstaat bij de ontgronding een waterplas die bruikbaar is voor recreatie en natuur, of als waterberging of koudewinning geschikt is. In de provincie Overijssel is sprake van de winning van diverse soorten zand voor de bouwnijverheid. Voor een multifunctionele ontgronding heeft u altijd een vergunning nodig.

Overigens is het mogelijk dat een ontgronding is vrijgesteld van de vergunningplicht en dat enkel een melding nodig is. Meer informatie hierover is te vinden op de loketpagina Melding van vergunning vrijgestelde ontgronding.

Ontgrondingsvergunning of melding

Voor het uitvoeren van een ontgronding moet u wellicht een ontgrondingsvergunning aanvragen of een melding doen. U kunt via de provinciale website:

Zandwinlocaties voor de bouw

In de provincie is een netwerk van winlocaties operationeel die de regio voorziet van bouwgrondstoffen. Te denken valt aan bijvoorbeeld zand voor ophoging of industriezand. Onder industriezand vallen onder meer betonzand, metselzand, kalksteenzand en asfaltzand). Een overzicht van deze locaties vind u via de Atlas van Overijssel.

Meer informatie

Voor meer informatie over ontgrondingen en het ontgrondingenbeleid van de provincie Overijssel neemt u contact op met het team Vergunningverlening van de eenheid Publieke Dienstverlening, telefoon 038 499 7600.