Verontreiniging, sanering of aantasting bodem melden


Wat

Als een locatie mogelijk verontreinigd is, er een verontreiniging is aangetoond of er gesaneerd moet worden dan moet dit gemeld worden bij de provincie of gemeente.

Ook indien u weet dat u handelingen gaat verrichten of laat verrichten die de bodem kunnen verontreinigen of aantasten dient u dit te melden bij de provincie of gemeente. De hier bedoelde handelingen zijn vermeld in de Wet bodembescherming.

Waarvoor

Om te weten in welke mate de bodem verontreinigd is en of spoedige sanering noodzakelijk is beoordeelt de provincie als bevoegd gezag voor de Wet bodembescherming (Wbb) bodemonderzoeksrapporten.

Voorwaarden

U hebt een meldingsplicht indien ten minste de volgende voorwaarden van toepassing zijn:

  • U verricht op of in de bodem bepaalde handelingen zoals bedoeld in de Wet bodembescherming of u laat dergelijke handelingen verrichten.
  • Het is u bekend geworden dat deze handelingen een verontreiniging of aantasting van de bodem veroorzaken of hebben veroorzaakt.

Aanpak

Voor het melden maakt u gebruik van de formulieren op deze pagina.

Met het online formulier 'melding bodemverontreiniging en/of -sanering' kunt u;

  • verontreiniging melden
  • beschikkingen aanvragen voor ernst en spoedeisendheid,
  • saneringsplannen indienen
  • saneringsevaluaties indienen
  • nazorgplannen indienen

Machtigingsformulier

Indien u de melding doet voor een ander dient u tevens een ingevuld en ondertekend machtigingsformulier mee te sturen (upload), tenzij u via e-herkenning bent gemachtigd.

RUD formulieren vijf dagen voor aanvang of beëindiging

RUD formulieren uiterlijk 5 werkdagen voor aanvang of beëindiging van de bodemsanering verzenden naar de provincie Overijssel, t.a.v. Meldpunt Overijssel, Postbus 10078, 8000 GB Zwolle, fax (038) 425 75 00, of via e-mail: meldpunt@overijssel.nl.

Contact

Vinden de werkzaamheden plaats in één van de vijf grote gemeenten (Almelo, Hengelo, Enschede, Deventer en Zwolle) dan meldt u uw werkzaamheden bij het college van Burgemeester en Wethouders. Deze gemeenten zijn zelf bevoegd gezag voor de Wbb.

Wet- en regelgeving

Contact

Provincie Overijssel, team Vergunningverlening

Postbus 10078
8000 GB Zwolle

Telefoonnummer: 038 499 88 99 (kies 2)
E-mailadres: postbus@overijssel.nl

Berichtenbox: provincie-overijssel